IAU Open Access

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (ZEYTİNBURNU-İSTANBUL ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author Bilen, Alev
dc.date.accessioned 2020-01-16T12:26:06Z
dc.date.available 2020-01-16T12:26:06Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5318
dc.description.abstract Araştırmamız ilkokul öğretmenlerinin empati düzeylerinin demografik özelliklere göre incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde görev yapan 591 sınıf öğretmeni, örneklemi ise tesadüfi yolla seçilen okullarda görev yapan 190 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Üstün Dökmen tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği-B formu kullanılmıştır. Güvenirlik çalışması için EBÖ-B Formu altmış deneğe iki hafta arayla uygulamış ve r=.83 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi SPSS programında sıklık (Frequency), tanımlayıcı istatistik, tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) ve kruskall wallis varyans analizi testleri ile yapılmıştır. Araştırmamızın sonucunda öğretmenlerin empati düzeyleri ile demografik özelliklerinden yaş faktöründe 0,05 düzeyinde, hizmet süresi değişkeninde ise 0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. İncelenen diğer değişkenler fakülte türü, gelir düzeyi ve oturduğu ev parametresine göre ise 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Empati önemli bir kişilik özelliği olarak bireyin doğum sonrası gelişiminin sağlanarak kişilik özelliklerinin önemli bir bölümünün oluşmasında etken olan sosyal çevresi ile etkileşimi sonucunda gelişmektedir. Bununla birlikte kişilik özelliği halini almasında ilk yakın sosyal dış çevreyi oluşturan ilköğretim sürecininde önemli olduğu bilinmektedir. Bireyin birçok kişilik özelliği model alma sonucu oluşabilmektedir. Bu anlamda araştırma grubunu oluşturan ilköğretim öğretmenlerinden elde edilen sonuçlar literatürce de desteklendiği üzere olumlu değerlendirilebilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Empati tr_TR
dc.subject Sınıf öğretmeni tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Empathy tr_TR
dc.subject Primary school teacher tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.title İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (ZEYTİNBURNU-İSTANBUL ÖRNEĞİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study was to investigate the empathy levels of primary school teachers according to demographic characteristics. The population of the research consists of 591 classroom teachers working in Zeytinburnu district of Istanbul in 2018-2019 academic year and 190 primary school teachers, which are teaching in the schools that are randomly choosen. In the research, Personal Information Form and Empathic Skill Scale-B form which developed by Üstün Dökmen were used as data collection tools. For the validity and reliability study, EPQ-B Form was applied to sixty subjects at two-week intervals and found to be r = .83. The analysis of the data were analyzed by frequency, descriptive statistics, one way ANOVA and kruskall wallis variance analysis tests in SPSS program. As a result of the study, significant difference was found between the empathy levels and demographic characteristics of the teachers at the age factor of 0.05 and the duration of service variable at the level of 0.01. Additionally, no significant difference was found at the 0.05 level according to the other variables examined, faculty type, income level and house parameter. Empathy develops as a result of its interaction with its social environment, which is an important personality trait that provides an important part of personality traits by providing the individual's postnatal development. However, it is known that it is important in the process of primary education that constitutes the first immediate social external environment. Many personality traits of the individual can be formed as a result of modeling. In this sense, the results obtained from the primary school teachers in the research group can be evaluated positively as supported by the literature. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 78 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Bilen, Alev, İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (ZEYTİNBURNU-İSTANBUL ÖRNEĞİ)(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account