IAU Open Access

THE EVALUATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES OF NIGERIAN BANKS

Show simple item record

dc.contributor.author Samson, Wemimo Iyiola
dc.date.accessioned 2020-01-16T12:03:47Z
dc.date.available 2020-01-16T12:03:47Z
dc.date.issued 2019-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5313
dc.description.abstract Corporate Social Responsibility (CSR) has gradually become a widely acknowledged concept for describing the roles corporate businesses play in ensuring the sustainability of their environment, society and the other stakeholders. Evaluating CSR is multifaceted: it could be in the area of impact, perception or commitment. This research limits itself to the commitment aspect of evaluation by assessing the expenditures of Nigerian banks on CSR. A methodological approach was adopted through panel data of cross sectional six banks and time series of ten years (2008 -2017). A convenience and purposive sampling technique was used to arrive at top six commercial banks in Nigeria for this purpose. The banks are Zenith Bank, First Bank, Guaranty Trust Bank, Access Bank, United Bank for Africa, and the Diamond Bank. Thus, the gross earnings, profit after tax, as well as the CSR expenditures of the banks were extracted from their annual and/ or CSR reports for the periods. The Hausman test was conducted to arrive at the Random Effect Model for the regression analysis of the dependent variable (CSR) and the two independent variables (PAT and gross earnings). Most importantly, profit after tax was statistically discovered to have negative and insignificant impact on CSR. While, gross earning was proven to have a positive and significant effect on CSR expenditure. It was therefore recommended that a uniform framework for executing and measuring CSR expenditures be created in order to improve the level of Nigerian banking industry commitment to social welfare. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Corporate social responsibility tr_TR
dc.subject Profit after tax tr_TR
dc.subject Gross earnings tr_TR
dc.subject Banks tr_TR
dc.subject Ortak sosyal sorumluluk tr_TR
dc.subject Vergi sonrası kar tr_TR
dc.subject Brüt kazanç tr_TR
dc.subject Bankalar tr_TR
dc.title THE EVALUATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES OF NIGERIAN BANKS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumsal işletmelerin çevre, toplum ve diğer paydaşların sürdürülebilirliğini sağlamadaki rollerini tanımlamak için yaygın olarak kabul gören bir kavram haline gelmiştir. KSS’yi çok yönlü bir olgudur; bunlardan bazılarına örnek verilmek istenirse etki, algı veya taahhüt alanları verilebilir. Bu araştırma Nijerya Bankalarının KSS harcamalarını değerlendirme ile sınırlandırılmıştır. Uygulama aşamasında panel veri kullanılmıştır. Veriler yatay kesit verisi olarak altı farklı bankadan ve zaman serisi olarak da on yıldan (2008-2017) oluşmaktadır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılırlık ve kullanışlı örnekleme tekniği sağlayabilirliği dikkate alınarak Nijerya’daki ilk altı ticari bankanın seçilmiştir. Kullanılan bankalar Zenith Banka, First Banka, GuarantyTrust Banka, Access Banka, United Bank forAfrica veTheDiamond Bank’tır. Kullanılan veriler yıllık ve/veya dönemsel olarak elde edilen brüt kazanç, vergi sonrası kar ve bankaların KSS harcamalarıdır. Uygulama aşamasında bir bağımlı iki bağımsız değişkenle Panel Veri Modeli kullanıldı. Kullanılan bağımlı değişken KSS; iki bağımsız değişken ise PAT ve brüt kazançtır. Hausman testi sonuçları Rassal Etki Modeli’nin doğru model olduğunu göstermektedir. REM modeli sonuçlarına göre; en önemlisi, vergi sonrası karın KSS üzerinde negatif ve belirsiz bir etkisi olduğu keşfedildi. Bununla birlikte, brüt kazancın KSS harcamaları üzerinde pozitif ve belirgin bir etkisi olduğu kanıtlandı. Bu nedenle Nijerya bankacılık endüstrisinin sosyal refah seviyesine bağlılığını arttırabilmek için KSS giderlerini düzenli bir şekilde yürütme ve ölçülendirmen yapılması tavsiye edilir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 93 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Samson, Wemimo Iyiola, THE EVALUATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES OF NIGERIAN BANKS(2019), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account