IAU Open Access

3904 NUMARALI ÇEKMECE-İ SAGİR (kÜÇÜKÇEKMECE) (H-1247/M1831) TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ergüven, Mikail
dc.date.accessioned 2020-01-16T11:47:20Z
dc.date.available 2020-01-16T11:47:20Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5311
dc.description.abstract The first census, described as modern in the Ottoman Empire, was conducted in 1830-1831. The population books, which appeared as a product of this census are of great importance in historical research. The population books provide important information about the demographic structure of the settlements. These notebooks, which provide detailed information about the population living in these settlements are one of the important sources referenced in local history research. The work we are working on provides important and original information about the demographic structure of Küçükçekmece. No previous work has been done on this work. For this reason, we decided to study the “Çekmece-i Sagir population book No. 3904”belonging to the year H 1247/M 1831. This thesis is a transcription and Evaluation Study on Çekmece-I Sagir [Küçükçekmece] non-Muslim Reaya books, numbered 3904, from the population registry records, which were implemented in the last periods of the Ottoman Empire and continued at intervals. The book we examined belongs to the year Hijri 1247/ Miladi 1831. This manuscript has a total of 22 leaflets, the type of writing is Rika. Red in the title sections; In the lower part of the black ink is used in this book, there is no ink distribution so the writing is legible. With our work, information about the socio-cultural history and demographic structure of Küçükçekmece, which is under the administration of the Ottoman Empire will be available. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Küçükçekmece tr_TR
dc.subject Written tr_TR
dc.subject Population tr_TR
dc.subject Population Books tr_TR
dc.subject Küçükçekmece tr_TR
dc.subject Tahrir tr_TR
dc.subject Nüfus tr_TR
dc.subject Nüfus defterleri tr_TR
dc.title 3904 NUMARALI ÇEKMECE-İ SAGİR (kÜÇÜKÇEKMECE) (H-1247/M1831) TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Osmanlı Devleti’nde modern olarak nitelendirilen ilk nüfus sayımı 1830-1831 yıllarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nüfus sayımının bir ürünü olarak ortaya çıkan Nüfus Defterleri, tarih araĢtırmalarında büyük bir öneme sahiptir. Nüfus Defterleri, yerleĢim yerlerinin demografik yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Bu yerleĢim yerlerinde yaĢayan nüfus hakkında ayrıntılı bilgiler veren bu defterler, yerel tarih araĢtırmalarında baĢvurulan önemli kaynaklardan biridir. ÇalıĢtığımız eser, Küçükçekmece’nin demografik yapısı hakkında önemli ve orijinal bilgiler vermektedir. Bu eserle ilgili daha önce herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu sebeple tarafımızdan H.1247/M.1831 yılına ait “3904 numaralı Çekmece-i Sagir Nüfus Defteri”ni çalıĢma kararı alınmıĢtır. Bu tez, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde uygulamaya giren ve aralıklarla devam eden nüfus defteri kayıtlarından 3904 numaralı Çekmece-i Sagir [Küçükçekmece] Gayrimüslim Reaya Defterleri üzerine yapılmıĢ bir transkripsiyon ve değerlendirme çalıĢmasıdır. Ġncelediğimiz defter, Hicri 1247/ Miladi 1831 yılına aittir. El yazması olan bu eser toplamda 22 varaktır, yazı türü rikadır. BaĢlık kısımlarında kırmızı; alt kısımlarda ise siyah mürekkep kullanılan bu defterin genelinde mürekkep dağılması yoktur bu sebeple yazı okunaklıdır. Yaptığımız çalıĢma ile Osmanlı Devleti idaresinde bulunan Küçükçekmece’nin sosyokültürel tarihi ve demografik yapısı hakkında bilgilere ulaĢılabilecektir. tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ergüven, Mikail, 3904 NUMARALI ÇEKMECE-İ SAGİR (kÜÇÜKÇEKMECE) (H-1247/M1831) TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account