IAU Open Access

HEDONİK VE FAYDACI GÜDÜLERİN MOBİL UYGULAMA KULLANIMINA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırır, Süleyman Can
dc.date.accessioned 2019-12-23T07:09:23Z
dc.date.available 2019-12-23T07:09:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5231
dc.description.abstract Mobil uygulamalar iletişim, eğitim, eğlence, alışveriş, seyahat, sağlık gibi birçok farklı alanda hizmet vermektedirler. Mobil uygulamaların mal ve hizmetlerden farkı ve en önemli özellikleri zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, gerekli şartların uygunluğuna göre (Mobil telefon, tablet, ağ bağlantısı vs.) kullanılabilir olmasıdır. Bu çalışmanın amacı mobil uygulama tercihinde tüketicilerin kişilik özelliklerinin mobil uygulama kullanımı ile ilişkisini belirlemek, kullanıcıların mobil uygulama kullanımına faydacı ve hedonik güdülerin etkisini, mobil uygulamalara yönelik algılanan faydayı ve algılanan kullanım kolaylığını, mobil uygulamalar ve kullanımına ilişkin kullanıcıların sahip oldukları bilgi ve ilgi düzeyini, kullanıma yönelik tutumu ve gerçekleşen kullanım arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu çalışmada öncelikle literatürde hedonik ve faydacı güdülerin ürün / hizmet tercihine etkisini inceleyen çalışmalar incelenmiş ve ardından söz konusu güdülerin mobil uygulama pazarlaması kapsamında kullanıcıların uygulama tercihlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Soru formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, demografik değişkenlere ilişkin bilgiler; ikinci bölümde, mobil cihaz kullanıcılarının kullandıkları mobil uygulamalara yönelik bilgiler; üçüncü bölümde, hedonik ve faydacı güdüler ve mobil uygulamalar hakkında kullanıcıların bilgi düzeyini ölçmek için kullanılacak ifadeler; dördüncü bölümde ise, mobil uygulama kullanıcılarının mobil uygulamalardan algıladığı fayda ve kullanım kolaylığı, kullanımlarına yönelik tutumları, kullanım niyetleri ve gerçekleşen kullanım durumlarını ölçen sorular bulunmaktadır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi uygulanmış ve 1050 veriye ulaşılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde, mobil uygulama geliştiren / kullanan işletmelerin / kurumların, müşterilerinin / kullanıcıların uygulamalar ile ilgili düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmasının, kullanıcıları eğlendirebilecek, boş zamanlarını hoş geçirmelerini sağlayacak ve bunların yanı sıra fayda sağlayabilecekleri uygulamalar geliştirmelerinin pazarlama stratejileri açısından önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Hedonik Güdüler tr_TR
dc.subject Faydacı Güdüler tr_TR
dc.subject Mobil Uygulamalar tr_TR
dc.subject Hedonic Motives tr_TR
dc.subject Utilitarian Motives tr_TR
dc.subject Mobil Applications tr_TR
dc.title HEDONİK VE FAYDACI GÜDÜLERİN MOBİL UYGULAMA KULLANIMINA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Mobile applications serve many different areas such as communication, education, entertainment, shopping, travel, health. The most important feature of mobile applications is that they can be used according to suitability of requirements (Mobile phones, tablets, network connection, etc.) without time and space restrictions. The purpose of this study is to determine the relationship between personal characteristics of consumers and mobile application use, to determine the effects of utilitarian and hedonic motives on mobile application use, perceived utility and perceived ease of use for mobile applications, knowledge and interest level of mobile applications and use, and the relationship between the attitude and actual use. In this study, firstly the studies examining the effect of hedonic and utilitarian motives on product / service preference in the literature were examined and then the effects of the motives on the users’ application preferences were investigated within the scope of mobile application marketing. The data used in the study were collected by the questionnaire method. The questionnaire consists of four parts. In the first part, there are questions about demographic variables; in the second part, informations on the mobile applications that mobile users use; in the third part, statements to be used to measure hedonic and utilitarian motives, and users' knowledge level about mobile applications; in the fourth and the last part, questions that measure the usefulness and ease of use of mobile application users, their attitudes towards their use, their intentions to use and the actual usage situations they perceive from mobile applications. The convenience sampling method was used to select the sample and the sample number is set to 1050. As a result of the study, it has been achieved that it is important for the marketing strategies that the mobile application developers / employers should have information about customers' / users' opinions on applications and have to develop applications which entertain the users, to enjoy their leisure time and to benefit from these applications. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 188 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yıldırır, Süleyman Can, HEDONİK VE FAYDACI GÜDÜLERİN MOBİL UYGULAMA KULLANIMINA ETKİSİ(2018), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account