IAU Open Access

TARİH DERSİ EN UZUN YÜZYIL ÜNİTESİNDE GÖRSEL MATERYAL DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Bayhan, Serap
dc.date.accessioned 2019-12-10T06:51:16Z
dc.date.available 2019-12-10T06:51:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5208
dc.description.abstract Bu araştırmada “En Uzun Yüzyıl” ünitesinde görsel materyal destekli etkinliklerin ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin ders başarısına etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön test- son test- İzleme test kontrol gruplu deneysel model deseni uygulanmıştır. 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılı İstanbul İli Ümraniye İlçesi TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10. Sınıf düzeyindeki bütün sınıflar çalışmanın evreni olarak kabul edilmiştir. Bu sınıflardan yansız atama yöntemi ile ATL 10 B sınıfı deney grubu, ATL 10 C sınıfı kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney ve kontrol grubunu oluşturan toplam 59 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak kullanılan akademik başarı testi uzman görüşleri alınarak, “En Uzun Yüzyıl” ünitesinin hedef ve kazanımlarına uygun ünite konularının tamamını kapsayacak şekilde 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Araştırmacı, öncelikle deney ve kontrol gruplarının benzerlik düzeylerini ve ünite konularına ilişkin ön bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla oluşturduğu akademik başarı testini her iki gruba ön test olarak uygulamıştır. İkinci aşamada araştırmacı tarafından, haftada 2 ders saatini kapsamak üzere 5 hafta boyunca toplamda 10 ders saati planlandığı üzere deney grubuna görsel materyal destekli etkinlikler ile, kontrol grubuna ise geleneksel yöntemleri kapsayan etkinlikler ile ders işlenmiştir. Beş hafta sonunda, akademik başarı testi, her iki gruba tekrar test olarak uygulanmış, işlenen konuların deney ve kontrol grubu için öğrenilme düzeyleri ölçülmüştür. 15 haftalık izleme süresinin ardından, akademik başarı testi, her iki gruba tekrar test olarak uygulanmış, öğrenmenin kalıcılığı bakımından ölçüm yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.0 programında yapılmıştır. Araştırmada anlamlılık katsayısı 0,05 olarak alınmıştır. Analiz sonucunda hesaplanan p değeri söz konusu anlamlılık katsayısı ile karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Analizlerde deney ve kontrol grubunun test puanları açısından karşılaştırılmasında non parametrik testlerden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Grupların kendi içinde Ön test – son test – İzleme test puanlarının karşılaştırılmasında ise Wilcoxon Z testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; başarı testi ön test verilerinde deney ve kontrol grupları arasında anlamlılık düzeyi açısından istatistiksel olarak fark oluşmamıştır. Başarı testi son test verilerinin analizi sonucunda; ders başarısı her iki grupta da artmıştır. Ancak görsel materyal destekli etkinliklerle ders işlenen deney grubunda, geleneksel yöntemler ile ders işlenen kontrol grubuna göre ders başarı daha çok artmıştır. Başarı testi son test puanları açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark oluşmuştur. 15 haftalık izleme süresinin ardından başarı testi, izleme başarı testi olarak tekrar uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; öğrenmenin kalıcılığı bakımından, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark oluşmuştur. Grupların kendi içinde Ön test – son test – İzleme test puanlarının karşılaştırılmasında ise her iki grupta da başarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı fark oluşmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject En Uzun Yüzyıl Ünitesi tr_TR
dc.subject Görsel Materyal tr_TR
dc.subject Akademik Başarı tr_TR
dc.subject The Longest Century Unit tr_TR
dc.subject Visual Material tr_TR
dc.subject Academic Success tr_TR
dc.title TARİH DERSİ EN UZUN YÜZYIL ÜNİTESİNDE GÖRSEL MATERYAL DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this study, the effect of visual material supported activities in “the longest century” unit on course success of 10th grade students were studied. In the study, pretest, test, post-test with control groupped experimental model pattern was applied. It was considered that the universe of the study comprises all the 10th grade students of TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek High School, Ümraniye, İstanbul in 2013 – 2014 academic year. A total of 59 students were chosen with impartial appointment method from ATL 10 B as experimental group and ATL 10 C as control group which have similar averages. The researcher, taking the expert opinions, prepared 25 multiple choice questions, covering all the topics which are appropriate with the goals and gains of the “The Longest Century” unit. The researcher first administered the success test as the pretest, in order to measure the similarity and the knowledge levels of experiment and control groups. The researcher has taught to the experiment group with visual material supported activities and to the control group with plain lecture method in duration of 10 hours for 5 weeks in 2 course hours. At the end of five weeks, the success test was repeated to measure the level of learning the test subjects for experiment and for control groups. After a 15-week follow-up period, the success test was repeated as the post-test to measure the persistency of learning. Data were analysed on the SPSS 21.0 program. Coefficient of significance was taken as 0.05 in the study. As a result of the analysis, the calculated p value was interpreted, and the results were compared with the significance of the coefficient in question. Mann-Whitney U test, which is one of the non-parametric tests, were used to compare the test scores of the experiment and the control groups. The Wilcoxon Z test was used to compare the scores of pre-test and post-test. As a result of the data analysis, there was no statistical difference in terms of significance level for the pre-test data of experimental and control groups. It is observed from the data obtained after the post-test that the course successes were increased for both groups. However, a difference in the significance level were observed in favour of the experiment group, which has taught with visual material supported courses, compare to the control group, which was taught with plain lecture method. According to the post-test data, there is a difference in the significance level of the learning persistency, in favour of the experiment group. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 91 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Bayhan, Serap, TARİH DERSİ EN UZUN YÜZYIL ÜNİTESİNDE GÖRSEL MATERYAL DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account