IAU Open Access

OMBUDSMANLIK: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖNERİLER

Show simple item record

dc.contributor.author Kocabaş, Engin
dc.date.accessioned 2019-12-02T13:07:07Z
dc.date.available 2019-12-02T13:07:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5207
dc.description.abstract Ülkemizde ombudsmanlık sistemi ile ilgili olarak yapılan çalıĢmalardan 2010 yılına kadar bir sonuç elde edilememiĢtir. 2010 yılında yapılan halk oylaması sonucu; Anayasanın 74. maddesi ile vatandaĢa, Kamu Denetçisine baĢvurma hakkı verilmiĢtir. Anayasa‟da yapılan bu değiĢiklik sonucunda dünyada pek çok ülkede uygulaması olan ombudsmanlık sistemi, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ülkemizde yasalaĢmıĢtır. Bu çalıĢma; ülkemizde uygulanan denetim yollarına değinerek, Türkiye‟de yeni kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun üzerinde yapılan değerlendirme ve önemli görülen hususları vurgulama amacıyla hazırlanmıĢ olup üç bölümden oluĢmaktadır. Tezin ilk bölümünde; temel kamu, yönetim ve denetim kavramları üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci bölümünde; ombudsmanlığın ortaya çıkıĢı ve tarihsel geliĢimi, ombudsmanlığın özellikleri, yetki ve görevlerinden hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır. Son bölümde ise Kamu Denetçiliğinin gerekliliği, ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumuna benzetilen kurum ve komisyonlardan bahsedilerek, Türkiye‟de Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında yapılan çalıĢmalara değinilmiĢ ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu incelenmiĢtir. Sonuç olarak; Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemizde faaliyet göstermeye baĢlaması olumlu bir geliĢme olarak değerlendirilmekle birlikte, kurumun daha etkin ve verimli çalıĢması için gerekli olan çalıĢmalarında yapılması konusunda gerekli eleĢtiriler yapılmıĢtır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Ombudsman tr_TR
dc.subject Kamu Denetçiliği Kurumu tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Denetim tr_TR
dc.subject Kamu tr_TR
dc.subject The Ombudsman (Government Auditor) tr_TR
dc.subject The Ombudsman Institution tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Audit tr_TR
dc.subject Public tr_TR
dc.title OMBUDSMANLIK: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖNERİLER tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Effort so introduce an Ombudsman system in Turkey remained inconclusive until 2010. Upon referendum held in 2010, Art. 74 of the Constitution was amended so as to provide a mechanism for application to the ombudsman (government auditor). Upon this amendment to the constitution, the ombudsman institution, an institution that many countries adopted throughout the world, was introduced by Law on The Ombudsman Institution no. 6328. This study was prepared with the aim of emphasizing the important aspects of the Ombudsman Institution in light of researches conducted previously on the institution by touching on the methods of audit in our country, and this study is composed of 3 chapters. In the fırst chapter, the focus was on the basic concepts of public management and audit. In the second chapter, it was tried to give information about the features, authority and mission of Ombudsman. In the last Chapter, there searches on ombudsman institution was touched upon by mentioning the essentiality of it, institution and commissions similar to it, and The Law No. 6328 ombudsman institution was analyzed. In conclusion; introduction of an ombudsman institution in our country was considered as a positive event, necessary criticisms were made for more effective and efficient operation of the institution, and suggestions were made on it. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 161 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Kocabaş, Engin, OMBUDSMANLIK: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖNERİLER(2015), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account