IAU Open Access

İLKÖĞRETİM 5 VE 6. SINIFLARDA SEÇMELİ DERSLERİN SEÇİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Eşbahoğlu, Fırat
dc.date.accessioned 2019-09-17T07:00:47Z
dc.date.available 2019-09-17T07:00:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5196
dc.description.abstract Ulusların ve toplumların en değerliği zenginliği ve mirası nitelikli insan gücüdür. Bu potansiyelin etkili bir Ģekilde kullanımı geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin eğitim harcamalarının baĢat yatırımlar arasında olmasının neredeyse birincil sebebidir. Nitelikli insan gücüne sahip olmak için öğrencilerin daha iyi öğrenebileceği ortam ve fırsatlar yaratmak gerekir. Okullarımızda zorunlu derslerin yanı sıra demokratik anlayıĢla bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun tercih yapabildikleri seçmeli ders uygulaması bu amaca hizmet etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı; 2005 yılından beri var olan seçmeli ders uygulamasını ortaokullarda görev yapan yöneticiler ve seçmeli derslere giren öğretmenlerin, ilköğretim 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin ve velilerinin görüĢlerine göre incelemek, elde edilen bulgular ile problemlere çözüm önerileri sunarak tartıĢmaktır. AraĢtırmanın evreni; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, Ġstanbul ilinin BayrampaĢa ilçesindeki devlet ortaokullarında 5 ve 6. sınıfta okuyan öğrenciler ve velileri, seçmeli derslere giren öğretmenler ve bu okullardaki yöneticilerdir. AraĢtırmanın örneklemi ise Ġstanbul ili BayrampaĢa ilçesi Ali Ülker Ortaokulunda öğrenim gören otuz altı 5 ve 6. sınıf öğrencisi, yedi 5 ve 6. sınıfta öğrencisi olan veli, on dört 5 ve 6. sınıflarda seçmeli derslere giren öğretmen ve BayrampaĢa ilçesinde bulunan altı ortaokul yöneticisini kapsamaktadır. Bu araĢtırma nitel araĢtırma yaklaĢımı ile hazırlanmıĢtır. AraĢtırmanın verileri görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. Katılımcılara seçmeli derslerin seçim sürecinde karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili görüĢleri ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları sorulmuĢtur. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıĢtır. Analizlere baktığımızda, seçmeli derslerin seçiminde öğrenciler üzerinde ailelerinin etkisinin oldukça fazla olduğu belirlenmiĢtir. Veli ve öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili yeterince bilgilendirilmedikleri saptanmıĢtır. Seçmeli derslerin sayıca fazla olmasıyla birlikte ikili öğretim yapan okullarda derslik ve öğretmen eksikliği açığa çıktığı, bu nedenle istenilen derslerin seçilemediği belirlenmiĢtir. Sınıf mevcutlarının fazla olduğu, seçmeli derslere ait ders kitaplarının ve materyallerinin olmadığı, öğretmenlerin konuyla ilgili hizmet içi eğitim almadığı ve notla değerlendirmenin öğrenciler üzerinde kaygıyı artırdığı ifade edilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgular ve ulaĢılan sonuçlardan hareketle; seçmeli ders uygulamalarında gerekli öğretmen, materyal ve fiziki ortamın sağlanması, öğrencilerin istedikleri dersleri alabilmelerine fırsat sağlayacak ortam oluĢturulması ve seçmeli derslerin içerik ve amaçlarına yönelik bilgilendirmelerin zamanında yapılması gerektiği söylenebilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Seçmeli dersler tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject 4+4+4 tr_TR
dc.subject Elective courses tr_TR
dc.subject Primary school teaching tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject 4+4+4 tr_TR
dc.title İLKÖĞRETİM 5 VE 6. SINIFLARDA SEÇMELİ DERSLERİN SEÇİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The most precious wealth and heritage of the nations and societies are the qualified manpower. By the effective use of this potential, the education expenditures of the developed and developing countries among the first investments are almost the primary reson. It needs to create the environment and opportunities the students can learn beter to have the qualified manpower. In accordance with the compulsory classes in our schools; the effective course application the individuals can prefer thinking their interests and talents with the democratic view serves this aim. The aim of this work is to examine the elective course application with the thoughts of parents and students in grades 5th and 6th classes in primary schools, tha administrators working in secondary schools and lastly elective course teachers since 2005 and argue by giving solutions to the problems with the obtained findings. The universe of the investigation are in 2014-2015 academic year, the students study in 5th and 6th classes in the state secondary schools and their parents in BayrampaĢa county of Ġstanbul city, elective course teachers, lastly adminıstrators in these schools. The sample of the investigation covers thirtyfive students in 5th and 6th classes, seven parents in these classes, fourteen elective course teachers have Ali Ülker secondary school in BayrampaĢa county of Ġstanbul city and lastly six secondary school administrators in BayrampaĢa county. This investigation has been done with a qualitative aproach. The results of the investigation have been obtained by conversations. Semi-structured conversation questions were asked to the attendants about the views of the problems they come across during the period while choosing the elective courses and to give the suggestions about the solutions to these problems. Content analyses was used to solve the abtained results. When we look into the analyses, it is determined the students on the impact of family is much more while choosing the elective courses, it is detected the students and their parents have not been given enough information about the content of the lessons . However there are a lot of elective courses numerically, it appears lack of classes and teachers at schools making dual teaching; because of this it is determined the lessons that are wanted can not be chosen by the students. It is stated that there is a lot of class size, there are not any elective course books and materials, the teachers don‟t have any in-service training about the subjects, lastly evaluation by giving marks increase the level of anxiety on them. With the findings and results reached wthout investigating, it can be said to provide necessary teacher, material and physical environment in elective course applications, constitute the occasions to make the opportunities the students can take the courses they want and finally the information about the contents and aim of the elective courses must be done on time. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 67 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Eşbahoğlu, Fırat, İLKÖĞRETİM 5 VE 6. SINIFLARDA SEÇMELİ DERSLERİN SEÇİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ(2015), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account