IAU Open Access

BİLATERAL MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE TOMOTERAPİ HELİKAL VE TOMOTERAPİ DİREKT TEDAVİ TEKNİKLERİNİN, DOZİMETRİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Yeşil, Selda
dc.date.accessioned 2019-06-24T13:04:45Z
dc.date.available 2019-06-24T13:04:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2456
dc.description.abstract Bilateral meme kanseri (Bilateral Breast Cancer - BBC) nadir görülen klinik bir vakadır. BBC hastalarının tedavisi, tümörün histolojik tipi ve tedavi faktörlerine bağlı olarak, kişiselleştirilmiş tedavi planlaması gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı; bilateral meme kanseri radyoterapisinde; tomoterapi cihazına ait helikal ve direkt tekniklerini kullanılarak, tedavi planlarını oluşturmak ve elde edilen sonuçların, hedef hacminin ve kritik organların aldıkları dozlar açısından karşılaştırılmasını yaparak, bilateral meme kanseri radyoterapisinde en uygun tekniğinin belirlenmesidir. Bu retrospektif çalışma olup, radyoterapi uygulanmış erken evre bilateral meme kanserli 15 tane hasta verisi, tedavi planlama sisteminin arşivinden seçilmiştir. Bu hastalara ait planlama amacıyla çekilmiş bilgisayarlı tomografi (BT) verileri kullanılarak Accuray®-Tomotherapy® H™ tedavi planlama sistemi ile hastaların helikal ve direkt olmak üzere iki farklı teknikte de sanal tedavi planları oluşturulmuştur. Simultane İntegre Boost (SIB) Tekniği ile her iki planlama tekniğinde de, her iki meme‟ye PTV (planlanan hedef hacim) Sol Meme ve PTV Sağ Meme‟ye 50.4 Gy/28 fraksiyon ve Tümör yatağına da; PTV Sol Meme Boost ve PTV Sağ Meme Boost 60 Gy/28 fraksiyon olmak üzere toplam doz tanımlanarak sanal RT (Radyoterapi) planları oluşturulmuştur. Tüm tedavi planlarında, PTV‟ye tanımlanan dozun %95‟ ini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Planlarda elde edilen veriler Excel 2010 ve SPSS 15.0 2 istatistiksel analiz programı ile T-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Erken evre bilateral meme kanserinin tedavisinde Tomoterapi Helikal (TH) tekniği, Tomoterapi Direkt (TD) tekniğine göre, PTV‟ de homojen doz dağılımı daha anlamlı, doz konformalitesi ve doz homojenitesi daha iyi elde edilmiştir (p değerleri her biri için <0.05). TH ve TD her iki teknikte de sıcak nokta gözlemlenmemiştir. Kritik organlar için elde edilen verilerde; genel olarak TD tekniğinin düşük doz bölgelerinde daha düşük olduğu, TH tekniğinin ise yüksek doz bölgelerinde dozun anlamlı derecede daha düşük olduğu gözlenmiştir. Tedavi süresi (MU sayısı) bakımından değerlendirildiğinde TH tekniği; bloklama kullanılmasına rağmen, TD tekniğine göre anlamlı olarak daha düşüktür (p<0.05). Sonuç olarak, her iki tekniğin de BBC RT‟sinde hasta anatomisini de göz önünde bulundurularak tercih edilebileceği görülmüştür. Ancak TH tekniği doz konformalitesi, kritik organ dozu ve tedavisi süresi bakımından TD‟ye göre daha avantajlı bir seçenek haline getirmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Bilateral meme kanseri tr_TR
dc.subject Tomoterapi tr_TR
dc.subject Helikal Tomoterapi tr_TR
dc.subject Direkt Tomoterapi tr_TR
dc.subject Meme Radyoterapisi tr_TR
dc.subject Bilateral Breast Cancer tr_TR
dc.subject Tomotherapy tr_TR
dc.subject Helical Tomotherapy Direct tr_TR
dc.subject Breast Radiotherapy tr_TR
dc.title BİLATERAL MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE TOMOTERAPİ HELİKAL VE TOMOTERAPİ DİREKT TEDAVİ TEKNİKLERİNİN, DOZİMETRİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Bilateral breast cancer (BBC) is a rare clinical case. Based on the treatment of patients, the histological type of the tumor and treatment factors, the BBC needs personalized treatment planning. The aim of this study is to evaluate bilateral breast cancer radiotherapy; using the helical and direct techniques of the tomotherapy device, the most appropriate technique is to establish the treatment plans and to compare the results obtained with the target volume and the critical organs in terms of their doses. This is a retrospective study and 15 patients with early stage bilateral breast cancer with radiotherapy were selected from the archive of the treatment planning system. Using the computed tomography (CT) data for planning of these patients, Accuray®-Tomotherapy® H™ treatment planning system and virtual treatment plans of the patients were developed in two different techniques as helical and direct. In both planning techniques with Simultaneous Induction Boost (SIB) technique, PTV (planned target volume) to both breasts were given to the Right Breast and PTV Right Breast 50.4 Gy / 28 fraction and Tumor bed; PTV Left Breast Boost and PTV Right Breast Boost A total of 60 Gy / 28 fractions were defined and virtual RT plans were created. In all treatment plans, PTV was planned to provide 95% of the dose defined. The data obtained from the plans were analyzed by using the Excel 2010 and SPSS 15.0 2 statistical analysis program and T-test. As a result of the study, in the treatment of early stage bilateral breast cancer, according to the Tomotherapy Helical (TH) technique, Tomototherapy Direct (TD) technique, homogeneous dose distribution in PTV was found to be more meaningful, dose conformity and dose homogenity were better (p values <0.05 ). TH and TD were not observed in both techniques. In the data obtained for the critical organs; In general, the TD technique was found to be lower in low-dose volumes, whereas TH was significantly lower in high-dose volumes. In terms of duration of treatment (MU), TH technique was significantly lower than TD (p <0.05). As a result, it has been seen that both techniques can be preferred by considering the patient anatomy in BBC RT. However, TH technique makes it more advantageous compared to TD in terms of dose conformity, critical organ dose and duration of treatment. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 82 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yeşil Selda, BİLATERAL MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE TOMOTERAPİ HELİKAL VE TOMOTERAPİ DİREKT TEDAVİ TEKNİKLERİNİN, DOZİMETRİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI(2018), İstanbul tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account