IAU Open Access

FACTORS INFLUENCING WOMEN ENTREPRENEURS BUSINESSSUCCESS IN SOMALIA

Show simple item record

dc.contributor.author Guled, Nimco Salah
dc.date.accessioned 2019-05-29T11:05:55Z
dc.date.available 2019-05-29T11:05:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2343
dc.description.abstract Kadın girişimciler,son on yıldaönemli bir ekonomik büyüme kaynağı olarak kabul edilmiş; kendileri ve başkaları için yeni işler yaratarak farklılaşmışlardır. Bu sayede toplumda yönetim, organizasyon ve işletme sorunlarına farklı çözümler sunmanın yanı sıra girişimci fırsatların geliştirilmesinide sağlamışlardır. Bununla birlikte, halen dünyadaki tüm girişimcilerin küçük bir azınlığını temsil etmektedirler. Dolayısıyla, kadınların girişimci olma ihtimali kadar, başarılı girişimci olma ihtimaline karşı bir piyasa başarısızlığı söz konusudur Bu çalışma, finansal sermayenin, fon desteğinin, sosyo-ekonomik ve kültürel, piyasa ve şebekenin, hükümetin kadın girişimciliğinin başarısını etkileyip etkilemediğinin teorik çerçevesi olarak kabul edilip edilmediğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Veri toplamak için bir anket kullanılmış ve bu örneklemin Somali'nin kuzey doğu bölgelerindeki kadın girişimcilere dağıtılmıştır. Araştırma hipotezini analiz etmek için korelasyon, t-testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. T-testi analizi ile yaş, medeni hal, eğitim durumu, iş yaşı, sermaye kaynağı, işletme türü ve işine başlamadan önceki deneyim gibi demografik faktörler ile hükümet desteği, pazar ve ağ gibi kadın girişimcilere etki eden faktörler arasındaki önemli ilişki, sosyo-ekonomik ve kültürel, finansal sermaye incelenmiştir.Ayrıca çoklu regresyon ve korelasyon analizi, toplu olarak tüm faktörlerin kadın iş başarısında önemsiz bir değere sahip olduğunu göstermiştir. Gelecekteki daha ileri çalışmalar için önerilen kadın girişimcilerinin iş başarısını etkileyebilecek diğer önemli faktörlerin araştırılması ile diğer faktörlere ilişkin daha derin bir soruşturma yürütülmesi olabilir. Ayrıca, bu çalışmanın girişimcilik literatürü ve uygulamalarına katkıda bulunabileceği umulmaktadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Somalili Kadın Girişimciler tr_TR
dc.subject Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler tr_TR
dc.subject İş Başarısı tr_TR
dc.subject Somali Women Entrepreneurs tr_TR
dc.subject Small and Medium-Sized Enterprises tr_TR
dc.subject Business Success tr_TR
dc.title FACTORS INFLUENCING WOMEN ENTREPRENEURS BUSINESSSUCCESS IN SOMALIA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Women entrepreneurs has been recognized during the last decade as an important untapped source of economic growth; they created new jobs for themselves and others and by being different also provide society with different solutions to management, organization and business problems as well as to the exploitation of entrepreneurial opportunities. However, they still represent a minority of all entrepreneurs in the market world. Thus, there exists a market failure discriminating against women’s possibility to become entrepreneurs and their possibility to become successful entrepreneurs. This study aimed at establishing whether, financial capital, fund support, Socio-economic and culture, market and network, government support influence women entrepreneurs business success were adopted as the theoretical framework for the study. A questionnaire was used for data collection, and it was distributed to the women entrepreneurs in the north east regions of Somalia as the sample of this study. Correlation, t-test and multiple regression analysis was used to analyze the research hypothesis. T-test analysis showed that the significant relation between demographic factors such as age, marital status, education, business age, source of capital, business type, and experience before start business and Factors influencing women entrepreneurs such as government support, market and network, socio-economic and culture and financial capital. Also multiple Regression and correlation analysis showed that collectively all factors have an insignificant values on women business success. However; research recommended for further study in the future, in order to investigate other important factors could influence the women entrepreneurs’ business success and also a deeper investigation on the factors that not significant. It is also hoped that this study could contribute to the entrepreneurial literatures as well as practice. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 82 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account