IAU Open Access

EFFECTS OF BANK RECAPITALISATION ON NIGERIAN BANKING SYSTEM

Show simple item record

dc.contributor.author Ogunkola, Oluwale Daniel
dc.date.accessioned 2019-05-29T07:39:43Z
dc.date.available 2019-05-29T07:39:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2324
dc.description.abstract The aim of the thesis is to investigate the effect of bank recapitalisation on Nigeria banking system. Bank recapitalization increases an amount of long term finances used in financing the organization. The existence of effect of bank recapitalization in the Nigerian banking sector is estimated using an autoregressive regression model. To estimate the regression model data from pre and post-recapitalization periods of the Nigeria banking industry was used. The data were collected from money and credit statistics department of the CBN. Several banking variables were used to check the effect of recapitalization. The variables are base money, broad money, credit to government, credit to private sector, demand deposits, narrow money, net domestic credit, net foreign assets for the 2000-2016 period. At first, descriptive statistics of the variables are investigated. After interpretation of the descriptive statistics of the variables for both before and after recapitalisation period seasonality of the series are investigated. Based on the seasonality results all series are seasonally adjusted. Rest of the empirical application is done by using seasonally adjusted series. After these, the unit root test used to determine integration level of the variables. At last autoregressive models are estimated using stationary series for each variable. In these models the dummy variable used to see if there is a change after recapitalization period. The results prove that recapitalization increases base and broad money of a commercial bank and it ensures more liquidity. The results also prove that after recapitalisation, a stronger and more stable banking system is seen. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Recapitalization tr_TR
dc.subject Nigeria banks tr_TR
dc.subject Broad money tr_TR
dc.subject Base money tr_TR
dc.subject Demand deposit tr_TR
dc.subject Sermayelendirme tr_TR
dc.subject Nijerya bankaları tr_TR
dc.subject Geniş para tr_TR
dc.subject Taban para tr_TR
dc.subject Vadesiz mevduat tr_TR
dc.title EFFECTS OF BANK RECAPITALISATION ON NIGERIAN BANKING SYSTEM tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Bu tezin amacı bankaların yeniden sermayelendirmesinin Nijerya bankacılık sistemi üzerindeki etkisini incelemektir. Banka yeniden sermayelendirmesi, kuruluşun finansmanında kullanılan uzun vadeli finansman miktarını arttırmaktadır. Nijerya bankacılık sektöründe banka yeniden sermayelendirmesinin etkisinin varlığı otoregresif regresyon modeli kullanılarak tahmin edildi. Bu modelin tahmin edilmesi için Nijerya bankacılık endüstrisinin yeniden sermayelendirmesi öncesi ve sonrası verileri kullanıldı. Veriler CBN'nin para ve kredi istatistikleri bölümünden toplanmıştır. Yeniden sermayelendirmenin etkisini kontrol etmek için çeşitli bankacılık değişkenleri kullanıldı. Kullanılan değişkenler 2000-2016 dönemi için parasal taban, geniş para, kamuya verilen krediler, özel sektöre verilen krediler, vadesi mevduat, dar anlamda para, net yurt içi kredi, net yabancı varlıklar değişkenleridir. Öncelikle verilerin betimsel istatistikleri incelenmiştir. Betimsel istatistikleri yeniden sermayelendirme öncesi ve sonrası dönem için yorumlanmasından sonra serilerin mevsimselliği incelendi. Mevsimsellik sonuçlarına göre tüm seriler mevsimsellikten arındırıldı. Görgül uygulamanın buradan sonraki kısmı mevsimsellikten arındırılmış serilerle yapıldı. Bunlardan sonra değişkenlerin bütünlenme dereceleri araştırıldı. Son olarak her bir değişken için otoregresif model durağan serilerle tahmin edildi. Bu modellerde yeniden sermayelendirme sonrası bir değişiklik olup olmadığının saptanması amacıyla kukla değişken kullanıldı. Sonuçlar sermayelendirme sisteminin ticari bankaların parasal tabanını ve geniş parasını arttırdığını ve daha fazla likiditesi sağladığını kanıtlamaktadır Sonuçlar ayrıca sermayelendirme sonrasında daha güçlü ve istikrarlı bir bankacılık sistemi ortaya çıktığını da kanıtlamaktadır. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 77 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account