IAU Open Access

IMMIGRANTS IN EU: HOW DO LOCAL GOVERNMENTS HELP IMMIGRANTS TO INTEGRATE

Show simple item record

dc.contributor.author Tataru, Maria Roxana
dc.date.accessioned 2019-05-29T06:50:48Z
dc.date.available 2019-05-29T06:50:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2313
dc.description.abstract AB'deki genişleme süreci nedeniyle göç, dünya siyasetinde kilit bir rol kazanmıştır. Entegrasyon politikaları yeni değildir, çünkü bazı ülkelerde 1980 yılına kadar uzanmaktadır. Entegrasyon tartışmalarında ve son on yılda entegrasyon politikası oluşturma ile ilgili ayarlamalarda önemli değişiklikler olmuştur. Bu çalışmanın amacı, AB ülkelerindeki göç eğilimlerini değerlendirmektir. İkincisi, çalışma yerel yönetimlerin göçmen nüfusa yardımcı olmayı benimsemelerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Üçüncü olarak, araştırmacı göçten kaynaklanan koşulları (sosyal, politik veya ekonomik) değerlendirmeyi amaçladı. Dördüncüsü, araştırmacı, ev sahibi hükümetlerin AB'deki göçmenler için entegrasyon politikasına yönelik çabalarını değerlendirmeyi amaçladı. Yukarıda belirtilen amaçları karşılamak için araştırmacı, birincil veya ikincil verilere dayanan araştırmaları gözden geçirdi. Tezin çeşitli bölümlerini cevaplamak için, araştırmacı ayrıca çeşitli devletlerin sitelerinde verilen bölüm bilgilerinin de desteğini almıştır. Sonuç olarak, göçmen nüfusu, dil engeli, barınma bulmada zorluk, istihdam sorunları, farklı değerleri, normları, inançları, dinleri, ırkları, etnik kökenleri ve yurtları olan besinleri olan yeni bir kültürü benimsemedeki zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Hayatlarının çeşitli yönleriyle (örneğin istihdam) ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Göçmen öğrenciler de sorunların üstünde yüzleşirler. Ayrıca, öğrenciler mali zorluklarla yüzleşmekte ve okul kabul sürecinde zorlanmaktadır. Öte yandan halk, toplum, işyeri ve halka açık yerlerde farklı kültür insanlarıyla da uyum sağlamaları gerektiği için göçmenlerle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır . Dahası, yerli halk göçmenlerin suç, terör ve AB ülkelerinde işsizlikten sorumlu oldukları inanıyor. Araştırmanın bulguları, AB ülkelerine yapılan göçlerin eğitsel ve ekonomik yükselişle birlikte dünya çapında arttığını gösterdi. Bu muazzam göçle başa çıkmak ve göçmen entegrasyonunu artırmak için AB ülkeleri çeşitli entegrasyon programları başlattı. Göçle entegrasyonu desteklemek için, en yeni eğilimlerden biri, entegrasyon politikasının kabul politikasına bağlanmasıdır. İkinci bir eğilim zorunlu entegrasyon tedbirlerinin ve vatandaşlığa geçiş koşullarındaki entegrasyon koşullarının artan kullanımı ve üçüncü olarak entegrasyon politikası, hem dikey (daha az veya daha az bağlayıcı yönetmelikler, yönerge vb.) Hem de yatay süreçler (politika) yoluyla Avrupa'daki gelişmelerden giderek daha fazla etkilenmektedir.( devletler arası öğrenme) Aslında, giderek artan sayıda AB Üye Devletleri, kabul politikalarının bir parçası olarak entegrasyonla ilgili önlemleri kabul ettiler; bu tür önlemlerin göçmenlerin entegrasyon süreçleri üzerindeki etkisi daha çok belirgin değildir. Eldeki araştırmalar, yerli halkın yanısıra göçmenlerden ödün vermeyi ve kültürel çeşitliliği kabul etmeyi önermektedir. AB üye ülkeleri hükümetleri eğitim ve kitle iletişim araçları gibi sosyal kurumları kullanırken "göçmen entegrasyon konularını" aşmaya başlamalıdır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Göç tr_TR
dc.subject Entegrasyon tr_TR
dc.subject Hükümet tr_TR
dc.subject Avrupa Birliği tr_TR
dc.subject Göçmen tr_TR
dc.subject Immigration tr_TR
dc.subject Integration tr_TR
dc.subject Government tr_TR
dc.subject European Union tr_TR
dc.subject Immigrant tr_TR
dc.title IMMIGRANTS IN EU: HOW DO LOCAL GOVERNMENTS HELP IMMIGRANTS TO INTEGRATE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Due to the process of expansion in EU, the immigration has gained a key role in world politics. Integration policies are not new, as we can see in some countries date back to the 1980. There have been important shifts in the debates on integration and in related re configurations of integration policymaking in the past decade. The purpose of the present study was to assess the migration trends in EU countries. Secondly the researcher aimed to evaluate the ways which the local governments adopt to help the immigrants population. Thirdly, the researcher aimed to evaluate the circumstances (social, political or economic) which are created by migration. Fourthly, the researcher aimed to assess the efforts of the host governments for the integration policy for the immigrants in EU. To meet the above mentioned objectives the researcher reviewed researches which are based on primary or secondary data. For answering the various sections of the dissertation, the researcher also have taken the support of departmental information provided on the sites of the various states. As a result, the immigration population facing problems including: language barrier, difficulty in finding accommodation, employment issues, difficulty in adopting a new culture which has different values, norms, beliefs, religion, race, ethnicity, and foods as their native. They face discrimination in various aspects of their life (e.g. employment). The immigrant students also face above issues. Further, the students face financial problems as well as difficulties in school admission process. On the other hand the locals also face various problems with the immigrants as they also have to adjust with the people of different culture in society, workplace and public places. Further, the locals’ belief that the immigrants are responsible for crime, terror and un-employment in EU countries. The findings of the research showed with the educational and economic uplifts the immigration towards EU countries increased from around the globe. To handle such massive immigration and increase the immigrant integration, the EU countries have introduced various integration programs. To support immigrant integration, one of the main recent trends is the linkage of integration policy with admission policy. A second trend is the increasing use of obligatory integration measures and integration conditions in naturalization process1, and third, integration policymaking is increasingly influenced by European developments, both through vertical (more or less binding regulations, directives etc.) and through horizontal processes (policy learning between states) of policy convergence. An increasing number of EU Member States have, in fact, adopted integration related measures as part of their admission policy, while the impact of such measures on integration processes of immigrants is far less clear. The present research suggests for compromising to locals as well as to immigrants and acceptance the cultural diversity. The governments of member countries of EU should introduce to overcome “immigrant integration issues” while utilizing social institutions like education and mass media. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 118 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account