IAU Open Access

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A POINT OF DIFFERENCE ON BRAND POSITIONING A STUDY ON CHAIN RESTAURANTS

Show simple item record

dc.contributor.author Ali, Zeeshan
dc.date.accessioned 2019-05-28T13:17:00Z
dc.date.available 2019-05-28T13:17:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2284
dc.description.abstract Çevre kaynaklarını kullanan turizm işletmelerinin sosyal ve çevresel sorunları görmezden gelmesi beklenmektedir. Araştırmada, tüketicilerin, zincir restoran markalarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir pazarlama stratejisine dönüştürerek tüketicilerin hafızasına nasıl yerleştirdikleri ölçüldü. Araştırmanın temel amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren zincir restoran markalarının konumlandırılmasında toplumsal sorumluluğun etkisini inceleyerek ilgili alan bilgisine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, bu çalışma, iş dünyasındaki sosyal sorumluluk bilincinin artırılması, sosyal sorumluluğun marka konumlandırmasına etkileri ortaya konularak sosyal sorumluluk kampanyalarına daha fazla yer verilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu yönde sosyal ve sektörel faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. Literatürde zincir restoranların markalaştırılmasının ve akademik çalışmaların zincir restoranların marka konumlandırması yönünden çok az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada; bunun zincir restoranlarda markalaşma, marka bilinirliği ve marka imajı için de bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Toplumsal sorumluluğun farklı yerlerde marka konumlandırma üzerindeki etkilerinin incelenmesi literatüre katkıda bulunacaktır. Bu araştırmada, Türkiye'de sosyal sorumluluk bilincine sahip tüketiciler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri organize eden zincir restoran markaları seçimi ve bu markaların akıllarında nasıl tasavvur edildiği araştırılmıştır. Ayrıca, tüketicilerin sosyal ve çevresel faaliyetlere karşı çok hassas olan zincir restoran markalarına ilgi duyduklarını da görüyoruz. Sosyal sorumluluk, tüketicinin zihninde marka algılaması ve marka sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve marka konumlandırmasında büyükölçüde pozitif etkisi vardır. Çalışma, çevrimiçi bir anket çalışması yaparak nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirildi. Anketler tüketiciler tarafından dolduruldu. Elde edilen niceliksel çalışma metodolojisinin sonuçları, araştırmanın sonuçlarını belirlemek için Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketine (SPSS) uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, sosyal sorumluluğun Türkiye'de zincir restoran markalarının marka konumlandırılmasında olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Sosyal Sorumluluk tr_TR
dc.subject Marka Konumlandırma tr_TR
dc.subject Marka ve Zincir Restoranlar tr_TR
dc.subject Social Responsibility tr_TR
dc.subject Brand Positining tr_TR
dc.subject Brand tr_TR
dc.subject Chain Restaurant tr_TR
dc.title SOCIAL RESPONSIBILITY AS A POINT OF DIFFERENCE ON BRAND POSITIONING A STUDY ON CHAIN RESTAURANTS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Tourism enterprises using environmental resources are expected to ignore social and environmental problems. In the research, it has been measured how the consumers place themselves in the memory by turning the social responsibility activities of chain restaurant brands in Turkey into a marketing strategy. The main purpose of the research is to contribute to the knowledge of the relevant area by examining the effect of social responsibility in the positioning of chain restaurant brands operating in Turkey. In addition, this study is important in terms of increasing the awareness of social responsibilities in business, giving social responsibility campaigns more room by putting the effects of social responsibility in brand positioning. It is aimed to provide social and sectoral benefits in this direction. In the literature, it is seen that branding of chain restaurants and academic work in the direction of the brand positioning of chain restaurants are very few. In this study; it is thought that it will also be a source for branding, brand awareness and brand image on chain restaurants. The present study was carried out in the entire country of Turkey. An examination of the effects of social responsibility on brand positioning at different destinations will contribute to the literature. In this research, consumers in Turkey having consciousness of social responsibility and selecting chain restaurants brands which organize social responsibility activities and how they imagine those brands in their minds. We also find that consumers are attracted to those chain restaurant brands which are very sensitive towards social and environmental activities, Social responsibility has a positive influence on brand perception and brand loyalty in consumers mind and positive effect in brand positioning to a great extent. The study has been taken by the quantitative method of research by conducting an online questionnaire survey. The questionnaires were completed by consumers. The outcomes of quantitative study procedure methodology taken were applied to Statistical Package for Social Sciences (SPSS) to establish the outcomes of the research. The results of the research presented that social responsibility has a positive impact on the brand positioning of chain restaurants brands in Turkey. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 126 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account