IAU Open Access

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İŞ TATMİNİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldız, Salih
dc.date.accessioned 2019-05-28T06:17:37Z
dc.date.available 2019-05-28T06:17:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2247
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindeki ortaokullarda yöneticilik yapan Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile İş Tatmini Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin incelenmesidir. Bu kapsamda 48 öğretmen ile anket uygulaması yapılarak araştırmanın verileri toplanmıştır.İş doyumlarının belirlenmesi amacıyla Minnesota Doyum Ölçeği kullanılmıştır.Elde edilen veriler SPSS 17 programında frekans dağılımı, tanımlayıcı istatistik, Kruskall Wallis, Mann Whitney U ve Pearson testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda mesleki deneyim parametresinde içsel tatmin düzeyleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken, öğretmen görüşleri ve iş tatmini puanları arasında pozitif korelasyon olduğu belirlenmiştir. Yine çalışmamız için 11 adet anket uygulaması yapıldı. Anket formu, öğretmenlerin okul müdürü hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla toplam 16 adet sorudan oluşmaktaydı. Anket uygulaması dört alt bölüm şeklinde hazırlandı. Bunlar kaynak sağlayıcı olarak, öğretimsel kaynak olarak, iletişim sağlayan kişi olarak ve görünür bir kişi olarak okul müdürü bölümleriydi. Her alt bölüm temel olarak üç ifadeden ve dördüncü olarak “diğer” seçeneğinden oluşmaktaydı. Bu seçenek için cevap verilen anket olmadığından anket puanlaması ve değerlendirmesi 12 ifade üzerinden yapıldı. Katılımcılara yöneltilen ifadeler, açık uçlu sorulara verecekleri, kendi görüşlerine dayalı cevaplar şeklinde hazırlandı. Nitel araştırma çalışması olarak hazırlanan anketler teker teker değerlendirildi. Verilen olumsuz yanıtlar için 1, kararsız veya ne olumlu ne olumsuz verilen yanıtlar için 2 ve olumlu düşünceler için 3 puan verilerek kategorik bir veri kümesi elde edildi. Her bir alt bölüm için verilen cevap değerleri toplanarak puanlar, dört alt bölüme ait puanların toplamından ise genel anket puanı elde edildi. Veri kümesinin analizinde SPSS 19.0 paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerin sıklık ve yüzde oranları ile anket puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandı. Alt bölümlere ait puanlar arasındaki korelasyon için Spearman’s Rho analizi kullanıldı. Tip-I hata değeri %5 üzerinden değerlendirildi. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Öğretimsel Liderlik tr_TR
dc.subject Yöneticilik tr_TR
dc.subject İş tatmini tr_TR
dc.subject Instructional Leadership tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Job Satisfaction tr_TR
dc.title OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İŞ TATMİNİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this research is to examine the Instructor Leadership Behaviors and Teacher Opinions about Job Satisfactory Traits of School Principals who are administrators in secondary schools in Bayrampaşa district of İstanbul province. Minnesota Satisfaction Scale was used to determine job satisfaction. The collected data were analyzed by frequency distribution, descriptive statistics, Kruskall Wallis, Mann Whitney U and Pearson tests in SPSS 17 program. As a result of the research, it was determined that there was a significant difference between the levels of internal satisfaction in the professional experience parameter and 0.05, and there was a positive correlation between the teachers' opinions and the job satisfaction scores. 11 questionnaires were applied for our study. The questionnaire consisted of 16 questions in order to determine the opinions of the teachers about the school principal. The questionnaire was prepared in four subsections. They were the source of the provider, the educational resource, the communicator, and the school principal as a visible person. Each sub-section consisted mainly of three phrases and the fourth as the "other" option. Since there was no questionnaire responded to this option, questionnaire scoring and evaluation were done on 12 expressions. Expressions directed at the participants were prepared in the form of answers based on their own opinions, which they would give to open-ended questions. Questionnaires prepared as a qualitative research study were evaluated one by one. A categorical data set was obtained by giving 1 for unfavorable answers given, 2 for unstable or negative and negative responses, and 3 for positive opinion. The answers given for each sub- section were summed to score and the general questionnaire score was obtained from the sum of the scores belonging to four sub-divisions. SPSS 19.0 package program was used to analyze the data set. The frequency and percentages of categorical variables and the mean and standard deviation of the survey scores were calculated. Spearman's Rho analysis was used to correlate the scores of the sub-segments. The Type-I error rate was evaluated at 5%. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 67 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account