IAU Open Access

SOCIAL MEDIA AND ADVERTISING AS A MARKETING TOOL IN BUSINESS

Show simple item record

dc.contributor.author Mammadli, Afag
dc.date.accessioned 2019-05-26T06:42:42Z
dc.date.available 2019-05-26T06:42:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2173
dc.description.abstract Çalışma teorik ve ampirik bölümden oluşturulmuştur. Teorik kısımda, reklam, sosyal medya uygulamaları ve pazarlama kanallarının rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Niteliksel yaklaşım uygulanan ampirik kısımda ise, geleneksel pazarlama iletişimin yanı sıra, önemli ölçüde sosyal medya uygulamalarını da kullanan FLO ve Ayakkabı Dünyası şirketlerinin çalışma süreci incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, pazarlamada iletişim aracı olarak kullanılan sosyal medya uygulamaları ve reklamın avantajlarını ve sosyal medyanın araştırma hedefi olarak belirlenen FLO ve Ayakkabı Dünyası şirketleri üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Diğer bir yaklaşım, şirket imajı için birincil pazarlama iletişim yöntemi olarak sosyal medya ya da geleneksel medya kanallarının hangisinin daha önemli olup olmadığını değerlendirmektir. Böylece, ele alınan çalışmadaki bu konu üzerine şirketin perspektifi bakımından odaklanmaya çalıştım. Araştırma, şirketin sadece sosyal medya kullanımı ve reklam üzerine odaklanmış olup, şirketlerin uluslararası ve diğer faaliyetleri araştırma dışındadır. Bu çalışmanın sonucunda şu söylenebilir ki, günümüzdeki şirketlerin çağdaş pazarlama iletişiminde sosyla medya ve reklam çok önemli bir unsurdur. Hatta soyal medya, günümüzdeki önemi dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda çoğu şirketlerde birincil kanal olarak kabul edilebilir. Çünkü günümüzde bir pazarlama kanalı olarak internet ve özellikle sosyal medya, reform için potansiyel bir araç olarak sunulmaktadır. Bu araçlar, şirket ve ürünlerinin tanıtımı için çok etkili araçlardır. Şirketler geleneksel pazarlama kanallarına göre, sosyal medya uygulamaları ile daha kısa vadede hızlı, yeni ve büyük hedef kitlelerine ulaşması mümkündür. Son pazarlama çalışmalarında bu durum (sosyal medya kullanımı), Türkiye’de günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi beklenmektedir. Her iki şirket de son yıllarda pazarlama iletişim yöntemlerinin ne kadar çok hızlı gelişmeye başladığının farkında olmaya başlamıştır. Özellikle, internet, sosyal medya ve reklam FLO ve Ayakkabı dünyası için pazarlama aracı olarak ‘daha görünür ve etkili’ bir iletişim haline gelmiştir. Ayrıca, ürün (ve fiyatları) hakkında tüketicinin uzmanlaşması, yüksek bilgi ve enformasyon akışının sonucunda artmaya başlamıştır. Bu nedenle, her iki şirketin sadece geleneksel satış ve pazarlama süreçlerine dayalı olarak sınırlı kalmasının yararlı olmadığını söyleyebiliriz. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Reklam tr_TR
dc.subject Pazarlama tr_TR
dc.subject Tüketici ve müşteri tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Advertising tr_TR
dc.subject Marketing tr_TR
dc.subject Consumer tr_TR
dc.subject Costumer tr_TR
dc.title SOCIAL MEDIA AND ADVERTISING AS A MARKETING TOOL IN BUSINESS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The study consisted of theoretical and empirical part. Aim of theoretical part is to clarify the role of advertising, social media applications and marketing channels. By using a qualitative approach, the empirical part aims was to investigate the actions and processes of FLO and Ayakkabı Dünyası that uses social media applications and advertising in often manner. The main aims of the research was to clarify the advantages of social media applications when they are used as a marketing communication tools, and to examine how they impact on indicated companies as FLO and Ayakkabı Dünyası. Another aim was to evaluate both companies’ dependence on using social media or traditional channels as a primary marketing communication method. Thus, in this research I focused on both topics from the perspective of thematically companies. Study oriented only on social media and advertising. Companies’ international and other activities are excluded in this research. As a conclusion, this study argues that social media and advertising are so important elements in modern marketing communication of the companies, that even if their current aim is to support mainly other channels, in nearest future social media will be considered as a major channel in various companies. Because, nowadays Internet and social media, as marketing channels, are offering potentially attractive tools for reformation. They are very effective tools to increase recognition of the company and attract the attention of its products. By using social media applications, companies are able to cover new and relatively large target groups in short term, than by using traditional marketing channels. According to the last marketing studies, this situation (usage social media) has been anticipated to become a part of everyday life in Turkey as well. Both companies have started to take for granted how fast and extensively marketing communication methods have been developed during the last years. Especially internet, social media and advertising have become ‘even more important and effective distributors’ of the marketing communication for FLO and Ayakkabı Dünyası. And also, consumer’s competency on product and its price has also increased as a result of high information flow. Thus, we can say that it is not beneficial for both companies to count only on traditional sales and marketing methods. In order to become top marketing company, they will be find new ways to cover more demanding customers. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 114 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account