IAU Open Access

İŞLETMELERDE UYGULANAN DEĞİŞİM STRATEJİSİNİN ÇALIŞANLARA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author İsmayilzada, Fuat
dc.date.accessioned 2019-05-24T11:08:15Z
dc.date.available 2019-05-24T11:08:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2108
dc.description.abstract Küresel ekonomi ve global dünyada işletmelerin rekabete dayanabilmesi için yeni hedeflerin belirlenmesi, yeni uygulamalar ve yeni stratejilerin hayata geçirilmesi ve aynı zamanda işletmenin varlığını koruyabilmesi ve sürdürülebilir büyüme için çok önemli bir hareket noktasıdır. Ancak,işletmelerde uygulanan “değişim stratejilerini” herkes hoşnutlukla karşılamaz ve aynı anlamdadeğerlendiremez. Çalışanlar değişimle ilgili farklı davranışlar gösterir ve farklı tepkiler gösterir. Değişim stratejisinin uygulanması, özellikle çalışanları psikolojik, sosyal, ekonomik ve diğer konularda etkiler ve çoğu zaman onların direncine neden olur.Bu dirençler değişime çok ciddi bir engel yaratabilir ve değişimin başarısız sonuçlanmasına neden olabilir. Değişim stratejisinin başarıyla gerçekleştirilmesi için örgüt çalışanlarını etkileyen faktörlerin bulunması ve değişime olan direncin engellenmesi ya da yok edilmesi gerekmektedir. Yöneticiler ve değişim sürecine katılan personel, yapılacak değişimin sorunlarını, amaçlarını ve önlem planını belirlemek yanısıra,değişim ve yenilenme yolunda ortaya çıkabilecek engelleri de dikkate almak zorundadırlar. Bu doğrultuda tezimizin amacı,örgütlerde uygulanan değişim stratejisinin çalışanlara,sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerinin öğrenilmesini ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına ve değişime karşı dirençlerin önlenmesine yönelik olarak önerilerin sunulmasını kapsamaktadır. Bu amaca yetişmek için sorunlarla ilgili teorik ve literatürdeki yaklaşımlar araştırılmış, sistemlendirilmiş ve bunun sonucunda tezin hazırlanmasındaki pozisyon oluşturulmuş;konu ile ilgili,Azerbeycan ve Türkiye’de bulunan çeşitli faaliyet alanlarındaki işletmelerde “anket tekniği” kullanılarak elde edilen veriler ile araştırmanın,değişimlerin çalışanlar üzerindeki etkileriyle igili hipotezleri test edilmiştir. Bunun için güvenilirlik testi, aritmetik ortalama ve korelasyon analizleri uygulanmıştır.Yapılan güvenilirlik testi sonucunda ankette kullanılan ölçeğin güvenilirlik derecesi 0.744 bulunmuştur. İşletmelerde uygulanan değişim stratejisinin çalışanlara olumlu ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerinin, olumsuz etkilerle kıyaslandığında daha yüksek düzeyde olduğu, değişimin psikolojik etkilerinin cinsiyet açısından farklılık gösterdiği, değişimle ilgili belirsizlikler ile değişimin olumsuz etkileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Analizlerin sonuçları,çizelgelerde sayı, yüzde ve grafik olarak sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Stratejik yönetim tr_TR
dc.subject Değişim stratejisi tr_TR
dc.subject Çalışanların davranışları tr_TR
dc.subject Ekonomik tr_TR
dc.subject Sosyal ve psikolojik etkiler tr_TR
dc.subject Değişime karşı direniş tr_TR
dc.subject Strategy of Changes tr_TR
dc.subject Enterprises tr_TR
dc.subject Economic tr_TR
dc.subject Sosial and Psychological impact tr_TR
dc.subject Resistance to Changes tr_TR
dc.title İŞLETMELERDE UYGULANAN DEĞİŞİM STRATEJİSİNİN ÇALIŞANLARA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Identification of new targets is extremely crucial for maintaining global competitiveness of enterprises, and implementation of new regulations and strategies is very important from the perspective of business support and further expansion of enterprises. However, enterprise-based strategies of changes are generally met with mixed reception and not always welcome. Employees tend to demonstrate different behavioural modes in regard of changes. Implementation of strategies of changes has psychological, sosial, economic and other impact at employees and, in most cases, provokes their resistance to changes. This resistance might seriously hamper changes and finally lead to implementation failures. It is necessary, therefore, to identify impact factors influencing employees at the organizations and mitigate or even quell the resistance to changes in order to provide successful implementation of the strategies of changes. Managers and staff involved during the period of changes implementation should identify changes-related challenges, key purposes and prevention plans coupled with consideration of relevant barriers to changes. The overall purpose of thesis writing is study on sosial, psychological and economic impact of the strategies of changes applied at organizations and putting suggestions on elimination of this impact as well as prevention of resistance to changes. To achieve the aforementioned purpose, the author reviews theories and references related to the issues, systematize them and grounds the position of the author. The author also checked and tested the hypotheses on impact of changes at employees through researches into data obtained from questionnaire surveying at enterprises operating in different fields of economy in Azerbaijan and Turkey. In this regard, the author applies Cronbach’s alpha test, simple mean calculations and correllation analysis. Cronbach’s alpha test reveals reliability coefficient of 0.744 of the questionnaire indicators.The author also proves the stronger positive impact of economic, social and psychological changes provoked by the strategies of changes over employees at enterprises if compared with negative impact, gender-based differences in psychological impact of the changes and significant relation between changes-related uncertainty and negative impact of the changes. Analysis results are demonstrated in the tables with in absolute terms and as a percentage, and also depicted in the charts tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 143 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account