IAU Open Access

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE SINIF YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Uğur
dc.date.accessioned 2019-05-24T05:43:05Z
dc.date.available 2019-05-24T05:43:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2075
dc.description.abstract Bu çalışma İstanbul ili Esenler ilçesinde görev yapan Sınıf öğretmenlerinin çeşitli değişkenler açısından tükenmişlik ve sınıf yönetimi düzeylerini belirlemek ve ayrıca tükenmişlik ile sınıf yönetimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleme adına yapılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen “Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE) ve kişisel bilgiler içinse araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE) ile genel tükenmişlik düzeyi alt ölçek olan duyarsızlaşma, duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı olmak üzere üç alt boyut ile araştırma yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarını saptamak için, Delson (1982) tarafından geliştirilen, Yalçınkaya ve Tonbul tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği (Classroom Management Scale) kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde: Maslach tükenmişlik ölçeğinin ortalama puanları incelendiğinde Sınıf öğretmenlerinin “Duygusal Tükenme” alt faktörüne göre yüksek tükenmişlik duygusuna sahip oldukları, “Duyarsızlaşma” alt boyutuna göre normal tükenmişlik düzeyine ve “Düşük Kişisel Başarı” alt boyutuna göre düşük tükenmişlik düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin tükenmişlik ölçeği alt faktörlerinde yaş, cinsiyet, medeni durum, görev süresi, görev türü ve mezun olunan program değişkenine göre anlamlı fark bulunamamıştır. Ancak Sınıf Öğretmeni olarak çalışmak sizin için uygun bir iş mi?, Emekli oluncaya kadar görev yapmak istedikleri alan nedir?, İş arkadaşlarınızdan destek görüyor musunuz?, Sizce aldığınız ücret yeterli mi? sorularına verdikleri cevapların tükenmişlikte anlamlı olduğu görülmüştür. Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği (Classroom Management Scale) puanları incelendiğinde öğretmenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, görev süresi, görev türü ve mezun olunan program değişkenine göre anlamlı fark bulunamamıştır. Ancak Sınıf Öğretmeni olarak çalışmak sizin için uygun bir iş mi?, Emekli oluncaya kadar görev yapmak istedikleri alan nedir?, Sizce aldığınız ücret yeterli mi? sorularına verdikleri cevapların sınıf yönetimi düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Son olarak Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyi ile sınıf yönetimi becerileri arasında orta düzeyli ilişki tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Sınıf Yönetimi tr_TR
dc.subject Duyarsızlaşma tr_TR
dc.subject Başarı tr_TR
dc.subject Duygusal Tükenme tr_TR
dc.subject Burnout tr_TR
dc.subject Classroom management tr_TR
dc.subject Depersonalization tr_TR
dc.subject Success tr_TR
dc.subject Emotional Burnout tr_TR
dc.title SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE SINIF YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study is carried out to determine exhaustion level in terms of several variables and classroom management level and the correlation between burnout level and classroom management of primary school teachers in Esenler, Istanbul. To determine the burn out level of teachers “Maslach Burnout Inventory (MBI)“ developed by Maslach and Jackson (1981) and “Personal Information Form” developed by the researcher for personal information were used in this study. With the help of Maslach Burnout Inventory (MBI) depersonalization, emotional burnout and personal success which are three subscales of general burnout level are researched. Besides, to determine the perception of classroom management skills of teachers, Classroom Management Scale developed by Delson (1982) and adapted to Turkish by Yalçınkaya and Tombul was used. As a result of researches: when the average score of Maslach Burnout Inventory was examined, it was determined that primary school teachers have the sense that they have a high burnout according to the “Emotional Burnout” sub-factor, normal level of burnout according to the "Depersonalization" subscale, normal level of burnout according to the “Lower personal success” subscale. Furthermore, in subscales of burnout inventory of teachers, there was no significant differences according to age, gender, marital status, term of office, task type and the program that graduated from variables. However, the answers given to the following questions are significant in burnout. Questions are; Is working as a primary school teacher appropriate job for you?, What is the area they want to serve until retirement?, Are you supported by your colleagues?, Is the salary sufficient? When the score of Classroom Management Scale was examined, there was no significant difference according to age, gender, marital status, term of office, task type and the program that graduated from variables. However, the answers given to the following questions are significant in classroom management level. Questions are; Is working as a primary school teacher appropriate job for you?, What is the area they want to serve until retirement?, Is the salary sufficient? Finally, mid-level correlation was identified between burnout level of primary school teachers and classroom management skills. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 82 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account