IAU Open Access

POZİTİF-NEGATİF DUYGULARIN, OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN VE BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Mürtezaoğlu, Serkan
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:52:17Z
dc.date.available 2019-05-23T06:52:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2068
dc.description.abstract Araştırma, pozitif ya da negatif duyguların, olumlu ya da olumsuz otomatik düşüncelerin, cinsiyetin, medeni durumun, eğitim düzeyinin ve kıdemin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri üzerindeki etkisini incelemeye yönelik olarak yapılmış olan betimsel bir çalışmadır. Araştırma evrenini; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul İli, Avrupa Yakası Bayrampaşa, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde kamu ilköğretim ve ortaöğretim (ilkokul, ortaokul ve lise) kurumlarında görev yapan 2230 okul yöneticisi(müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) oluşturmuştur. Belirtilen evrenden tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak 304 okul yöneticisi, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için “Pozitif ve Negatif Duygular Ölçeği (PNDÖ), “Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ)”, “Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği OYYÖ)” ve “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacı ile ölçekler Okul Yöneticilerine uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırmada, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeylerinin, pozitif ve negatif duygulara, otomatik düşüncelere ve kişisel değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için Parametrik İstatistik olan MANOVA (Çok Değişkenli Varyans Analizi) Tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, farklılığın nereden kaynaklandığını saptamak amacı ile de Tukey Testi, Games-Howell Testi ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmada, pozitif ya da negatif duygu durumuna sahip olmanın, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri (girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür, proje yönetimi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, pozitif duygu durumuna sahip olan yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri, negatif duygu durumuna sahip olan yöneticilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Ayrıca araştırmanın sonucunda, pozitif ya da negatif duygulara göre yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancının alt boyutlarında yer alan girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür ve proje yönetimi puanlarının anlamlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmada, olumlu ya da olumsuz otomatik düşüncelerin, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri (girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür, proje yönetimi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, olumlu otomatik düşüncelere sahip olan yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri, olumsuz otomatik düşüncelere sahip olan yöneticilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Ayrıca araştırmanın sonucunda, otomatik düşüncelere göre yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancının alt boyutlarında yer alan girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür ve proje yönetimi puanlarının anlamlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmada, cinsiyetin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri (girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür, proje yönetimi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, cinsiyete göre yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Araştırmada, medeni durumun okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri (girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür, proje yönetimi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda medeni duruma göre, bekar olan yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancı düzeyleri, boşanmış olan yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancı düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Ayrıca araştırmanın sonucunda, medeni duruma göre, yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancının alt boyutlarında yer alan girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür ve proje yönetimi puanlarının anlamlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmada, eğitim düzeyinin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri (girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür, proje yönetimi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, eğitim düzeyine göre yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Araştırmada, kıdemin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri (girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür, proje yönetimi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, kıdeme göre, kıdemi 6-11 yıl olan ve 12-17 yıl olan yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancı düzeyleri, kıdemi 24 yıl ve üstü olan yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancı düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Ayrıca araştırmanın sonucunda, kıdeme göre yöneticilerin yenilik yönetimi yeterlik inancının alt boyutlarında yer alan girdi yönetimi, yenilik stratejisi, örgütsel kültür ve proje yönetimi puanlarının anlamlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yenilik Yönetimi tr_TR
dc.subject Pozitif-Negatif Duygular tr_TR
dc.subject Otomatik Düşünceler tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject Öznel iyi oluş tr_TR
dc.subject Innovation Management tr_TR
dc.subject Positive-Negative Affect tr_TR
dc.subject Automatic Thoughts tr_TR
dc.subject Administrator tr_TR
dc.subject Subjective Wellbeing tr_TR
dc.title POZİTİF-NEGATİF DUYGULARIN, OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN VE BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This is a descriptive study conducted to examine the impact of positive or negative affect, positive or negative automatic thoughts, marital status, education level, and seniority upon school administrators’ belief levels about innovation management efficacy. The study universe consists of 2230 school administrators (principals, senior deputy principals, and deputy principals) who were employed in public primary and secondary schools (elementary, secondary, and high schools) in Bayrampaşa, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü, Bahçelievler, and Beşiktaş districts in the European Side of İstanbul in 2014-2015 academic year. Out of this universe, 304 school administrators were selected by random sampling method to form the study sample. “Positive and Negative Affect Scale (PANAS),” “Automatic Thoughts Scale (ATS),” “Innovation Management Scale for Schools (IMSS),” and a “Personal Information Form” were employed to obtain the data for the study. These scales were administered to the School Administrators for data collection. SPSS Software Pack was used for data analysis. A parametric statistical tool, MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) was employed to determine whether the school administrators’ belief levels about innovation management efficacy significantly differ according to positive and negative affect, automatic thoughts, and personal variables. Tukey Test, Games-Howell Test, and t-test were used in order to identify the causes of difference. The study examined whether positive or negative affect has significant impact upon school administrators’ belief levels about innovation management (input management, innovation strategy, organizational culture, project management). The results of the study revealed significantly higher belief levels about innovation management among school administrators with positive affect when compared to those with negative affect. The results also demonstrated that the school administrators scored significantly differently according to positive or negative affect in the sub-constructs of efficacy belief about innovation management; i.e., input management, innovation strategy, organizational culture, and project management. The study also examined whether the school administrators’ belief levels about innovation management (input management, innovation strategy, organizational culture, project management) are significantly affected by positive or negative automatic thoughts. The results revealed significantly higher belief levels about innovation management for the school administrators with positive automatic thoughts when compared to those with negative ones. Another study result was that school administrators had significantly different scores according to automatic thoughts in input management, innovation strategy, organizational culture, and project management, all being sub-constructs of efficacy belief about innovation management. Another study question was whether gender has any significant effect on the school administrators’ belief levels about innovation management (input management, innovation strategy, organizational culture, project management) and the results showed no significant difference between their belief levels about innovation management according to gender. The study further examined whether marital status has any significant effect on the school administrators’ belief levels about innovation management (input management, innovation strategy, organizational culture, project management) and it was demonstrated that the belief levels about innovation management of single administrators were significantly higher those of divorced administrators. Moreover, according to marital status, significant difference was found between the administrators’ scores in the sub-constructs of efficacy belief about innovation management; i.e., input management, innovation strategy, organizational culture, and project management. Any possible significant effect of education level upon the school administrators’ belief levels about innovation management (input management, innovation strategy, organizational culture, project management) was also examined in the study. However, the results revealed no significant difference between their belief levels about innovation management according to their education levels. Finally, the study examined whether seniority has any significant impact upon the school administrators’ belief levels about innovation management (input management, innovation strategy, organizational culture, project management). According to seniority, significantly higher belief levels about innovation management were found among the administrators with 6-11 and 12-17 years of seniority when compared to those with seniority years of 24 years and longer. The results further revealed significant differences between the administrators’ scores according to seniority in the sub-constructs of efficacy belief about innovation management; i.e., input management, innovation strategy, organizational culture, and project management. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 115 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account