IAU Open Access

ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Arslan, Başak
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:36:29Z
dc.date.available 2019-05-23T06:36:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2063
dc.description.abstract Öğretme öğrenme etkinliklerinin etkili olabilmesi için öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgiye sahip olmaları ve sınıflarında uygulayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini belirleyebilmektir. Araştırmada karma yöntem olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nicel Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılı Kasım 2014 ile Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki ortaokulların 5. 6. 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 1016 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma verileri “Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi İlkelerine Uyma Düzeyini Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise İstanbul Kadıköy ilçesindeki ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 50 öğrenci ile Mart 2015, Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel bölümünde görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma verileri içerik analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın nicel verilerine göre, öğretmenlerin “öğretmen öğrenci ilişkilerine uyma” “eğitim öğretime yönelik ilkelere uyma” boyutlarında belirtilen maddelere “orta” düzeyde uydukları görülmüştür. Öğrenciler, öğretmenlerinin sınıf yönetimi ilkelerine genel olarak “orta” düzeyde uyduklarını belirtmişlerdir. Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeylerine ilişkin öğrenci görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılıklar görülmüştür. Sınıf değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Nitel araştırma sonuçlarına göre ise, öğrenciler öğretmenlerinin sınıfta esprili, eğlenceli olmasını istemektedir. Öğrenciler notla ödüllendirilmek istemekte, ceza olarak uyarılmak, affedilmek istemektedir. Öğrenciler, öğretmenlerinin dersi eğlenceli etkinliklerle, oyunlarla anlatmalarını istemektedir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlere sınıf yönetimi ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içinde uygulama ağırlıklı eğitimler verilmesi, sınıf içi istenmeyen davranışların önlenmesine ve daha etkili bir eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilir. Araştırma bulgularının öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerinin geliştirilmesi ve etkili sınıf yönetimi konusunda önemli faydalar sağlayacağı beklenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sınıf tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Sınıf yönetimi tr_TR
dc.subject Öğrenci tr_TR
dc.subject Davranış tr_TR
dc.subject Classroom tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Classroom Management tr_TR
dc.subject Student tr_TR
dc.subject Behavior tr_TR
dc.title ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol It is crucial that in order to make the teaching activities efficient, teacher should have the necessary information about the classroom management and apply them in class. The aim of this research is to determine the classroom management competence of teachers according to the students opinions. In the research qualitative and qualitative research techniques have been used as the mixed method. The qualitative research have been carried out with 1016 students studied in the 5th, 6th, 7th and 8th grades at secondary school Kadıköy district of İstanbul city, in 2014-2015 academic year between November 2014 and February 2015. The data of qualitative research is collected through “The Scale of Determination of Teachers’ Obeying the Classroom Management Principles”. Frequency, percentage, average, standard deviation are used as descriptive statistical techniques in the evaluation of data. The qualitative data of the research is carried out with 50 students of the 5th, 6th, 7th and 8th grades who studied secondary school at İstanbul, Kadıköy between March 2015 and April 2015. Interviews have been made in qualitative part of the research. The data of qualitative research has been evaluated by the help of content analysis. According to the qualitative data of the research, it is seen that teachers apply the items of “Obeying teacher student relations” and “Principles of education and teaching” at intermediate level. Students generally state that teachers obey the classroom management principles at intermediate level. Significant differences have been observed in students’ opinions about the application of classroom management principles of secondary school teachers in terms of sex parameter. It is also seen that there are significant differences between students’ opinions in terms of grade parameter. According to the qualitative research results, students require teachers to be humorous and enjoyable in class. Students want to be awarded by marks, warned as a punishment and forgiven. Students desire teachers to teach the lesson using enjoyable activities and games. According to the findings of the research, giving weight to the educations about “classroom management” before and during the service, can make a contribution to preventing undesired behaviors and achieving more effective education and teaching activities. It is expected that findings of the research will be useful for improving teachers’ classroom management competences and providing efficient classroom management. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 205 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account