IAU Open Access

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Serençelik, Gülçınar
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:30:31Z
dc.date.available 2019-05-23T06:30:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2061
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin, okul yönetimine katılmaları konusunda, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüş ve önerilerini incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul Çekmeköy’de resmi ilkokullarda görev yapan 25 okul yöneticisi ve 30 okul öncesi öğretmenidir. Araştırmaya katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri, gönüllülük esasına göre yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla elde edilmiştir. Görüşme formu geliştirilirken pilot uygulama yapılmıştır. 25 açık uçlu sorudan oluşan taslak görüşme formu 10 öğretmene, 12 açık uçlu sorudan oluşan taslak görüşme formu da 10 okul yöneticisine uygulanmıştır. Pilot uygulama sonucu elde edilen bu verilerin sonuçları incelenerek araştırmanın amacına uygun 10 soruluk bir görüşme formu yeniden hazırlanmış ve 55 katılımcıya uygulanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, ilkokullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin, okul yönetimine katılımlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Okullarda geleneksel yönetim anlayışının var olması, yönetime katılım bilincinin içselleştirilmemesi, okul öncesi öğretmenlerinin yönetime katılmasını engelleyen faktörlerdendir. Okul öncesi öğretmenlerine tanınan yetkilerin kısıtlı olması, okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs imkânlarının olmaması, yönetime katılmayı kısıtlayan durumlardır. Okul öncesi eğitimin ücretli olmasından dolayı okullarda okul öncesi eğitim kademesi para kaynağı olarak görülmektedir. Okul yöneticilerinin okul öncesi eğitimi hakkındaki olumsuz algıları, okul öncesi eğitimine oyun, okul öncesi öğretmenine ise bakıcı olarak bakmalarına neden olmaktadır. Okul öncesi eğitim kademesi ve okul öncesi öğretmenleri okulun önemli bir bileşenidir. Araştırma bulgularına göre, demokratik, çağdaş, güven verici, etik ilkeleri benimsemiş, insan haklarını koruyan ve insana değer veren yönetim anlayışının ve insan ilişkilerinin var olduğu okul yönetimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, İlkokulların yönetim kadrosunda okul öncesi eğitim alanından mezun öğretmenlerin olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenlerinin okul yönetimine katılımları tevsik edilerek yetki alanları genişletilmeli, öğretmenlerin yetkisini genişletecek değişiklikler yapılabilmelidir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin kariyer gelişimleri desteklenmeli, yüksek lisans yapmaları konusunda öğretmenler özendirilmelidir. Yönetime katılma konusunda okul öncesi öğretmenlerine fırsatlar sunulması, yönetici ve öğretmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler verilmesi yararlı olabilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Katılım tr_TR
dc.subject Okul Öncesi Öğretmeni tr_TR
dc.subject Karar Alma tr_TR
dc.subject Okul Yönetimi tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.subject Participation tr_TR
dc.subject Pre-School Teacher tr_TR
dc.subject Making decisions tr_TR
dc.subject School Management tr_TR
dc.subject Principal tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of this study is examining the views and suggestions of the school directors and pre-school teachers about participation in the school management. Qualitative research method has been used in this study. The participants of the research are 25 school directors and 30 pre-school teachers working in public primary schools in Çekmeköy-İstanbul. The views of teachers and school directors participated in this research have been obtained with the help of semi-structured interview technique based on voluntariness..Pilot scheme has been carried out while developing the interview form. A draft interview form including 25 open –ended questions was applied to 10 teachers and a draft interview form including 12 open-ended questions was applied to 10 school directors. By examining the results of data obtained through pilot scheme, an interview form including 10 questions, suitable for the purpose of the research was prepared again and was applied to 55 participants. As a result of the examination, it was seen that the pre-school teachers working in primary schools are insufficient in participating in the school management. The existence of traditional management view in schools, failure in internalization of management consiousness are the factors that block the pre-school teachers’ participation in the school management. The situations limiting the participation in school management are the limited rights given to pre-school teachers and absence of breaks in working hours. Due to the fact that the pre-school education is not free of charge, the pre-school department is seen as a source of income. The negative perception of school directors about pre-school education causes them to see pre-school education as a game and the pre-school teacher as a baby sitter. The department of pre-school teaching and the pre-school teachers are school’s important components. As a result of research, it is needed to have a democratic, contemporary, trustworthy management view that is adopting the ethical principles, preserving the human rights and appreciating people and also a school management having good human relations. Furthermore, It has been concluded that the teachers graduated from pre-school education departments should participate in management staff in primary schools. According to the research findings, pre-school teachers must be encouraged to participate in school management and their authorisation field must be enlarged and changings that enlarge teachers’ authorisation must be done in legislation. Moreover, teacher’s career development must be supported and teachers should be encouraged about taking master degree. It can be useful to present opportunities to pre-school teachers about taking part in school management and provide them pre service and inservice trainings. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 199 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account