IAU Open Access

ÇİZGİ FİLMLERİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Ayan, Selin
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:27:38Z
dc.date.available 2019-05-23T06:27:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2060
dc.description.abstract Öğrencilerin söz varlığı edinimini doğrudan etkileyen medya yayınlarından biri de çizgi filmlerdir. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin en çok izlediği çizgi filmlerin, söz varlığı unsurlarını inceleyerek öğrencilerin söz varlığı gelişimlerine katkılarını belirlemek ve bu söz varlığı unsurlarını ilkokul öğrencilerinin kelime hazineleri ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışma, 2014-2015 tarihleri arasında İstanbul’daki bir ilkokulda okuyan, 1-4. sınıf yaş aralığında olan, her sınıf seviyesinden 75’er öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenciye ”En çok izlenen çizgi film tespit formu” dağıtılarak yapılmıştır. Çalışmada, öğrenciler tarafından seçilen 10 çizgi filmin her bölümünden 5’er dakikalık kesitler izlenerek her çizgi filmden 3.000’er kelime alınmıştır. Böylelikle 10 çizgi filmden toplamda 30.000 kelimelik bir liste oluşturulmuştur. Çalışmada, doküman incelemesi ve kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Söz varlığı unsurları, kelime hazinesi, deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp sözler ve argo kelimeler kategorilerinde incelenmiştir. Özel isimler de ayrıca gösterilmiştir. İşlemler, Baş’ın (2011) söz varlığı araştırmaları için belirlediği ölçütler dikkate alınarak yapılmıştır. Kelimeler sadece şekil bakımından değil anlam bakımından da incelenmiştir. Sayılar ve tarihler de kelime olarak kabul edildiğinden yazı ile ifade edilmiştir. Kelime analizleri yapılırken, ayrı yazılan birleşik kelimeler, birden fazla sözcükten oluşan sayılar ve tarihler “+” ile; deyimler “#” ile; özel isimler “*” ile işaretlenmiştir. Metinlerdeki kesme işaretleri kaldırılarak çekim ekleri, kelimelerdeki olumsuzluk ekleri, sıfat ve zarf fiil ekleri kalıcı isim yapanlar hariç silinmiştir. Eş sesli kelimeler ve uydurma kelimeler açıklamaları ile belirtilmiştir. Listedeki kelimelerden aynı kökten türeyen kelimeler toplanmış ve düzenlenerek analiz edilmiştir. Çalışmada, yapılan işlemlerden sonra, 27.946 söz varlığı unsuru elde edilmiştir. Bu söz varlığı unsurlarının, 424’ü deyim, 4’ü atasözü, 72’si ikileme, 205’i kalıp söz, 4’ü argo kelime, 1.592’si ise özel isimdir. Çizgi filmlerdeki ve ilkokul öğrencilerindeki söz varlığı unsurları karşılaştırılarak 1.916 farklı kelimenin ortak olduğu görülmüştür. Bu durumda, çizgi filmlerdeki söz varlığı unsurlarının öğrencilerin sahip olduğu söz varlığı unsurlarıyla örtüştüğü görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Söz Varlığı Unsurları tr_TR
dc.subject Çizgi Film tr_TR
dc.subject Kelime Hazinesi tr_TR
dc.subject Vocabulary Elements tr_TR
dc.subject Cartoons tr_TR
dc.subject Words tr_TR
dc.title ÇİZGİ FİLMLERİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol One of the students' vocabulary acquisition directly affect the broadcast media are also cartoons. In this study, aimed to the students examining the vocabulary factors to determine the contribution to the development of students’ vocabulary of cartoons most watched by primary school students and compare these vocabulary elements of elementary school students with their vocabulary. Work, between 2014-2015 studying in a primary school in Istanbul, 1-4. in the range of age classes including each grade level of 75 students for a total of 300 students "Most Viewed identified cartoon form" distributed is made. In the study, from every part of the 10 cartoons selected by the students following the five-minute sections of 3,000 words it was taken from each cartoon. Thus, a total of 30,000 words were created a list of from the 10 cartoons. In this working, document analysis and categorical content analysis method was used. The elements of vocabulary, vocabulary, idioms, proverbs, repetitions, words and slang words have been examined in the pattern category. Proper names are also shown. Operations was made taking into account the criteria set for Baş’s (2011) vocabulary research. Words have meaning not only in terms of examining also in shape. Numbers and dates are also expressed in the article is considered as a word. While keyword analysis is made, a separate joint written words, numbers and dates are composed of more than one word with "+"; idioms with "#"; names with "*" marked. Removing apostrophes in text ,adds shooting, negation of the words, adjectives and verbs which attachments are deleted except for permanent name. Co-voice words and fitting words are indicated by descriptions. The words derived from the same root word in the list have been collected and interpreted and analyzed. In the study, after the transaction, 27.946 vocabulary element was obtained. This vocabulary elements of 424 idiom, 4 proverb, 72 doublings, 205 said mold, 4 slang words, 1592 is a special name. It was found to be common 1,916 diffirent words compared to vocabulary elements in the cartoons and primary school students. In this case vocabulary elements in the cartoons have seen coincide with students’ vocabulary items. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 362 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account