IAU Open Access

12.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN ANNE-BABA TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Dokuyan, Merve
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:22:13Z
dc.date.available 2019-05-23T06:22:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2058
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı farklı iki lise türünde 12. sınıf öğrencilerinde benlik saygısı ve algılanan anne baba tutumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul İli Başakşehir İlçesinde bulunan üç genel lisede toplam 297 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri “Offer Benlik Saygısı” ölçeği ile “Anne-Baba Tutum” ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu karşılaştırmalar için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin algıladıkları anne-baba tutum genel puanı ile benlik saygısı genel ve alt ölçeklerinden olan duygusal düzey, beden imgesi, sosyal ilişkiler, çevre uyumu, aile ilişkileri, başetme gücü, cinsel tutumlar, dürtü kontrolü, ruh sağlığı ve bireysel değerler puanları arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık sadece algılanan anne-baba tutum genel puanı ile alt ölçeklerinden olan meslek ve eğitim puanı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Benlik Saygısı tr_TR
dc.subject Anne-baba tutumları tr_TR
dc.subject Ergenlik tr_TR
dc.subject Self-Esteem tr_TR
dc.subject Perceivedparentalattitudes tr_TR
dc.subject Adolescence tr_TR
dc.title 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN ANNE-BABA TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Thepurpose of thisstudytherelationshipbetween self-esteemandperceivedattitude of parentsIn 12th gradestudents at threedifferenthighschools is examined in terms of somevariables. Thepopulation of thestudy is at IstanbulProvinceBaşakşehirImam-Hatip highschools in thedistrict, including High School andVocational High School for a total of threehighschools 297 (170 female, 127 male) wasdonewithstudents in 2014-2015 Educationyear. Researchdata " wascollectedbytheOffer Self Esteem" scaleand "ParentAttitude" scale. Whentheanalysis of data percent, meanPearsonproduct moment, independentsamples t-test andone-wayanalysis of variance (ANOVA) wasused. TheTukey HSD test wasusedformultiplecomparisons. AccordingtoresearchfindingsItshowednocorrelationbetweenparentalattitudeswithoverallscoreperceivethestudents self-esteem, overallscoreandtheemotionallevel of thesub-scale, body image, socialrelations, environmentalcompliance, familyrelationships, copingpower, sexualbehavior, impulsecontrol, mentalhealthandpersonalvalues. Incontrast, it has beenseenonlyperceivedparentalattitudeshave a significantrelationshipbetweentheoverallscoreandsubscalescores of occupationsandeducation. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 81 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account