IAU Open Access

İLKOKULDA ÖĞRENCİSİ BULUNAN VELİLERİN ÖĞRETMENLERDEN BEKLENTİLER

Show simple item record

dc.contributor.author Dülger, Halit
dc.date.accessioned 2019-05-17T08:41:30Z
dc.date.available 2019-05-17T08:41:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1990
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; ilkokullarda öğrencisi bulunan ailelerin görüşlerinden yararlanarak okul-aile, öğretmen-veli arasındaki işbirliğini güçlendirmek, velilerin sınıf öğretmenlerinden ne tür beklentileri olduğunu belirleyerek karşılaşılan aksaklıkların belirlenip daha etkili bir eğitim için çözüm önerileri geliştirebilmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemiyle 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerindeki 12 okuldan 30 katılımcıya araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu sorulmuş ve elde edilen veriler nitel veri çözümleme tekniği kullanılarak, içerik analizi yapılarak, bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan 30 katılımcının 15’i kadın, 15’i erkek veliden oluşmaktadır. Katılıcımların yaş ve meslekleri çeşitlilik arz etmektedir. Araştırmada elverişli örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik durum örneklemesi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir; Veliler öğretmenlerinin; öğrencilerle iyi bir iletişimlerinin olması, öğrencileri kendi çocukları gibi görmeleri, anlayışlı, hoşgörülü ve sabırlı olmaları özelliklerini taşıması gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmenler mesleki açıdan kendilerini geliştirmeli ve yenilikleri takip edebilmelidirler. Sınıf öğretmenleri öğrencilere her alanda uygun bir rol model olabilmelidirler. Veliler öğrencinin okuldaki başarı ve davranış durumlarının kendileriyle paylaşılması gerektiği inancında olup, eğitim öğretim faaliyetlerinin içinde olmak istemektedirler. Veliler ayrıca çocuğun akademik başarısı için kendilerine gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını beklemektedirler. Veliler öğretmenle belirli bir zamana bağlı olmaksızın gerektiğinde görüşme yapabilmeyi istemektedirler. Öğretmen veli iletişiminin empati kurarak, güler yüzlü, saygılı, anlayışlı olması gerektiği inancındadırlar. Ayrıca hem belirli aralıklarla hem de zamana bağlı olmaksızın gerektiğinde öğretmenleriyle sağlıklı bir iletişime geçebilmeyi beklemektedirler. Aileler çocuklarının akademik başarısından çok güzel davranışlı olmasını önemsemektedirler. Öğretmenin öğrencileri milli manevi değerler konusunda yetiştirmesini ve onlara örnek olmasını beklemektedirler. Veliler çocuklarının başarılarını geliştirmesi, davranışlarını güzelleştirmesi açısından sosyal kültürel faaliyetlere katılmalarını önemli buldukları görülmektedir. Veliler öğretmenlerin kendilerini ve çocuklarını eğitim konusunda motive etmelerini beklemektedirler. Bu amaçla öğretmenden; veli ziyareti yapmasını, veli toplantılarında ve birebir görüşmelerde gerekli rehberlik ve teşvik çalışmalarını yapmasını, eğitim konulu kitaplar tavsiye etmesini, hem kendilerinin hem de öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamasını bekledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Veli tr_TR
dc.subject Veli Beklentisi tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Öğrenci tr_TR
dc.subject İlkokul tr_TR
dc.subject Parents tr_TR
dc.subject Expectations of Parents tr_TR
dc.subject Teacher tr_TR
dc.subject Student tr_TR
dc.subject Primary School tr_TR
dc.title İLKOKULDA ÖĞRENCİSİ BULUNAN VELİLERİN ÖĞRETMENLERDEN BEKLENTİLER tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of this study is to strengthen the cooperation between teacher-parent, school-family by taking advantage of views of parents whose children are educated in the school and offering solution suggestions for more effective education after specifying attained troubles, by determining the types of expectations of parents from class teacher. In this study, with the method of qualitative research, in 2013-2014 educational year, 30 participant from 12 different schools in Kadıköy and Ümraniye were applied for a half-structured feedback form which was developed by the researcher and obtained data was interpreted by using qualitative data analyze techniques, analyzing the content and describing the findings. Participants for this study consist of 15 male and 15 female parents. Ages and jobs of participants are different from each other. In the study, maximum diversity state sampling which is a type of suitable sampling method has been applied. We can sum up the results, reached in a consequence of analyzing obtained data, as followings; Patents think that the teachers should have a good communication with students, consider their students like their own children, be understanding, tolerant and patient. Teachers should improve themselves avocationally and follow the innovations . Class teachers should be a suitable role model for students in all areas. Patents believe that they should be shared their students level of achievements and behaviors, and they demand to take part in educational activities. They also expect that they are guided by teachers properly for their children's academic achievements. In addition they want to have interviews with the teacher when there is a necessary without regarding the time. They also believe that teacher-parent communication should be in an empathetic, a good-humored, a respectful and an understanding way . Besides; they expect that they should be able to make contact with the teachers both periodically and any times. Parents care about behaviors of their children more than their academic achievement. They expect from teachers that they should educate the students especially in terms of spiritual values and they should be a model for them. Parents express that they find it important that children should attend socio-cultural activities in terms of improving their achievements and behaviors. Paren ts expect that teachers should motivate both students and them in the area of educatio. For that purpose, these result that parents expect from teacher they should visit the students, they should make necessary guidance and motivation studies, recommend educational books contribute gaining the habit of reading both for and them, have been come through. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 126 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account