IAU Open Access

GIDA ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ VE ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLERE YÖNELĠK RĠSK ANALĠZLERĠNĠN YAPILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Kanat, Şeyda
dc.date.accessioned 2019-05-13T09:11:47Z
dc.date.available 2019-05-13T09:11:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1897
dc.description.abstract İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde ve dünyada büyük kayıplara neden olmaktadır. YaĢanan kazaların ve hastalıkların ölüm, sakatlanma, ağır yaralanma, iş göremezlik gibi sonuçları nedeniyle ülkemiz ağır bedeller ödemektedir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği, bir iĢletmede insan, can ve mal kayıplarını ve hastalıkları önlemeyi, bunlarla ilgili karĢılaĢılabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedeflemiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, önce çalıĢanı korumaktır. „Önlemek ödemekten ucuz ve insancıldır‟ ilkesi ile hareket eden iĢ sağlığı ve güvenliği, yeni asrın en önemli ve en dinamik sistemlerinden biridir. 30.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı iĢ sağlığı ve güvenliği kanunu ile tüm sektörler için büyük adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. Gıda ürünleri imalatı sektörü, dünya genelinde hızla büyüyen bir sektör olması sebebiyle bu alanda çalıĢma yapılmaya karar verilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Gıda ürünleri imalatı sektörü, iĢ sağlığı ve güvenliği açısından incelenmiĢtir. Örnek bir etüt çalıĢması olması amacıyla Malatya‟ da bulunan endüstriyel pekmez üretimi yapan bir tesis seçilmiĢ ve tesis içerisindeki tüm alanlar gözlemlenerek bir risk değerlendirmesi yapılmıĢtır. Ġki farklı yöntem kullanılarak iki adet risk değerlendirmesi hazırlanmıĢ ve bu iki yöntemin verimliliği birbiri ile kıyaslanmıĢtır. Sonuç bölümünde, daha verimli olduğuna karar verilen risk değerlendirmesi yöntemi temel alınarak, risk analizi tablosunda belirtilen tehlikelerin değerlendirmesi yapılmıĢtır. Belirlenen tehlike kaynaklarından, giderilmesi için verilen temin süresi içerisinde önlem alınmamıĢ olanlar belirtilmiĢtir. Ayrıca, Önleyici tedbirlerden bu bölümde detaylı olarak bahsedilmiĢtir. Ek olarak, sektör genelinde karĢılaĢılan diğer problemlere de değinilmiĢtir. Değerlendirilen sonuçlar ile iĢletmede can güvenliğinin sağlanması, maddi kayıpların, iĢ kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesine ve hatta ortadan kaldırılmasına yönelik pro-aktif adımlar atılmasına imkân sağlanmıĢtır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İş sağlığı ve güvenliği tr_TR
dc.subject Risk analizi tr_TR
dc.subject Endüstriyel pekmez üretim tesisi tr_TR
dc.subject Gıda ürünleri imalatı sektörü tr_TR
dc.subject Occupational health and safety tr_TR
dc.subject Risk analysis tr_TR
dc.subject İndustrial syrup production facility tr_TR
dc.subject Food products manufacturing sector tr_TR
dc.title GIDA ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ VE ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLERE YÖNELĠK RĠSK ANALĠZLERĠNĠN YAPILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Occupational accidents and occupational diseases cause huge losses in our country and in the world. Death, injury, serious injury, incapacity to work are results of occupational accidents and diseases and our country is to pay a heavy price because of these. Occupational health and safety system is aimed to ensure the health and safety of human life, to loss of life and property and prevention of illness and to reduce potential risks related at these problems in a company. The main goal is to protect employees first. This system acting with the principle of „prevention is cheaper than paying and more humanist‟ is one of the most important and dynamic systems in new century. It is started issued on occupational health and safety laws to take big steps for all sectors It is started to take big steps for all sectors with the law of occupational health and safety whose number is 6331 and effective date is 30.06.2012. It has decided to work in food products manufacturing sector due to the rapidly growing sector worldwide In this study, the occupational health and safety assesment in the food industry was carried out. On the purpose of a correct case study, it was selected industrial molasses production facility located in Malatya and it was made risk assesment by observing all fields of this facility. Particularly, two risk assessments were prepared using two different methods and these methods were compared with each other in order to find more producvtive one. In conclusion part, the hazards were evaluated according to productive risk assesment. The unreformed hazards sources was indicated owing to unrepair in guarantee period by given the specialists. Besides, preventive measures were reported detaily in this part. In addition, the other problems were mentioned generally in this sector. With evaluated the results, ensuring the safety of life, the prevention of financial losses, work accidents and occupational diseases and eliminate the possibility of pro-active steps towards elimination has been achieved in the company. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 139 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account