IAU Open Access

TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASINDA VERGİ DENETİMİNİN YAPISI, ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Alpaslan
dc.date.accessioned 2019-05-13T06:15:40Z
dc.date.available 2019-05-13T06:15:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1866
dc.description.abstract Toplumsal hayatımızı idame ettirdiğimiz günümüzde, hiç Ģüphesizdir ki hayat standartlarımız malî olgularla belirlenmektedir. Ekonominin geliĢerek geldiği dünyada bireylerin günlük hayatlarındaki gereksinimlerinin karĢılanması; mal ve hizmet üretimine katkıda bulunarak, bunun karĢılığında gelir elde etmesiyle mümkündür. Çift taraflı etkisi bulunan kayıtdıĢı ekonomi, gerek geliĢmiĢ gerekse az geliĢmiĢ tüm ekonomilerin temel sorunlarından biridir. KayıtdıĢı ekonomiyi en düĢük seviyeye getirerek bu dengede kalmasını sağlamanın idarî yönden en temel aracı vergi denetimidir. Etkin bir vergi denetiminin kayıtdıĢılığı gidermesi için, Türkiye‟nin malî idaresinin güçlü ve dinamik bir yapıda olması gereklidir. Klasik devlet idaresinin sınırlandırdığı vergi idaresinin, etkinliğinin azalacağı kanaatindeyiz. Bu açıdan; vergi idaresinin tüm unsurlarıyla özel sektöre endekslenmesi ve etkinliğinin artırılması, hem gelir adâleti yönünden hem de geliĢme yönünden büyük önem arz etmektedir. Tezimizde; Türkiye‟de kayıtdıĢı ekonominin unsurları, boyutları ve bunun azaltılması için, vergi denetim yapısı geçmiĢten günümüze ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. Vergi denetim yapısının; Osmanlı Devleti‟nden günümüze kadar geçirmiĢ olduğu tüm süreçler, yapısal sorunlar ve geleceğe doğru gidiĢi ana hatlarıyla incelenmiĢ ve görülen sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuĢtur. AraĢtırmalarımız teorik varsayımlardan yola çıkılarak baĢlamıĢ olup, günümüzdeki etkilerinin görülmesi açısından çeĢitli sonuçlar ve istatistik verilere baĢvurulmuĢtur. Hedefimiz; kayıtdıĢı ekonomiyi azaltarak dengede tutmak için vergi denetiminin öneminin anlaĢılması ve karĢılaĢılan bazı sorunlarda ne gibi çözüm yollarının aranması gerektiğinin bilinmesidir. Tüm bu bilgiler ıĢığı altında Türkiye‟de vergi denetim sisteminin gidiĢatı hakkında da kısa bir gözlem ve değerlendirme yapılmıĢtır. Yapısal sorunların çözümü; zaman ve ekip çalıĢması gerektirmektedir. Türkiye‟nin vergi denetiminin yapısal sorunlarının, orta vadede tüm vergi idaresinin çalıĢanları ve toplumun diğer bireylerinin katılımıyla çözüleceği görüĢündeyiz. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kayıtdışı Ekonomi tr_TR
dc.subject Vergilendirme tr_TR
dc.subject Vergi Denetimi tr_TR
dc.subject Muhasebe tr_TR
dc.subject İnceleme tr_TR
dc.subject Malî İdare tr_TR
dc.subject Vergi Müfettişi tr_TR
dc.subject Gelir İdaresi tr_TR
dc.subject Informal Economy tr_TR
dc.subject Taxation tr_TR
dc.subject Tax Audit tr_TR
dc.subject Accounting tr_TR
dc.subject Analysis tr_TR
dc.subject Financial Management tr_TR
dc.subject Tax Inspector tr_TR
dc.subject Revenue Administration tr_TR
dc.title TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASINDA VERGİ DENETİMİNİN YAPISI, ÖNEMİ VE GELECEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol As We sustain our social life today, there is no doubt that our standard of living is determined by financial cases. Ġt is possible to meet the needs of individuals in their daily lives by contributing to the production of goods and services and earning income in return in the evolving World economy. Double sided effects of informal economy is one of the main problems of the developed as well as underdeveloped economies. The main administrative instrument for bringing and keeping the lowest level of the informal economy is tax audits. Under the assumption of an efficient tax auditing removes informality, Turkey's financial management is required be strong and dynamic. We believe that classical state administration perspective limits the efficiency of the tax administration, In this respect; increasing the efficiency and indexation of tax administration to the private sector in all aspects are the utmost importance in terms of development both in terms of revenue and justice. In our thesis; it is tried to treat the elements, size and structure of the informal economy in Turkey as well as the structure of tax audit body for the reduction of the informal economy from past to present. The structure of tax audit body from the Ottoman Empire to the present day and future structural problems were examined with the right guidance and common solutions were presented for the problems. Though our research has begun starting from the theoretical assumptions, in order to see the current impacts, various results and statistical data were resorted to. Our goal is understanding the importance of tax audits by reducing the informal economy to keep the balance and knowing that what kind of solutions are needed for encountered some similar problems. Beneath the light of all this information, it is also made a brief observation and evaluation of the progress of tax audit system in Turkey. The solution of structural problems; requires time and teamwork. Turkey structural problems of the tax audit, we believe will be resolved with the participation of other members of the staff and the community of the entire tax administration in the medium term. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 148 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account