IAU Open Access

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ İLİŞKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author İnan, Gülcan
dc.date.accessioned 2019-05-13T06:05:20Z
dc.date.available 2019-05-13T06:05:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1865
dc.description.abstract Öğretmenlerin yüksek düzeyde problem çözme becerisine ve duygusal zekâ düzeyine sahip oluĢu eğitimin kalitesini arttırıcı etki yaratacaktır. Ancak öğretmenlerin klasik sistemden tam olarak sıyrılamamıĢ olması bunun önünde en büyük engellerden birini oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bireyin duygusal zekâsı ile problem çözme becerisi arasında iliĢki olduğu düĢünülmektedir. Yapılan araĢtırma sonucunda da iliĢki bulunmuĢtur. AraĢtırmanın evreni, Ġstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Örneklem ise Ġstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yer rastgele seçilen okullarda görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Yapılan araĢtırmaya göre katılımcıların duygusal zekâ ve problem çözme becerileri ölçeklerinin ortalama puanları tespit edilmiĢtir. Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde duygusal zekâ düzeylerinin yüksek çıktığı görülmüĢtür. Katılımcıların problem çözme becerileri ve duygusal zekâ düzeylerine göre cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Ayrıca yaĢ, mesleki kıdem, çalıĢılan kurum gibi değiĢkenler arasında da anlamlı farklılık görülmemiĢtir. Ancak duygusal zekâ düzeyi ile problem çözme becerileri arasında iliĢki bulunmuĢtur tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Zeka tr_TR
dc.subject Duygusal zeka tr_TR
dc.subject Problem çözme tr_TR
dc.subject Ortaokul öğretmenleri tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject İntelligence tr_TR
dc.subject Emotional intelligence tr_TR
dc.subject Problem solving tr_TR
dc.subject Teachers of Secondary School tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ İLİŞKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 69 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account