IAU Open Access

BELEDİYELERDE HALKA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Kurt, Kübra
dc.date.accessioned 2019-05-11T12:56:35Z
dc.date.available 2019-05-11T12:56:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1855
dc.description.abstract Tüm dünyada halkla ilişkiler kavramı hızla önem kazanmaktadır. Kurumların imajlarının olumlu algılanmasını sağlamaları iyi yürütülen halkla ilişkiler uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Demokratik işleyişe sahip ülkelerde, yerel yönetimlerin özellikle belediyelerin topluma karşı sorumlu ve saygılı bir işleyiş içinde olmanın yanı sıra üstlenilen görevleri başarıyla yerine getirebilmek için toplumun güvenini, saygısını, ilgi ve desteğini sağlamak ihtiyacı ve bunu sağlama çabası bulunmaktadır. Söz konusu hedefe ulaşma noktasında yönetsel işleyişi halkın beklentilerine cevap verecek düzeyde verimli kılmak ve bu sayede hizmetlerin yerindeliğini ve etkinliğini sağlamak için “halkla ilişkiler” olgusu gündeme gelmektedir. Halkla ilişkiler kurum veya kuruluşun en üst kademe yöneticisine belirlenecek politikalar konusunda yol gösterme ve ona kamuoyunun görüşleriyle ilgili bilgi taşıma işlevidir. Dolayısıyla halkla ilişkilerden sorumlu kişi, en üst düzey yöneticinin yakınında yer almalıdır. Halkla ilişkiler uygulaması açısından önemli olan hangi kitleye, hangi biçimde, ne zaman ve ne iletileceğidir. Halkla ilişkilerde oldukça sınırlı ve homojen bir kitlenin saptanması gerekir. Hedef kitle belirlendikten sonra, belediye hizmetleri halka en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Genel olarak halkla ilişkilerin demokratik toplum ve yönetim anlayışı ile bütünleştiği kabul edilmektedir. Halkla ilişkiler; bireylerin ve toplumların demokrasi algılanmasını geliştirdiği, toplumsal refahı geliştirdiği, insanların başkalarının görüşlerini değerlendirmesini, liderlik uygulamasına ve eylem biçimlerine ikna olmasını sağaldığı, kamuoyunu anlama, değerlendirme ve geliştirmede hem de yönetimin amaçları, politikası, hizmetleri ve işleyişine ait bilgileri vatandaşa aktarışı ile söz konusu etkileşimi makro düzeyde olduğu kadar, günlük işleyiş açısından geliştirici bir rol oynayarak yönetimin etkinliğini artırıcı bir işlev gördüğü bilinmektedir tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Belediye tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Yerel Yönetimler tr_TR
dc.subject Municipality tr_TR
dc.subject Public Relaitons tr_TR
dc.title BELEDİYELERDE HALKA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The concept of public relations quickly takes on a new significance all over the World. To ensure a positive perception of institutional image is possible by good public relation practices. In democracies, local administration and especially municipalities,in addition to functioning with responsibility and respect toward their respective communities, need and therefore endavor to obtain their trust,respect,attraction and cooperation in order to perform their assigned tasks. In this effort, public relations come to the fore to make municipal functioning as productive as to respond to popular expectations and in this way to provide fort he congruence and productivity of the services supplied. Public Relations in the function of guiding the top executive member of an organization or enterprise in the policies to be determined and of caryying information to him/her related to public opinion views. Therefore, the person in charge of public relations must be near the top executive. What is important in terms of thepractice of public relations is which mass, howiwhen and what will be communicated. It is a must in public relations that rather limited and homogenous mass be determined. Once the target mass has been determined, municipality services are presented in the nearest places and with the most appropriate methods It is usually agreed that public relations is integral to democratic society and understanding of governance. Public relations help foster productivity of municipal governance in day to day conduct of fucntions as well as it helps develop individual and communal perception of democracy, it contributes to welfare,democratic debate,leadership and actions,municipal understanding, evaluation and development of public opinion and communication of municipal policies,services and functions to respevtive communities. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 76 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account