IAU Open Access

4.SINIF MATEMATİK SINAV SORULARININ BÖLGESEL ALAN KAPSAMINDA İNCELENMESİ; TIMSS SINAV SORULARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Show simple item record

dc.contributor.author Taştekinoğlu, Ergün
dc.date.accessioned 2019-05-11T07:17:49Z
dc.date.available 2019-05-11T07:17:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1839
dc.description.abstract Matematik, insanlıkla birlikte var olan ve her geçen gün önemini artıran çağımızın en önemli bilim dallarındandır. Türkiye‟nin de içinde bulunduğu TIMSS ve PISA gibi araĢtırma raporlarında, matematik ve geometri alanında öğrencilerimizin baĢarı düzeylerinin istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Bu çalıĢma, 4.sınıf matematik sınav sorularının, öğretim programına ve TIMSS sınav sorularıyla karĢılaĢtırması amaçlamıĢtır. Bu araĢtırmada, evren Ġstanbul ili, örneklem ise Bahçelievler ilçesinde rastlantısal seçilen 3 ilkokuldur. AraĢtırmanın modeli nitel bir yöntemdir. AraĢtırmanın nitel veri bölümünde, yazılı sınav sorularında doküman analiz tekniği ve öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Veri kaynağı olarak, 2012-2013 eğitim öğretim yılında, 4.sınıf öğrencilerine uygulanan matematik sınav soruları kullanılmıĢtır. Bu sorular, MEB öğretim programında öğrenme alanlarına ayrılan süre olarak ve TIMSS 2011 sınavında yer alan biliĢsel alanlara göre karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca, 50 ilkokul öğretmeniyle yapılan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sonuçlarına da yer verilmektedir. AraĢtırmanın sonucunda, matematik öğrenme alanları karĢılaĢtırmasında, sınav sorularının %80‟ini sayılar, %16‟sını geometrik Ģekiller ve ölçme, %4‟ünü veri gösterimi alanı oluĢturmuĢtur. MEB kılavuz kitapta ise; %52 sayılar, %44 geometrik Ģekiller ve ölçme, %4 veri gösterimi alanına zaman ayrıldığı ve tutarlı olmadıkları tespit edilmiĢtir. BiliĢsel alan karĢılaĢtırmasında ise, TIMSS‟de soruların %40‟ı bilgi, %40‟ı uygulama, %20‟sini akıl yürütme oluĢturmuĢtur. Ġncelenen sınav sorularında ise; %67‟i bilgi, %18‟i uygulama, %15‟i akıl yürütme olduğu ve aralarında tutarlılık olmadığı tespit edilmiĢtir. Öğretmenlere uygulanan görüĢme formu verilerine göre; öğretmenlerin çoğunluğu sınıfta baĢarı yüzdesinin düĢük olması durumunda konu tekrarı yaptıkları, farklı öğretim teknikleri kullanmadıkları ve biliĢsel alan konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject TIMSS tr_TR
dc.subject Matematik Öğretimi tr_TR
dc.subject Ölçme Değerlendirme tr_TR
dc.subject Soruların Zihinsel Alanları tr_TR
dc.subject Öğretim programı tr_TR
dc.subject TIMSS tr_TR
dc.subject Teaching of Mathematics tr_TR
dc.subject Measurement evaluation tr_TR
dc.subject Mental areas of questions tr_TR
dc.subject Teaching program tr_TR
dc.title 4.SINIF MATEMATİK SINAV SORULARININ BÖLGESEL ALAN KAPSAMINDA İNCELENMESİ; TIMSS SINAV SORULARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Mathematic is one of the most important branches of the science which exists with humanity and the important of it increases every day. The achievement level of students in the field of mathematic and geometry seems not to be desired level in the research reports including Turkey such as TIMSS and PISA. The purpose of this study was to show the comparison of fourth grade mathematic exam questions with TIMSS exam questions and with the curriculum. In this study, Istanbul city was the universe, 3 primary schools randomly selected in Bahçelievler district were the sample. The qualitative method was used in this research. Mathematic exam questions applied to fourth grade students in 2012-2013 academic year were used as a data source. These questions were analyzed by document analysis technique and compared with as an allocated time for learning areas in MEB curriculum and with the cognitive domains involved in the TIMSS 2011 test. The results of semi-structured interviews which were conducted with 50 elementary school teachers were analyzed by the content analysis technique which was done to see the measurement and evaluation level of teachers. In the Ministry of Education guide books, advised time to use for the units was 52% for numbers, 44% from geometric shape and measuring, 4% from data display area and there was no consistency between the exam questions and curriculum. Comparing in cognitive domain of TIMSS test, 40% of questions from knowledge level, 40% of it from application and 20% of questions form reasoning. Investigated exam questions included 67% from knowledge level, 18% of from application level and 15% of it from reasoning level and there was no consistency between the results of TIMSS and exam questions. According to the interview form data that was applied to teachers; the majority of the teachers go over the subject in case of success percentage was lower in the class, they did not use different teaching techniques and their knowledge level about preparing questions in cognitive level was to be insufficient. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 81 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag TAŞTEKİNOĞLU, Ergün. 4.Sınıf Matematik Sınav Sorularının Bilişsel Alan Kapsamında İncelenmesi; TIMSS Sınav Sorularıyla Karşılaştırmalı Bir Analiz, Yüksek Lisans Tezi, İSTANBUL, 2014. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account