IAU Open Access

FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN GAIN: AN INSIGHT IN TO HUMAN CAPITAL FLIGHT FROM PAKISTAN

Show simple item record

dc.contributor.author Salam, Abdus
dc.date.accessioned 2019-05-11T07:10:31Z
dc.date.available 2019-05-11T07:10:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1838
dc.description.abstract Brain drain (BD), also known as Human Capital Flight (HCF) refers to migration of skilled and or educated from developing to developed countries. In actual the phenomenon is no more one way from the developing to developed, rather many developed countries are experiencing the same like from Eastern Europe to west and north. The term first coined by the British Royal Society during mid 20th century, then referred to the outflow of scientists and technologists to USA and Canada. The word brain refers to any special expertise and the drain refers to its exit in one direction and rate of exit is considered more than normal. The research on the subject has different social and economical aspects. The phenomenon has taken a new dimension in the last two decades referring it to brain gain, brain circulation, brain exchange etc where in, it’s always used negative connotation is redirected towards its potential gains for the exporting countries. Pakistan is a developing country and has seen this phenomenon since its inception in 1947. As per Bureau of emigration and overseas employment Pakistan, a total of 6.9 million skilled/educated Pakistanis have been registered with government of Pakistan as employees abroad till September, 2013. But the actual figures are estimated to be quite high as many emigrants could not be registered by the bureau. As per World Bank migration and development brief 21 issued in October 2013, the remittances made by these Pakistani expats during 2013 (USD 15 billion) put Pakistan on 8th most remittances recipient country in the world. These remittances are expected to be 137% of foreign exchange reserves of Pakistan. The migration from Pakistan is mainly attributed to poor economical conditions, urge to acquire better living standards, uncertain political environment, better higher education and lately the deteriorating security environments in the country. The study has been taken by qualitative and quantitative methods of research. By conducting an email survey (using snow ball sampling technique) of highly educated and skilled Pakistani expats it tried to ascertain the positive or negative externalities of BD on Pakistan. These educated people are mostly professional in their own fields and settled abroad in four different regions with majority in OECD and Middle East which are the major target areas for Pakistani emigrants. With an intention of combining the results of qualitative and quantitative research method, methodology adopted was use of SPSS tools to ascertain the results of the primary research. Descriptive analysis by calculating the frequency tables and group analysis by doing T test and one way Anova helped in understanding the findings and analysis. The findings revealed that though the phenomenon is increasing but it has more positive externalities than negative. This implies that in this increasing trend the measures required at national level, to take the benefit of this migration trend are direly needed otherwise it will be too late to make use of this ever increasing human aspect. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Graduate School of Social Sciences Istanbul Aydin University tr_TR
dc.subject Brain drain tr_TR
dc.subject Brain gain tr_TR
dc.subject Externalities tr_TR
dc.subject Migration and Remittances tr_TR
dc.subject Beyin göçü tr_TR
dc.subject Beyin kazanç tr_TR
dc.subject Dışsallıklar tr_TR
dc.subject Göç ve Para göndermeler tr_TR
dc.title FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN GAIN: AN INSIGHT IN TO HUMAN CAPITAL FLIGHT FROM PAKISTAN tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Beşeri Sermayenin kaçışı olarak bilinen beyin göçü (BD), gelişmekte olan ülkelerdeki eğitimli insanların yetenekli veya gelişmiş ülkelere göç etmesidir. Gerçekte batı ve kuzey Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde de aynı olay yaşanmaktadır., yerine birçok gelişmiş ülkede gelişmekte batı ve kuzeyde Doğu Avrupa gibi aynı yaşandığı en fazla bir yoldur. Terim İlk olarak 20. yüzyıl ortalarında İngiliz Royal Society tarafından icat edilmiş, daha sonra ABD ve Kanada'da bilim adamları ve mühendislere aktarılmıştır. Beyin sözcüğü, özel bir uzmanlık belirtir ve göç bir yöne doğru çıkış ile ilgilidir ve çıkış hızı normalden daha fazla kabul edilir.Bu araştırmanın farklı sosyal ve ekonomik yönleri vardır.Beyin göçü olayı, beyin kazanımı, beyin dolaşımı, beyin değişimi vb. yönleriyle son iki yılda yeni bir boyut kazanmıştı ve negatif çağrışımı ihraç ülkeleri için potansiyel kazanımlara dönüşmüştür. Pakistan gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve yurt dışında Eylül 2013 tarihine kadar çalışanlar olarak Pakistan hükümeti ile tescil edilmiştir göç ve yurtdışı istihdam Pakistan, 6.9 milyon kalifiye eğitimli / Pakistanlı toplam Bürosu başı olarak 1947 yılında kurulduğu günden beri bu fenomeni gördü. ama gerçek rakamlar pek çok göçmenler bürosu tarafından tescil edilemeyen oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Ekim 2013 yılında yayınlanan Dünya Bankası göç ve geliştirme aşamasında 21 başı olarak, 2013 sırasında bu Pakistanlı gurbetçilerin tarafından yapılan havaleler (15 milyar dolar) dünyada en çok alıcı ülke işçilerin ülkelerine gönderdikleri dövizin 8th Pakistan koydu. Bu dövizleri Pakistan döviz rezervlerinin% 137 olması beklenmektedir. Pakistan'dan göç ağırlıklı olarak kötü ekonomik koşullara atfedilir, daha iyi yaşam standartlarına, belirsiz siyasi ortamı, daha iyi yüksek öğretim ve son zamanlarda ülkedeki kötüleşen güvenlik ortamları elde etmek için çağırıyorum. Çalışma Araştırmanın nitel ve nicel yöntemler tarafından alınmıştır. Bir e-posta anket yaparak bu Pakistan'a BD pozitif ya da negatif dışsallıkları saptamaya çalıştık yüksek eğitimli ve yetenekli Pakistan gurbetçilerin (kar topu örnekleme tekniği kullanılarak). Bu eğitimli insanlar kendi alanlarında çoğunlukla profesyonel ve Pakistanlı göçmenler için önemli hedef alanları OECD ve Orta Doğu'da çoğunluğu ile dört farklı bölgelerde yurtdışında yerleşti. Nitel ve nicel araştırma yönteminin sonuçlarını birleştirerek bir niyet ile, kabul edilen metodoloji birincil araştırma sonuçlarını belirlemek için SPSS araçlarının kullanımı oldu. ANOVA T testi yapıyor ve tek yönlü tarafından frekans tabloları ve grup analizi hesaplayarak tanımlayıcı analiz bulguları ve analizleri anlamakta yardımcı oldu.Bulgular fenomen artıyor ama negatif daha olumlu dışsallıklar sahip olsa ortaya koymuştur. Bu, bu artan eğilim ulusal düzeyde gerekli önlemler, bu artan insan yönüyle faydalanmak için dehşetle aksi takdirde çok geç olacak ihtiyaç vardır, bu göç eğilimi parası almak anlamına gelir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 113 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account