IAU Open Access

AB MALİ YARDIMLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Güngör, Sertaç
dc.date.accessioned 2019-05-10T08:52:45Z
dc.date.available 2019-05-10T08:52:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1814
dc.description.abstract Avrupa Birliği; ülkeler ve bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarını azaltmak ve ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak adına hem üye ülkelere hem aday ülkelere hem de işbirliği sağladığı ülkelere yönelik olarak çeşitli yardım mekanizmaları geliştirmiştir. Bu mekanizmalar üyelik durumuna göre değiştiği gibi zaman içerisindeki gelişmelere paralel olarak revize edilmiştir. Türkiye aday ülke statüsünden dolayı; IPA, Topluluk Programları ve Avrupa Yatırım Bankası Kredileri mali yardım araçlarından yararlanabilmektedir. Bu mali yardımlardan ülkemizin kurum ve kuruluşları yararlanabilmektedir. Ayrıca yerindenlik ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlere de önemli miktarlarda kaynaklar sağlanmaktadır. Fakat söz konusu her bir kaynağın kendine has kuralları ve uygulama yöntemleri mevcuttur. Bu kapsamda; finansman kaynağı arayan diğer kurumlar gibi yerel yönetimlerin de farklı başlıklar altında aktarılan AB mali yardımlarının uygulama usul ve kurallarını bilmeleri gerekmektedir. AB mali yardımlarını projeler aracılığı ile dağıtmaktadır. Projeler ile beraber ülkeler, ülkelerle beraber kurumlar yarışmakta ve ciddi bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Dolayısı ile AB mali destek sağlanacak projeleri seçerken; nitelik ve uygulanabilirlik açısından daha etkili, sonuçları ve sürdürülebilirliği daha güçlü olan daha geniş etki alanına sahip projeleri tercih etmektedir. Bu rekabetçi süreç de mali desteklerden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşları daha nitelikli projeler hazırlama konusunda teşvik edici bir rol üstlenmektedir. AB ülkelerindeki yerel yönetimlerin işleyiş açısından önemli bir yere sahip olduğu ve aynı zamanda çok aktif roller üstlendiği bilinmektedir. Bu çerçevede; Türkiye’deki yerel yönetimlerin AB uyum sürecindeki rolü ve AB Mali yardımlarından yararlanma düzeylerini anlamak açısından ülkemizde öncü konumda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen AB çalışmaları önem arz ettiğinden işleyen yapı incelenmiştir. AB çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek diyebileceğimiz bir çalışmaya 2005 yılında imza atmış ve AB’yi doğru anlamak ve AB sürecini yerelde etkin olarak yürüterek AB mali yardımlarından en iyi düzeyde yararlanmak adına AB İlişkileri Müdürlüğü’nü kurmuştur. Bu Müdürlük; kuruluşunun ilk yıllarında personel temininin yanında AB sürecinin işleyişi ve AB müktesebatı konusunda bilgi birikimi ve kapasite artırımı sağlamıştır. İBB’nin bir bütün olarak hem birimlerinde hem iştiraklerinde hem de İSKİ ve İETT gibi bağlı kurumlarında AB konusuna hâkim ve mali yardımlardan yararlanmak üzere proje hazırlayabilecek “İBB AB Yerel Takımı” olarak adlandırılan bir ekip oluşturulmuştur. İBB’nin AB Modeli olarak ifade edebileceğimiz yapı çerçevesinde yapılan çalışmalar, verilen eğitimler ve oluşturulan ekip ile belli bir çalışma sistematiği oluşturulmuş ve bu konuda başarı sağlanmıştır. 2006 yılı itibari ile çalışmalar meyvesini vermiş ve AB projeleri noktasında İBB genelinde bir artış yaşanmıştır. Şimdiye kadar anlatılanlar ve yapılan çalışmalarda elde edilen veriler bugüne kadar söz konusu mali yardımlardan kimi zaman sistemli kimi zaman ise karma mekanizmalar aracılığı ile yararlanıldığını göstermektedir. Fakat daha iyi bir düzeyde yararlanılamaması için hiçbir sebep olmadığı da açıktır. Türkiye'de tam manası ile AB Mali yardımlarından fayda sağlanamamasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir: Mali yardımlar konusundaki doğru olarak bilinmeyen mevzular, proje deneyimine sahip personelin azlığı, birimlerde yabancı dil bilen personelin az olması, günlük iş yükünün fazla olması ve bu sebeple projelere gereken önemin verilememesi, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, bürokrasi sarmalı ve AB fonlarının kullanım prensiplerine tam uyumun sağlanamaması…AB mali yardımlarından yararlanılması için işleyen bir sistemin kurulması ve sürekli beslenmesi gerekmektedir. Fakat bu sistemin kurum içinden hem üst düzey yönetim kademesi tarafından hem de yatay da diğer birimlerden sürekli beslenmesi gerekmektedir. Söz konusu yapı her iki yerden de beslenemediğinde problemler ortaya çıkacak ve sistemin işlerliğini yitirmesine sebebiyet verecektir. Bu açıdan üst yönetim kademesi tarafından gerekli kolaylık ve bürokrasiyi azaltıcı yeni yaklaşımlar geliştirilmesi, paralel düzeyde de tamamlayıcı unsur olan diğer birimlerin gereken özeni göstererek önceliklere yönelik kaliteli ve vizyonel projeler üretilmesine destek vermesi gerekmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Avrupa Birliği tr_TR
dc.subject Mali Yardım tr_TR
dc.subject Proje tr_TR
dc.subject Proje Yönetim Döngüsü tr_TR
dc.subject Mantıksal Çerçeve tr_TR
dc.subject İstanbul Büyükşehir Belediyesi tr_TR
dc.subject Yerel Yönetim tr_TR
dc.subject European Union tr_TR
dc.subject Financial Assistance tr_TR
dc.subject Project tr_TR
dc.subject Project Cycle Management tr_TR
dc.subject Logical Framework tr_TR
dc.subject Istanbul Metropolitan Municipality tr_TR
dc.subject Local Government tr_TR
dc.title AB MALİ YARDIMLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol European Union has developed different aid mechanisms to contribute to diminish differences in the levels of development and to boost develompemnt for member countries, for candidate countries and for countries with which it has cooperation. These mechanisms change according to the membership status but also have been revised in time in line with current developments. Turkey can benefit from the Instrument for Pre-Accession, Community Programmes and the European Investment Bank due to its candidate status. Turkish institutions and establishments can benefit from these financial instrıments. Additionally, a substantial amount of resources is allocated to local administrations due to the subsidiarity principle. However each financial instrument has its own rules and implementation methods. In this respect, just as other institutions searching for financement, local administrations should know the implementation methods and rules applying to each different financial instrument. European Union distributes financial assistance through projects. Countries compete with projects, and institutions compete within countries, creating a fierce competition environment. Thus, when projects that will receive European Union financial assistance are selected, projects that are more qualified and are more effective in terms of applicability, projects with stronger results and sustainability prospects, and projects with a wider sphere of influence are preferred over the others. This copmetitive process plays an incentive role in urging the institutions and establishments seeking financial assistance to prepare more qualified projects. It is a known fact that the local administrations in the European Union have an important role in terms of application and at the same time these administrations take on significant roles. In this respect, in order to understand the role of the Turkish local administrations in the European Union allignement process and the level of they benefit European Union Financial Assistance, the system in use for European Union studies and Works implemented by Istanbul Metroppolitan Municipality which is a leading institution in these issues has been analysed. Istanbul Metropolitan Municipality has started an examplary initiative within the framework of European Union studies in 2005 by establishing a European Union Relations Directorate with the purpose of understanding European Union properly and making the utmost use of the European Union financial assistance through an effective implementation of the European Union candidacy process at the local level. In the first few years after its establishment, this Directorate accumulated knowledge and built capacity in the areas of the European Union candidacy process implementation and European Union acquis communautaire, as well as gathering skilled personnell. Istanbul Metropolitan Municipality has developed a group of experts under the name “ Istanbul Metropolitan Municipality European Union Local Team”. This team would be composed of experts well informed on the European Union matters and that could prepare Project proposals to aplly for European Union funding as a team or as individuals within their respective directorates, the subsidiary companies of the municipality, and the affiliated companies of the municipality such as İSKİ and İETT. The works undergone within what can be called the Istanbul Metropolitan Municipality European Union Model, the trainings provided and the team composed have ended up in a successful work system. As early as 2006 the studes provided fruitful and an increase has been achieved with respect to European Union projects in Istanbul Metropolitan Municipality. The evidence gathered suggests that Istanbul Metropolitan Municipality is benefitting from the financial assistnace instruments in question. Yet, there are no obstacles for a better and more use of theis financial assistance. The outstanding reasons for the inadequate use of the financial assistance instruments available are the following: Wrong mentality with respect to financial assistance, inadequate number of personell working on projects, inadequate number of personnel fuluent in foreign languages, less importance given to projects due to Daily workload, lack of coordination within relevant institutions, extensive bureaucracy, inadequate com pliance with the rules of the EU financial assistance implementation. Establishment and constant update of a working system for the use of European Union financil assistance is a necessity. However this system should be constatly updated and supported by the top management of the institution at stake and also by other structures within the institution. Such a system would fail if not supported both by the management and by the other units of the institution and this will result in the system losing its functionality. From this perspective, it is necessary the top management develops new appraches that would decrease the bureaucratic formalities, will facilitate the processes, it is also necessary that the other units that are complementary in the Project implementation show caution and support in the development of qualified and visionary projects. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 130 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag (GÜNGÖR, Sertaç). (AB Mali Yardımları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulaması), (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, (2014). tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account