IAU Open Access

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KAZANDIRILMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN KATKISI

Show simple item record

dc.contributor.author Kaynar, Mehmet Nuri
dc.date.accessioned 2019-05-08T10:33:58Z
dc.date.available 2019-05-08T10:33:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1774
dc.description.abstract GeliĢen ve değiĢen dünyada eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Ġnsana yapılan yatırımın uzun vade de kalıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi yetiĢmiĢ eğitimli bireylerin çokluğuna paralel olarak artmaktadır. Genellikle geliĢen ve geliĢmekte olan toplumlarda genele nispeten daha düĢük eğitim seviyesine sahip gruplar dezavantajlılar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eğitimli birey sayısını artırmanın en önemli yollarından biri de dezavantajlı grupları eğitim ortamına kazandırmak olmalıdır. Bu sosyal devlet anlayıĢının gereğidir. Bu çalıĢmanın amacı, dezavantajlı grupların eğitim sürecine kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısını belirlemektir. Bu çalıĢmanın evrenini Ġstanbul Ġli Bahçelievler, Bağcılar ve Fatih ilçe belediyeleri, örneklemini ise bu belediyelerde görev yapan 150 çalıĢandır. AraĢtırma verileri “Yerel yönetimlerin dezavantajlı grupların eğitim faaliyetleri” ölçeği ve kiĢisel bilgi düzeyi anketi ile toplanmıĢtır. Veriler SPSS programında analiz edilmiĢtir. Ölçek verileri t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet, medeni durum ve çalıĢanların yaĢ aralıklarına göre “dezavantajlı grupların eğitim sürecine kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı” algısı arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Öğrenim durumu ve mesleki kıdem ile “dezavantajlı grupların eğitim sürecine kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı” algısı arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ön lisans öğrenim düzeyinde olanların dezavantajlı grupların eğitime kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı algısı en yüksek çıkmıştır. Ayrıca 11-15 yıl kıdem arasında bulunanların dezavantajlı grupların eğitime kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı algısı en yüksek çıkmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yerel yönetimler tr_TR
dc.subject Dezavantajlı gruplar tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Sosyal etkinlik tr_TR
dc.subject Belediyeler tr_TR
dc.subject Local authority tr_TR
dc.subject Disadvantageous groups tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject Social activity tr_TR
dc.subject Municipality tr_TR
dc.title DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KAZANDIRILMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN KATKISI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The importance of education increases every passing day in the developing and changing world. Development level of a country raises as parallel qualified and educated people. In generally in the society of developed and developing countries, the groups that have less education levels are disadvantageous. In this sense to take the education level on top, that kind of groups has to be brought educational environment. Local authority has to take more responsibility to get that disadvantageous groups on educational environment. This is the concept of the social State. The aim of this research, to determine the role of local authorities to bring disadvantageous groups on education. This research contains 150 municipal employee of Bahçelievler, Fatih and Bağcılar in Ġstanbul. The research data have been collected with “personal knowledge level survey” and “the education activity of local authorities on disadvantedous groups scale.” The collected data analyzed on SPSS. Scaled data have been evaluated on T-Test and one side variant analysis (ANOVA). As a result of the analysis, there weren‟t found any differences between gender, martial status, age range and the role of local authority on disadvantageous groups sense. On the other hand, there were found differences between education level, seniority and the role of local authority disadvantageous groups sense. The sense of Associate degree level is highest rank. Besides between 11-15 seniority level, the sense of gaining disadvantageous groups are in high level too. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 95 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag KAYNAR, Mehmet Nuri, Dezavantajlı Grupların Eğitim Sürecine Kazandırılmasında Yerel Yönetimlerin Katkısı, Yüksek Lisans Tezi, İSTANBUL, 2014. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account