IAU Open Access

AYNI SINIFTA EĞİTİM GÖREN 5-7 YAŞ GRUBU 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Çelebi, Tamer
dc.date.accessioned 2019-05-08T08:37:32Z
dc.date.available 2019-05-08T08:37:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1771
dc.description.abstract Ġnsanın eğitilmesi, en ilkel topluluklardan baĢlayarak modern toplumlara kadar üzerinde en çok durulan konuların baĢında gelmektedir. Gelecek nesillerin eğitilmesi tüm toplumların baĢlıca amacıdır. Günümüzde teknolojinin çok hızlı geliĢmesi, bilim alanındaki ilerlemeler eğitimin önemini daha da arttırmıĢtır. Eğitime daha çok yatırım yapılmaya ve kaynak ayrılmaya baĢlanmıĢtır. Bu anlamda eğitim yöntemleri daha çok sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. BaĢarısızlığın nedenlerini saptamaya yönelik çalıĢmalar da hız kazanmıĢtır. Öğrenci baĢarısı, eğitim programlarının tek amacı durumundadır. Okul baĢarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiĢ hedeflere ulaĢmada göstermiĢ olduğu ilerlemedir. Öğrencinin baĢarısı üzerinde etkili olan birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler hemen hemen tümüyle fiziksel, psikolojik, sosyal durum ve çevresel koşullarla ilgili olmakta, öğrencinin durumunu, dolayısıyla başarı düzeyini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, adı geçen değişkenlerin aynı sınıfta okuyan 5 – 7 yaş grubu üzerindeki etkileri incelenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Öğretim tr_TR
dc.subject Ders Başarısı tr_TR
dc.subject Öğrenci Başarısı tr_TR
dc.subject Okul Başarısı tr_TR
dc.subject 5-7 Yaş Grubu tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject Schooling tr_TR
dc.subject Class success tr_TR
dc.subject Student success tr_TR
dc.subject School success tr_TR
dc.subject 5-7 Age Group tr_TR
dc.title AYNI SINIFTA EĞİTİM GÖREN 5-7 YAŞ GRUBU 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Human education has been a major subject throughout human history starting from the early primitive stages to modern ages. Educating future generations has been the main concern of all communities. Recent developments in technology and science also contribute to the importance of education. As a result, investments on education have increased and more sources are being allocated to this subject. In this field, systematic of education have started to be questioned much more carefully. Moreover, the researches carried out to identify the reasons of failure in education have increased recently. Therefore student success has turned out to be one of the most important goals of education programs. In relation to this concept, school success is determined with the combination of achieved results of students, class and lesson. There are many variables behind the subject of student success. Most of these variables are related to physical, psychological and environmental circumstances. Due to these variables, student success has been effected either in a positive or negative manner. As a result, the effects of the mentioned variables on 5-7 age students in the same class are discussed in this survey. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 85 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag ÇELEBĠ Tamer, “Aynı sınıfta eğitim gören 5-7 yaĢ grubu 1.sınıf öğrencilerinin ders baĢarılarının değerlendirilmesi”, Yüksek lisans tezi, Ġstanbul, 2013. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account