IAU Open Access

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ VE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yirmibeş, Gökhan
dc.date.accessioned 2019-05-08T06:32:36Z
dc.date.available 2019-05-08T06:32:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1761
dc.description.abstract Bankalar, geçmiĢten farklı olarak, günümüzde zaman ve mekan kısıtı olmaksızın ciddi zararlara uğrayabilmektedirler. GloballeĢme,artan rekabet, iç içe giren ve büyüyen piyasalar, her geçen gün sayıları artarak karmaĢıklaĢan ürün ve hizmetler, operasyonel risk kayıplarının etkilerini de geniĢletmiĢtir. bankacılık sektöründe operasyonel risk bazlı dalgalanmalar ve bu dalgalanmalar neticesinde sektörde yaĢanan büyük kayıplar Operasyonel Risk Yönetiminin ve Denetiminin önemini ve güncelliğini arttırmıĢtır.Bu süreçte kurallara dayalı denetim anlayıĢı, yerini risk odaklı denetim anlayıĢına hızlı bir Ģekilde terk etmiĢtir. Operasyonel Risk Yönetimi ve Denetimi, bankacılıkta yeni bir anlayıĢ olarak ortaya çıkmıĢtır.Yetersiz ve hatalı iĢlemler, sistemler ve kiĢilerden veya dıĢ olaylardan kaynaklanan zarar riski olarak tanımlanan operasyonel riskin yönetimindeki en kritik aşama bu risk türünün uygun bir şekilde tanımlanması ve ölçümüdür. Operasyonel riskle ilgili zarar potansiyelinin tahmini ve zararın gerçekleşme olasılığının tespiti güç olduğundan bu risk türünün tamamı sayısallaştırılamamakta ve bu nedenle tam olarak ölçümü de gerçekleştirilememektedir.Organizasyon, iĢ akıĢı teknoloji insan gücü çerçevesinde oluĢabilecek maddi ve itibar kaybına sebebiyet veren,kredi ve piyasa riski dıĢında kalan riskler olarak değerlendirilen, operasyonel risk, Basel Komitesinin 2004 Haziran ayında yayınladığı Basel II düzenlemesi ile birlikte 2007 yılından itibaren,öncelikle G-10 ülkelerinde baĢlanmak üzere bankaların Operasyonel risklerini ölçerek gerekli sermaye karĢılığını ayırmalarını öngörmüĢ ve bu amaçla bankalarda operasyonel risklerin ölçümü üzerine çeĢitli modeller önermiĢtir.Basel Bankacılık Komitesinin, operasyonel risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri baĢta Avrupa olmak üzere, Türkiye‟de de etkisini göstermektedir. Düzenlemelere ayak uydurma ve geliĢmelerden daha fazla yararlanma düĢüncesinden hareketle,operasyonel risk yönetiminde denetimin rolü büyüktür. Bu çerçevede Türkiye‟de BDDK‟nın çalıĢmalarına ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunun düzenlemelerine hızlı adaptasyon süreci önemlidir. Hızlı adaptasyonu sağlayacak olanda operasyonel risk yönetimi ve denetimi çalıĢmalarının arttırılması ve mevcut çalıĢmaların kalitelerinin yükseltilmelerine bağlıdır. Yapılan bu çalıĢma ile ülkemizdeki bankaların operasyonel risk Yönetimi ve Denetimi konusunda yaptıkları çalıĢmalar, bu konudaki eksiklikleri, operasyonel risklerin ölçümü, risklerden kaynaklanan kayıpların bir kayıp veri tabanına kaydedilmesi ve karĢılaĢılan operasyonel riskler gibi hususların incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışma sırasında ülkemizdeki bankaların operasyonel risk yönetimi alanında yaptıkları çalışmaların hangi seviyede olduğunun ortaya konulması amacına yönelik banka çalışanlarının algılarına yönelik anket yönetimi uygulanmış olup; tez konusunun daha iyi kavranılması hedeflenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Risk tr_TR
dc.subject Operasyonel risk tr_TR
dc.title BANKALARDA OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ VE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Banks face serious economical deficit without depending on time and environment on nowdays. Globolazition, increased competition, interacting and growing market, complexed and increased products and services enlarged effects of operational risk losses. Fluctation based on operational risk and losses resulted from this fluctation increased importance of managament and inspection of operational risk. Inspection based on risk replaced inspection based on rules rapidly. Managament and inspection of operational risk appears as new approach in banking business. Most critical step of managament of operational risk, which is defined as damage risk resulted from unsufficient and faultty processes, systems and persons, is descripton and measurement of this risk type in appropriate way. It is diffucult to predict potential of deficit related to operational risk and determination of possibility of formation of deficit so all of this risk type can not be presented as numerical way and not measured exactlyBassel II arrangaments of Bassel committee published on June 2004 proposed banks of G-10 countries to measure their operational risk, which is evaluated as risks out of the risk of organization, work-flow, technology, human power, credit and market, and then budget related capital so banks proposed models measuring operational risks. Bassel Banking committee's arrangaments deal with managament of operational risk showed their effects in europian countries and Turkey. Role of inspection is important for operational risk managament to get more benefit from developments and adaptation to arrangaments. Fast adaptation period for studies of BDDK and law of banking with number of 5441 is also important in Turkey. Increasing amount of operational risk managament and inspection studies and increasing quality of current operational risk managament and inspection studies provides fast adaptation. This research examine studies of Turkish banks deal with operational risk managament and inspection, deficiencies in their studies, measurement of operational risks, recording deficients coming from risks into deficient database, and faced operational risks. Survey techniques depending on perception of Banking stuff was used for determination of levels of studies of Turkish banks deal with operational risk managament and inspection tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 154 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ġsim ve Soyadı : Gökhan YĠRMĠBEġ Anabilim Dalı : Muhasebe ve Finans Yönetimi Bilim Dalı : Muhasebe ve Denetimi Tez DanıĢmanı : Prof.Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans- Temmuz 2013 Anahtar Kelimeler : Risk, Operasyonel Risk tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account