IAU Open Access

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İŞLEM DENETÇİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Berki, Bülent
dc.date.accessioned 2019-05-06T11:42:50Z
dc.date.available 2019-05-06T11:42:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1715
dc.description.abstract Dünyada ekonomik nedenler ile işletmelerin büyümesi, rekabetin artması, para ve sermaye piyasalarının gelişmesi, çıkar gruplarını değişik ekonomik kararlar almaya zorlamıştır. Çıkar gruplarının ekonomik karar almalarında temel nokta; güvenilir ve doğru bilgidir. Doğru ve güvenilir bilgi elde etmek için işletme faaliyetleri üzerinde denetim yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Denetim yapılmasını gerektiren en önemli unsur, finansal nitelikli bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının tespit edilmesi ihtiyacıdır. Finansal nitelikli bilgilerinin güvenilirliğine engel olabilecek birçok faktörden söz etmek mümkündür. Bilgilerin güvenilirlik düzeyini artırmak amacıyla bağımsız bir uzmanın inceleme yapması ve bu konuda görüş belirtmesi önemlidir.Ülkemizde bağımsız denetim, sermaye piyasası mevzuatı ile Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu mevzuatı hükümleri dâhilinde sınırlı sayıda yapılmaktadır. Ayrıca 3568 sayılı yasa ile sınırlı sayıda zorunlu olmamak kaydı ile vergi denetimi yapılmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397. maddesi sermaye şirketlerinde denetim yapılması zorunlu hale gelmektedir. Yeni yasa denetim boyutunu bir uzmanlık alanı görüp denetim yapacak kişi ve kuruluşlarda bir takım özellikler aramıştır. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu denetçileri bağımsız denetçi, işlem denetçisi, özel işlem denetçi olmak üzere üçe ayırmıştır. Bu çalışmada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun uygulama alanı yeni olan işlem denetçisi ele alınmıştır. Çalışmada genel denetim teorisinden yola çıkılmış 6102 Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile şirket hukuku alanında getirdiği yenilikler genel olarak değerlendirmiş, kimlerin işlem denetçi olabileceği, işlem denetçisinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu göre yapacağı denetimler ile görev ve sorumlulukları açıklanmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Denetim tr_TR
dc.subject Denetleme tr_TR
dc.subject 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tr_TR
dc.subject Serbest Muhasebeci mali müşavir tr_TR
dc.subject Yeminli mali müşavir tr_TR
dc.subject İşlem denetçisi tr_TR
dc.subject Denetçi tr_TR
dc.subject Özel Denetçi tr_TR
dc.subject Denetim Raporu tr_TR
dc.subject Sorumluluk tr_TR
dc.subject Audit tr_TR
dc.subject Auditing tr_TR
dc.subject Turkish Commercial Code with the number 6102 tr_TR
dc.subject Certified Public Accountant tr_TR
dc.subject Sworn Financial Advisors tr_TR
dc.subject Transactional Auditor tr_TR
dc.subject Auditor tr_TR
dc.subject Special Auditor tr_TR
dc.subject Audit Report tr_TR
dc.subject Responsibility tr_TR
dc.title 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İŞLEM DENETÇİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The expansion of the enterprises, increasing competition, development of money and capital markets due to the economic reasons in the World have forced the interest groups to take different economic decisions. The core point of the interest groups on decision making is reliable and correct information. Therefore the necessity of performing audit on the operations of the enterprise emerges. The most import component that requires the performance of an audit is the need for determining whether the financial information are correct and reliable or not. It is possible to mention many factors which may put obstacle on the reliability of thefinancial information. An audit to be made by an independent auditor for increasing the level of reliability of the information and his opinions to be declared in relation to this audit is important. Independent auditing in our County is performed in limited numbers under the capital markets regulations and provisions of the legislation of the banking regulation and supervision agency. Additionally, tax auditing which is not compulsory is performed in limited numbers under the law with the number 3568. In accordance with the article 397 of The New Commercial Code “The financial statements of a joint stock company and group of companies shall be audited in accordance with Turkish Auditing Standards which are in compliance with international auditing standards. ” The new law considers the audit aspect as an area of specialty and seeks some qualifications in the persons and institutions that shall perform the audit. Besides, the Turkish Commercial Code classifies the auditors in three groups as, the independent auditor, transactional auditor and special auditor. This study addresses the transactional auditor who has a new area of application in the Turkish Commercial Code with the number 6102. The study starts from the general audit theory and evaluates the reforms in the corporate law brought by the inurement of the Turkish Commercial Code with the number 6102 and tries to explain who are eligible for being transactional auditor, the audits to be performed according to the Turkish Commercial Code with the number 6102 with their duties and responsibilities. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 233 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag İsim ve Soyadı : Bülent BERKİ Anabilim Dalı : Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı : Muhasebe ve Denetimi Tez Danışmanı : Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Mayıs 2012 Anahtar Kelimeler : Denetim, Denetleme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, serbest Muhasebeci mali müşavir, Yeminli mali müşavir, İşlem denetçisi Denetçi, özel Denetçi, Denetim Raporu, Sorumluluk tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account