IAU Open Access

KENTLERDE MARKALAŞMA ‘’ BEYKOZ ÖRNEĞİ ’’

Show simple item record

dc.contributor.author Bişkin, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-05-06T06:46:31Z
dc.date.available 2019-05-06T06:46:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1695
dc.description.abstract Bu araştırma, Beykoz ilçesinde yaşayan kişilerin marka algısının belirlenmesi bu çerçevede, marka kent yaratma süreci içerisinde, güçlü ve etkili bir kent imajının nasıl oluşturulabileceği konusunu tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışma evreni 2013 yılında İstanbul ili Beykoz ilçesinde yaşayan kişilerdir. Örneklem ise bu kişilerden basit tesadüfi yolla belirlenmiş 202 kişidir. Araştırma, genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma ile ilgili veriler “Beykoz İlçesi Marka Algısı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. İki bölümden oluşan ölçeğin birinci bölümünde kişisel bilgilere, ikinci bölümde, 24 algı ifadesine yer verilmiştir. Ölçeklerden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamında SPSS paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında Açıklayıcı Faktör Analizi ve Varimex Dönüştürülmüş Faktör Analizi kullanılarak incelenmiştir. İlk olarak 24 maddenin faktörlenebilirliği incelenmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçüm değeri 0,803 olduğu, Bartlett’s sphericity testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Marka Algısı ölçeği için yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach alfa katsayısı 0,910 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin birinci bölümüyle ilgili verilere ilişkin frekans ve yüzde dağılımı alınmış, araştırmaya katılanların algılamalarının belirlenmesine yönelik olarak aritmetik ortalama ve standart sapma, tutumlar arasında farklılığı ortaya koyabilmek için ikili karşılaştırmalarda “t” testi, ikiden fazla değişken gruplarının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı α=0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır; Örneklem grubunu oluşturan kişilerin Beykoz İlçesi Marka Algısı Ölçeği puanlarının ortalamalar seviyesinde olduğu görülmüştür. Örneklem grubunu oluşturan kişilerin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, eğitim durumlarına ve yaşlarına göre marka algısı düzeylerinin gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Gelir durumu, çalışılan sektör, meslek, ikamet ve ikamet süresi ise marka algısını etkilediği görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Markalaşma tr_TR
dc.subject Kent markalaşması tr_TR
dc.subject Marka Kent Beykoz tr_TR
dc.subject Ürün Markalaşması tr_TR
dc.subject Şehirleşme tr_TR
dc.subject Branding tr_TR
dc.subject City Branding tr_TR
dc.subject The Brand City Beykoz tr_TR
dc.subject Product Branding tr_TR
dc.subject Urbanization tr_TR
dc.title KENTLERDE MARKALAŞMA ‘’ BEYKOZ ÖRNEĞİ ’’ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This research is aimed to determine the brand perception of the citizens in Beykoz district and with this perspective in the process on creating a city branding, discuss and estimate how to generate a powerful and efficient city. The study application area is the citizens of Beykoz district during 2013. Sample is 202 random residens. Research is executed with general scanning model the datas of there search are collected with "Beykoz District Brand Perception Scale" and "Personal Information Form" . The scale consist of two parts.,including information in the first part, 24 perception expression in the second part. The datas of the scales coded in computer, decoded by SPSS software. Explanatory Factor Analysis and Varimax Transformed Factor Analysis are used to develop the scale. Firstly, factorising of 24 expression studied. It is observed that Kaiser-Meyer-Olkin sampling sufficiency measuring value is 0,803 and Bartlett's sphericity test is statistically meaningful. The result of the reliability analysis for brand perception determined the Cronbach alfa coefficient as 0,910. The frequency and the percent distribution of the datas in the first part of the scale are studied for the perception determination of the participants's arithmatic average and standard deviation. In order to show the difference between behaviours in double matching "t" test, when there is more than two variables one way variance analysis is used. The difference between arguments is tested with α = 0,05 significancy test. The indications of the research are; The marks of the sample residents about Beykoz District Brand Perception Scale are determined around average levels. It is observed that depending on the gender, marital status, education level and age of the sample group there is not a meaningful effect about brand perception. Besides; income, job, occupation, residence and residence duration are observed to effect the brand perception. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 156 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag (Bişkin, Hüseyin, KENTLERDE MARKALAŞMA, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013) tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account