IAU Open Access

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINDA EĞİTİM KOÇLUĞUNUN ETKİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Çatalbaş, Erkan
dc.date.accessioned 2019-04-28T09:23:53Z
dc.date.available 2019-04-28T09:23:53Z
dc.date.issued 2016-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1572
dc.description.abstract Koçluk, bireyi ulaĢmak istediği hedeflere yönlendiren, sürekli öğrenme ve kendini geliĢtirmeyi sağlayan etkili bir süreçtir. Koçluk, koç ile koçluk alan arasında birlikte kararlaĢtırılmıĢ hedeflere ulaĢmak amacıyla, karĢılıklı deneyim ve kanaat paylaĢımıdır. Eğitim koçluğunda, öğrencilerin hedeflerini gerçekleĢtirmesi ve akademik performansını yükseltmesi amaçlanmaktadır. Eğitim koçluğu, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini keĢfetmesi ve sorunlarına çözümler üretmesini sağlamaya dayanan, yapılandırılmıĢ bir geliĢimsel etkileĢim sürecidir. AraĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinden deneysel desende yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın amacı, eğitim koçluğunun öğrencilerin ders baĢarısı ve sınav performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. AraĢtırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Trabzon‟daki devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren ve TEOG sınavına hazırlanan 116 (yüzonaltı) sekizinci sınıf öğrencisinden oluĢmaktadır. Öğrencilerden 58‟i deney ve 58‟i kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin devam ettiği okullarda Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe derslerinden aldıkları notlar ve TEOG sınavlarından aldıkları puanlardan oluşmaktadır. Öğrenciler, derslerden ve deneme sınavlarından aldıkları puanları, Trabzon Faroz Danışmanlık bünyesinde yürütülen koçluk hizmeti sürecinde, kendilerine dağıtılan bilgi toplama aracına aktarmışlardır. Bu araştırma, uygulamaya dayalı deneysel bir araştırma olması nedeniyle farklılık göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular, eğitim koçluğunun öğrencilerin akademik başarısını artırdığını göstermektedir. Öğrencilerin ders başarısı ve sınav başarısına ilişkin ortalama puanlar cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak farklılaşmamakta, sadece Türkçe dersine ilişkin sınav başarısında kız öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Koçluk tr_TR
dc.subject Eğitim koçluğu tr_TR
dc.subject Ders başarısı tr_TR
dc.subject Sınav başarısı tr_TR
dc.subject Coaching tr_TR
dc.subject Educational coaching tr_TR
dc.subject Academic achievement tr_TR
dc.subject Exam success tr_TR
dc.title 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINDA EĞİTİM KOÇLUĞUNUN ETKİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Coaching is an effective process ensuring continuous learning and selfimprovement. Coaching is also directed the individuals to goals they want to achieve. Coaching is to share mutual experience and opinion in order to achieve the targets agreed with the coach and coachee. Educational coaching aims raising the students‟ academic performance and achieving their goals. Educational coaching is a structured developmental interaction process based on providing students discover their strengths and weaknesses and find solutions to problems. This study was conducted in experimental pattern which is one of the quantified research designs. In this study it was aimed to reveal the effect of educational coaching on students‟ academic achievement and examination scores. The sampling group consist of 116 eighth grade students attending public schools and preparing TEOG examinations in Trabzon 2015-2016 academic year. 58 of the students are in the experimental and 58 of them are in control group. The data consist of the Mathematics, Science and the Turkish lessons‟ scores and the TEOG exam scores. In the coaching process conducted within the Trabzon Faroz Consulting Office the students in sampling groups inserted their examination scores in the information-gathering tool delivered to them. This research differs from other researches on this topic because this study is an experimental research based on the practice. The findings show that educational coaching improves students' academic achievement. It is not a statistically significant difference observed in average scores related to academic success and academic achievement in terms of gender but only for the Turkish course a statistically significant difference is observed in favour of the girls. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 90 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account