IAU Open Access

ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Kalebaşı, Emine Suzan
dc.date.accessioned 2019-04-28T08:52:40Z
dc.date.available 2019-04-28T08:52:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1571
dc.description.abstract Yapılan bu araĢtırmanın temel amacı çeĢitli değişkenler açısından örgütsel çatıĢma düzeyi ve iĢ doyumunun analiz edilmesi, ayrıca örgütsel çatışma ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Bu doğrultuda yapılan araĢtırmanın evreni, Ġstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde görev yapan anaokulu öğretmenlerini kapsamıĢtır. Örneklem ise Ġstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yer alan Anaokulu öğretmenlerinden rastgele seçilen 145 kiĢidir. Örneklem grubunda yer alan öğretmenlere gönüllülük esasına göre Minoseta Doyum Testi ve Örgütsel ÇatıĢma ölçeği uygulanmıĢtır. Kullanılan ölçeklerin gruba uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla iç tutarlılık değerleri incelenmiĢtir. ĠĢ doyum ölçeğinin katılımcılardan alınan veriler incelendiğinde iç tutarlılık katsayısı .86 olarak bulunmuĢtur. Ayrıca örgütsel çatıĢma düzeyi ölçeğinin alt faktörlerinin birbirinden bağımsız olan iç tutarlık değerleri sırayla Ģu Ģekilde bulunmuĢtur: grup içi çatıĢma: ,861, gruplar arası çatıĢma: ,637, kiĢisel çatıĢma: ,621. Bu değerler incelendiğinde kullanılan ölçeklerin amaca uygun oldukları sonucuna ulaĢılabilir. Yapılan incelemede iĢ doyumu düzeyi düĢük, örgütsel çatıĢma düzeyi ise genel anlamda yüksek çıkmıĢtır. Ayrıca iĢ doyumu ve örgütsel çatıĢma arasında orta düzeyde bir iliĢkinin var olduğu gözlemlenmiĢtir. ĠĢ doyumu ölçeğinden alınan veriler incelendiğinde cinsiyet, yaĢ, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalıĢılan kurum değiĢkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılık görülmemiĢtir. Ancak medeni durum değiĢkenine göre iĢ doyum ölçeğinde anlamlı fark görülmüştür. Bekar öğretmenlerin iĢ doyum düzeyi evlilerden daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca örgütsel çatışma alt faktörleri incelendiğinde de cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalışılan kurum değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılık görülmemiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Çatışma tr_TR
dc.subject İş doyumu tr_TR
dc.subject Anaokulu tr_TR
dc.subject Örgüt tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Conflict tr_TR
dc.subject Job satisfaction tr_TR
dc.subject Preschool tr_TR
dc.subject Organization tr_TR
dc.subject Teacher tr_TR
dc.title ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study basically aims to analyse the level of organizational conflict and job satisfaction in terms of several variables besides determining the level of relationship between organizational conflict and job satisfaction. The population of this study consist of preschool teachers working in Küçükçekmece, ĠSTANBUL. 145 preschool teachers are randomly selected from this population as the sample of the study. „Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) ‟ and „Organizational Conflict Scale‟ are applied to sample group of teachers on a voluntary basis. Internal consistency reliability is examined in order to determine whether these survey instruments are suitable for the sample or not. According to the data taken from „Job Satisfaction Scale (JSS)‟, Coefficient of internal consistency is .86. Also, the following internal concsistency values of subfactors are obtained from „Organizational Conflict Scale‟: intra-group conflict: .861, inter-group conflict: .637, personal conflict: .621. These analyses reveal that these scales are internally concistent. In the study, findings indicate that job satisfaction level is low but organizational conflict level is high in general. The results also indicate that relationship exists between job satisfaction and organizational conflict, albeit a middle relationship. No significant difference is observed in terms of gender, age, seniority, educational backround and institutions where teachers work. However, a significant difference is observed in terms of marital status factor. Single teacher‟s job satisfaction level is higher than married teachers. Besides, when sub-factors of organizational conflict are analysed, no significant difference is observed in terms of gender, age, marital status, seniority, educational backround and the institutions they work. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 12 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account