IAU Open Access

STRATEJİK İSTİHBARAT BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI SAVAŞ TEORİLERİ VE STRATEJİSTLER

Show simple item record

dc.contributor.author Karaağaç, Yunus
dc.date.accessioned 2019-04-28T07:19:30Z
dc.date.available 2019-04-28T07:19:30Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1563
dc.description.abstract Bireyin varoluşsal olarak kazandığı dürtülerin başında yer alan güvenlik ve merak olgusu zaman içinde devletlerin bünyesinde de içselleşmiş ve bunun sonucunda güvenliğin temini hususunda istihbarat faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Modern öncesi zamanlarda yapılan istihbarat faaliyetleri doğadaki vahşi yaşamdan korunma üzerine inşa edilmişken, yaşam şartlarının ve tehdit kapsamının genişlemesi ayrıca teknolojik yenilikler gibi parametreler, istihbaratın dönüşüme uğramasına neden olmuştur. Ortaçağ Savaşları, Napoleon Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde muharebe alanları ve düşman ilişkileri ile sınırlandırılan istihbarat faaliyetleri, büyük strateji olgusu ile eklemlenmeden varlığını devam ettirmiştir. Soğuk Savaş dönemi ile birlikte uzun dönemli hedefleri kapsayan stratejik istihbarat ve büyük strateji olguları girift bir yapıda seyir etmeye başlamış, dost unsurları ve barış dönemlerini de kapsamına dahil etmiştir. Günümüzde devletlerin varlığını devam ettirebilmesi için istihbarat faaliyetlerinin yanında büyük stratejilere de önem vermesi gerekmektedir. Stratejik istihbaratın unsurları ile simbiyotik bir ilişkiye sahip olan büyük strateji olgusu, 21. yüzyılın uluslararası siyasi konjonktüründe üst sıralara yükselmiştir. Bunun sonucunda da akademik bir disiplin olarak adlandırılan stratejik istihbarat faaliyetleri ile gerek istenilen durum hakkında bilgi, gerekse de olası bir tehdide yönelik koruma kalkanı pozisyonu gören büyük strateji olgusu, savaş kavramıyla bütünleşmiştir. Modern ve güçlü olarak tanımlanan devletlere bakıldığında stratejik istihbarat, strateji ve harekât planlarının üçlü bir yapı oluşturdukları görülmektedir. Literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışmada; ekonomik, askeri, teknolojik, diplomatik, psikolojik, sosyolojik vb. faktörlerin bir araya geldiği ve yapılan analizler neticesinde meydana çıkarılan sentezin devletlerin yol haritalarını oluşturduğuna işaret edilmiş, strateji unsurunun önemi vurgulanmıştır. Sun Tzu’dan başlayarak günümüze kadar devletlerin örnek aldığı ve uyguladığı stratejiler ile bu teorilerin sahibi olan stratejistler önem ve kronolojik sıra takip edilerek incelenmiştir. Tehdit ve savaş faaliyetlerinden korunabilmek için önem verilmesi gereken; istihbarat, stratejik istihbarat, strateji ve büyük stratejinin üzerinde durulmuş, bu unsurların bir bütünün parçaları olduğunun altı çizilmiştir. “Stratejik İstihbarat Bağlamında Karşılaştırmalı Savaş Terorileri ve Stratejistler” isimli bu çalışma daha sonraki çalışmalara katkı sunmak ve stratejik istihbaratın önemine dikkat çekmek için hazırlanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İstihbarat tr_TR
dc.subject Stratejik İstihbarat tr_TR
dc.subject Savaş Teorileri tr_TR
dc.subject Strateji tr_TR
dc.subject Büyük Strateji tr_TR
dc.subject Jeopolitik tr_TR
dc.subject Intelligence tr_TR
dc.subject Strategic Intelligence tr_TR
dc.subject Theories of War tr_TR
dc.subject Strategy tr_TR
dc.subject Grand Strategy tr_TR
dc.subject Geopolitics tr_TR
dc.title STRATEJİK İSTİHBARAT BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI SAVAŞ TEORİLERİ VE STRATEJİSTLER tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The security and curiosity phenomena that are primary impulses that the individual gained from an existential perspective, over time, these phenomena have been internalized within the state, and as a result, intelligence activities have emerged for the purpose of security. While pre-modern intelligence activities were built on protection from nature in the wild, expansion of living conditions and threats, as well as parameters such as technological innovations, led to the transformation of intelligence. During the Medieval Wars, the Napoleonic Wars, and the First and Second World Wars, intelligence activities restricted to battlefields and enemy associations continued to exist without being articulated by a large strategy. With the Cold War era, strategic intelligence and major strategic events involving long-term goals have begun to move in an intricate fashion, and include friendly elements and peaceperiods. Nowadays, in order for states to be able to continue their existence, it is necessary to attach great importance to intelligence activities as well as to great strategies. The great strategic phenomenon, which has a symbiotic relationship with the elements of strategic intelligence, has risen to the top in the international political conjuncture of the 21st Century. As a result, strategic intelligence activities, which are called as academic discipline, are integrated with the concept of war, and a great strategy concept, which is perceived as a potential protective shield towards possible threats as well as information about the desired situation. When we look at the states that are defined as modern and strong, it is seen that strategic intelligence, strategy and operation plans constitute a triple structure. In this study, through the literature review; the synthesis of the factors such as economic, military, technological, diplomatic, psychological, sociological had came together and the synthesis formed as a result of the analyses, that had been carried out, formed the road maps of the states was pointed out and the importance of the strategy element was emphasized. Strategies that the states have taken and applied from Sun Tzu up to now and the strategists who own these theories have been examined by following the importance and chronological order. Attention should be paid to protect against threats and war activities; intelligence, strategic intelligence, strategy and a great strategy are emphasized, all of which are part of a whole. Thus, this study entitled “Comparative War Theories and Strategists in the Context of Strategic Intelligence” was prepared to contribute to further work and to draw attention to the importance of strategic intelligence tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 200 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account