IAU Open Access

YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞININ İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Demir, Murat
dc.date.accessioned 2019-04-28T07:16:41Z
dc.date.available 2019-04-28T07:16:41Z
dc.date.issued 2017-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1562
dc.description.abstract Bu çalıĢmada, alan yazın üzerinde sıklıkla durulan örgütsel tutum ve davranıĢlardan örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini arasındaki doğrudan ve dolaylı iliĢkileri bütüncül bir model kapsamında ele alınmıĢtır. Fakat bu çalıĢma, Savunma Sanayi alanı gibi diğer pek çok alana kıyasla daha kapalı bir alanda uygulanmasıyla diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır. Bu çalıĢmada, yöntemsel olarak yapısal eĢitlik modellemesi tercih edilerek değiĢkenler üzerindeki etkilerin tamamının elde edilmesi hedeflenmiĢtir. AraĢtırmanın sorunsalı, savunma sanayisinde çalıĢanların iĢ tatmini algısının, örgütsel adalet algısından ve örgütsel bağlılık algısından etkilenip etkilenmediği üzerine teĢkil edilmiĢtir. ÇalıĢmada rastgele seçim yöntemi kullanılarak yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler, SPSS ve AMOS paket programı aracılığıyla analize tabi tutulmuĢtur. Bu verilerle yöneticiler ve iĢgörenlere yönelik hem sektörel bazda hem de yönetsel bazda bazı ipuçları elde edilmiĢtir. Sonuçlar genel anlamda değerlendirildiğinde; Savunma Sanayisinde çalıĢanların örgütsel adalet algısının iĢ tatminini kısmen etkilediği, bu etkileĢimde örgütsel bağlılık algısının bir kısım aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢanların demografik faktörlerinin çalıĢmada kullanılan değiĢkenlerin üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Sonuç olarak; Savunma Sanayisi çalıĢanlarının örgütsel adalet algısıyla, örgütsel bağlılıklarının arttığı ve kurumlarında iĢ tatmini yaĢayarak kendilerini güvende hissettikleri tespit edilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmanın sonuçları kullanılarak ülkelerin önemli proje merkezleri olan Savunma Sanayisindeki çalıĢanlarının kiĢisel, örgütsel ve toplumsal faydalarının arttırılacağı değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yöneticilik tr_TR
dc.subject Örgütsel Adalet tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject İş Tatmini tr_TR
dc.subject Savunma Sanayi tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Organizational Justice tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.subject Job Satisfaction tr_TR
dc.subject Defense Industry tr_TR
dc.title YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞININ İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The study which is frequently discussed organizational attitude and behaviors in the literature, direct and indirect effects of organizational justice, organizational commitment, and job satisfaction are studied by means of a holistic model. But this study separatives from other studies. It has been carried out Defense Industry. It is aimed to have all effects on the variables by choosing structural equations modelling. Research problem is whether job satisfaction of employees working in Defense Industry is affect that by organizational justice and organizational commitment. Data collected by surveys are analyzed via SPSS and AMOS programs and some recommendations are made to manager and employees in both sector and general. When results are evaluated in general sense, the emplyoees‟ who work in Defense Industry, organizational justice affects job satisfaction partly. In conclusion, it is contended that organizational justice partially effects job satisfaction, and organizational commitment plays a mediator role in the relations. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 375 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account