IAU Open Access

KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN SPOR EKONOMİSİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Show simple item record

dc.contributor.author Çırka, Sinan
dc.date.accessioned 2019-04-20T11:51:03Z
dc.date.available 2019-04-20T11:51:03Z
dc.date.issued 2016-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1506
dc.description.abstract Küreselleşme; Dünyayı tek büyük bir pazar olarak görür. Bu tanıma göre insanla alakalı olan tüm faaliyetlerin yeryüzüne yayılarak dünya ölçeğinde işlem görmesidir. Bu durum 1980 yılından itibaren, Sovyetler Birliğinin (S.S.C.B) çökmesiyle soğuk savaşın bitmesi liberal ekonomi politikalarının ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle hızlanarak bugünkü seviyeye gelmiştir. Bu konu ile ilgili olarak çalışmamızda birçok tanımı açıklamaya çalışacağız. Devletler ve işletmeler bu gelişmeler sonucunda küreselleşmenin kaçınılmaz olduğunu kabul etmişlerdir sonuçta ya bu pazarda olup pazarı kendi amaçları doğrultusunda etkileme ya da yok olma korkusuyla yaşamak durumunda kalmışlardır. Küreselleşmeyi etkileyen faktörler olarak, Çok Uluslu Şirketler, Sivil Toplum Örgütleri ve Ulus Devletler önemli roller oynamaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerini, güncel hayatı, kültürü benzeri değişkenlerin gelişmeleri akla getirir ve hayatımızın her alanını etkilemektedir. Spor temelde insanın sağlıklı kalmak, eğlenmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için gerçekleştirdiği aktivitelerin toplamında yaşadığı hayat biçimidir. Günümüz hayatının durağanlığını sporu bir ihtiyaç haline getirmiştir. İşletmeler spor programları üreterek bu talebi karşılayamaya çalışırlar. İnsanoğlunun talebi sonsuzdur; buda spor programlarının çok çeşitli olması gerekliliğini doğurur. Ekonominin varlık nedeni olan arz talep dengesini koruma insan ihtiyaçlarının sınırsızlığını bunları karşılayacak kaynakların kıtlığıyla ilişkilidir. Küreselleşme ve Spor terimleri son yıllarda çok sık yan yana kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmeler ve ülkelerin spor alanındaki yatırımları bu kavramların hayatımıza süratle girmesinin başlıca nedenlerindendir. Spor ekonomisini küresel pazarda yerini garantilemiştir. Küreselleşmenin spor üzerindeki etkileri, sporu yalnızca beşeri bir boş zaman değerlendirme hobi aracı olmaktan çıkarıp, ekonomik alanını güçlendirmiştir. Bu değişim ve gelişimle birlikte spor önemi bir gelir kaynağı haline gelmiştir ve devletin ekonomisine direkt olarak etkisinden dolayı düzenleyici, etkileyici rolü artmıştır. Ülkeler her alanda olduğu gibi sporda da küresel pazarı etkileme gücünü elde etmek için bir takım politikalar geliştirmektedir. Spor birçok uluslararası organizasyonu gerçekleştirmede bir uygun bir yatırım aracıdır. Spor ile faklı kültürlerden insana ulaşmak mümkündür. Bir Dünya kupasını ile dünyanın her yerine ulaşmak mümkündür. Buda başlı başına küresel bir olaydır. Çalışmamızda; küreselleşme, işletmeler ve spor konusunda temel tanımlar yapılmış, spor işletmelerinin faaliyetleri ile ilgili anlatımlar gerçekleştirilmiş, küreselleşmenin spor üzerindeki etkilerinden bahsedilmiş, Türkiye’de uygulanan spor politikaları anayasal, bütçe ve kalkınma planları çerçevesinden işlenmiş olup, son olarak da elde edilen sonuçlar ve öneriler yapılmıştır. Literatür taraması olarak gerçekleştirilen çalışmada birçok kitap, makale, istatistiki bilgi ve internet kaynakların faydalanılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Spor işletmesi tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject İşletme yönetimi tr_TR
dc.subject Sponsorluk tr_TR
dc.subject Spor endüstrisi tr_TR
dc.subject Spor ekonomisi tr_TR
dc.subject Enterprises tr_TR
dc.subject Corporations tr_TR
dc.subject Sports enterprises tr_TR
dc.subject Globalization tr_TR
dc.subject Business management tr_TR
dc.subject Sponsorship tr_TR
dc.subject Sports industry tr_TR
dc.subject Sports economy tr_TR
dc.title KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN SPOR EKONOMİSİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Globalization considers the world as one huge market and may be defined as all activities with respect to the humans being expanded to the earth and treated all across the world. This situation has come to today’s levels after 1980’s, with the disintegration of the Soviet Union (S.S.C.B.) and the end of the cold war, through accelerating with the effects of liberal economy policies and technologic advancements. We will try to explain a number of definitions in our study herein. In the light of the mentioned developments, governments and enterprises accepted that globalization was inevitable. Therefore, they either had to take place in the market to influence it in the direction of their own interests or live with the fear of disappearing. The key players effecting the globalization can be listed as multinational corporations, non-governmental organizations (NGOs) and nation states. The information and communication technologies bring to mind developments of the current life, culture and similar variables. Sports is basically a form of life which embraces all the activities that a human performs in order to stay healthy, have fun and to make use of his/her spare time. The stability of the today’s environment and world has caused sports to become a necessity. The enterprises and corporations try to satisfy this demand emerged by creating sport programs. However, the demands of the humans are limitless, therefore this arises the need for the sport programs to be also in a wide range and varieties. The supply and demand equilibrium, which is the reason why economy exists is very much associated with the limitless demands and needs of humans and the poor supplies to satisfy those needs. The terms globalization and the sports have been started to be used frequently one next to each other lately. The technologic developments and investments by the countries in different branches of sports have been the major reasons why those terms became a part of our lives so rapidly. Subsequently, the sports economy has guaranteed its place in the global market. The impacts of the globalization on the sports have not only caused it to be more than just a means or a hobby to make use of one’s spare times but also grow and reinforced its economic aspect. Following this advancements and evolutions, sports have become an important source of income; and its regulatory and effective role have increased greatly as a result of its direct impact on the country’s economy. The countries now, as in all other areas, have started to develop a number of policies in order to possess the power to influence the global market also in the sports. It is also considered as a proper tool of investment to carry out many international organizations. It is possible to reach people from different cultures and backgrounds via sports. Accordingly, through the World Cup for example, it is possible to reach every place and part of the world. Which proves that this is a global incident itself. In our study here, we tried to make a number of basic definitions on globalization, sports, enterprises and corporations; mentioned the impact of the globalization on the sports; made a few explanations about operations and activities of the sports enterprises; evaluated the sports policies applied in Turkey within the framework of budget and development plan; and finally by submitting the results obtained, we made certain recommendations. A number of different books, articles and websites have been used as a resource to compose this study. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account