IAU Open Access

LOJİSTİK HİZMETİ VEREN FİRMALARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI VE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Demirkol, Fırat
dc.date.accessioned 2019-04-20T11:42:30Z
dc.date.available 2019-04-20T11:42:30Z
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1504
dc.description.abstract Türkiye hem jeopolitik hem de coğrafi konumu bakımından ticaret anlamında dünyanın üssü olabilecek bir konuma sahiptir. Türkiye, lojistik sektörü açısından baktığımızda hem jeopolitik konum hem gelişmekte olan bir ekonomi oluşu, genç nüfus ve hem kamu hem özel sektör alanında yapılan yatırımlar ile lojistik sektörü için önemli bir pazar özelliğini taşımaktadır. İlgili tez çalışmasının kavramsal bölümlerinde lojistik tanımı ve kavramları, Türkiye’de lojistiğin tarihsel süreç içerinde göstermiş olduğu gelişmeler üzerinde durulmuştur. Yine kavramsal olarak araştırma konusunun da temelini oluşturan lojistik sektöründe teknoloji fonksiyonlarının kullanımına ilişkin olarak bilgiler bulunmaktadır. İlgili tez çalışmasının uygulama ölçeği toplamda 2 bölüm ve 34 sorudan oluşmaktadır. İlgili ölçek (Ek-1) daha önce 2015 yılında Nairobi’de “Bilgi Teknolojileri Kullanımının Lojistik Firmalarının Performanslarına Etkisi” ismiyle uygulanan ölçekten uyarlanmıştır. Araştırma ölçeğinin Kişisel Bilgiler isimli ilk bölümünde demografik bilgilere ilişkin sorular yer alırken, Teknolojinin Lojistik Performans Üzerine Etkisi isimli ikinci bölümde teknolojinin lojistik performans üzerindeki etkisine ilişkin olarak sorular yer almaktadır. İlgili araştırma ölçeği Türkiye genelindeki lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalara yüzyüze görüşme ve elektronik posta yolu ile uygulanmıştır. Beyaz yaka, mavi yaka ve şirket ortakları olmak üzere toplam 350 kişiye ilgili ölçek ulaştırılmış bilgilerin eksiksiz olduğu ve değerlendirilmeye alınabilecek olan 145 cevaplanmış ölçek değerlendirilmeye tabii tutulmuştur. İlgili tez çalışması ile sektörde faaliyet gösteren firmaların teknoloji kullanımına ilişkin olarak ilgi ve eğilimleri ortaya konulmaya çalışılmış, bu eğilimlerin firmaların mülkiyet yapıları ya da çalışanların ünvanlarına ilişkin olarak nasıl değişiklik gösterdiği ve bununla birlikte sektörde faaliyet gösteren firmaların hangi alanlarda teknoloji kullanımına yönelmesi durumunda iş akışlarının kolaylaşacağına ilişkin olarak bilgilere yer verilmektedir. İlgili araştırma kapsamında işletmenin mülkiyet yapısının manuel sistemlerin daha verimli olduğu düşüncesine etkisi, işletmenin mülkiyet yapısının yönetimin teknoloji kullanımına destek vermesi üzerine etkisi, şirketteki unvanların teknoloji kullanımının müşteri hizmetleri çalışan maliyetlerini azalttığına dair düşünceye etkisi ve şirketteki unvanların teknoloji entegrasyonunun faturalama işlemlerini kolaylaştırdığına dair düşünceye etkisi araştırılmıştır. İlgili araştırma kapsamında cevapları aranılan sorulara ilişkin olarak SPSS 20 paket programı dahilinde Frekans Analizi, Sıklık Analizi, Homojenlik Testi, Varyans Analizi, Anova Testi ve Post-Hoc analizi (Tukey testi) uygulanarak anlamlı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Lojistik tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Lojistikte Teknoloji Kullanımı tr_TR
dc.subject Bilişim tr_TR
dc.subject Lojistik Analiz tr_TR
dc.subject Türkiye’de Lojistik tr_TR
dc.subject Logistics tr_TR
dc.subject Technology tr_TR
dc.subject Technology Usage in Logistics tr_TR
dc.subject Information Technology tr_TR
dc.subject IT tr_TR
dc.subject Logistics in Turkey tr_TR
dc.title LOJİSTİK HİZMETİ VEREN FİRMALARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI VE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Turkey can be the commercial base of the world as a result of its geopolitical and geographical location. Turkey is an important market for logistics, based on its geopolitical location, the development of its economy, young population and its investments on both private and public fields. In this study, the theoretical part includes the definition of logistics and its theory as well as the historical developments in logistics. The theoretical part also includes the information about use of technological developments which is the basis of this study. The questionnaire of this study consists of two sections and thirty-four questions. Related questionnaire (Appendix 1) is adopted from the questionnaire which was used in Nairobi in 2015 called “The Impact of the Usage of Information Technology on the Performance of Logistics Companies”. While first part of the questionnaire which is called Personal Information includes questions regarding the demographics, the second part which is called “The impact of the technology in logistics performance” includes the questions about the effects of the technology in logistics performance. Related questionnaire applied to the companies that are operating in logistics market either face to face or by email. The total of 350 questionnaire have been sent to the people who are white collar workers, blue collar workers and partners. It has been seen that 145 of the returned questionnaires are complete and eligible for the assessment and those questionnaires have been used. In this study, logistics companies’ interests and trends regarding to the usage of technology have been presented and how these trends and interests change based on the ownership structure of the companies and titles of the employees. In addition, it has been investigated that what kind of technological usage ease the workflow of the company. In this study, the influence of the ownership structure on the idea of manual systems’ efficiency, the influence of the ownership structure on the support of technology usage, the influence of the technological usage of different employee levels on the idea of reducing customer service costs and the idea of easing the billing procedures. In the study, Frequency Analysis, Homogeneity Test, Analysis of Variance, ANOVA Test and post-hoc analysis (Tukey test) have been used in order to obtain meaningful results by SPSS 20 software. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account