IAU Open Access

REQUIREMENTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ISTANBUL FOUNDATION UNIVERSITIES

Show simple item record

dc.contributor.author Abughazi, Fady M.
dc.date.accessioned 2019-04-20T09:35:03Z
dc.date.available 2019-04-20T09:35:03Z
dc.date.issued 2017-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1500
dc.description.abstract Bu çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bilgi yönetimi uygulamalarını araştırmaktadır. Araştırmacı betimsel analitik yaklaşımı kullanmış ve araştırmanın popülasyonunu İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki akademik personel ve idari personel oluşturmuştur. Anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri toplama işlemi iki yoldan tamamlanmıştır. İlk olarak, araştırmacı bir çevrimiçi anket tasarlamış ve üniversitenin e-poataları tarafından çalışan personele gönderilmiştir ve (30) çalışan personel çevrimiçi ankete cevap vermıştır. Araştırmacı, üniversitenin personeline anket formları dağıtılmıştır. (290) (%86.5) oranında (251) anket formu toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; bilgi yönetimi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor ve bilgi yönetiminin uygulanması ile bilgi yönetimi gereklilikleri arasında (örgüt yapısı,liderlik bilgi teknolojisi) olumlu bir ilişki var. Sonuçlar, İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki bilgi yönetimi (organizasyonel yapı, dönüşümsel liderlik ve bilgi teknolojisi) gereklilikleri arasında olumlu ilişkiyi göstermıştır. Bilgi teknolojisi (3.83) ortalama ile birinci sırada yer alırken, bunu (3.34) ortalama ile örgütsel yapı izlemiştir. Liderlik (3.10) ortalama ile üçüncü sıradadır. Bilgi Yönetimi ve organizasyon yapısı alanlarının uygulanmasında, katılımcıların, pozisyon nedeniyle bilgi yönetiminin uygulanması gereksinimleri ile ilgili olarak anlamlı istatistiksel farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, liderlik ve bilgi teknolojisi alanlarındaki konuma bağlı olarak yanıtlarda anlamlı istatistiksel farklılıkların olmadığı ve aynı zamanda cinsiyet ve yaş tecrübelerinden dolayı yanıtlarda önemli istatistiksel farklılıkların bulunmadığı ortaya konulmuştur. Bu araştırma, üniversitenin bilgi yönetimi alanında bir dizi seminer, konferans, atölye çalışması eğitim kursu ve konferans düzenlemeye dikkat edilmesi ve bilgi yönetimi bilgi paylaşım kültürü kazandırması gibi tavsiyelerde bulunmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgi yönetiminde yaratıcılık süreçleri geliştirmeyi, yeni yaratıcı fırsatları izleyerek ve bunlardan en iyisini seçerek değerlendirmelidir. Ayrıca, bilgi yönetimi faaliyetleri çalışanlar arasındaki rekabet için bir temel oluşturmalıdır. tr_TR
dc.language.iso en_US tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Bilgi tr_TR
dc.subject Bilgi yönetimi tr_TR
dc.subject Vakıf üniversitesi tr_TR
dc.subject Knowledge tr_TR
dc.subject Knowledge management tr_TR
dc.subject Vakıf üniversiteleri tr_TR
dc.title REQUIREMENTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ISTANBUL FOUNDATION UNIVERSITIES tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study aims to explore the requirements of knowledge management implementation in Istanbul Aydin University in Turkey. The descriptive analytical approach is used by the researcher and the population of the study was the employees in Istanbul Aydin University. The questionnaire was used as a tool for data collection. The collection of data is completed by two ways. First, the researcher designs an online questionnaire and it was sent by the university’s emails to the staff working and (30) of staff working members answered the online questionnaire. As well as, the researcher distributed (290) questionnaires to the university’s staff and collected (251) questionnaire at the rate of (%86.5). The main conclusions that study reached is that: knowledge management assists Istanbul Aydin University to achieve their goals, and that there is a positive relationship between the implementation of knowledge management and the requirements of knowledge management (organizational structure, leadership, information technology) in Istanbul Aydin University. The results showed the positive relationship between the requirements of knowledge management (organizational structure, transformational leadership and information technology) and the implementation of knowledge management in Istanbul Aydin University. Information technology took the first place with a mean that equals (3.83) followed by an organizational structure with a mean that equals (3.34) and then leadership with a mean that equals (3.10). The study detected that there are significant statistical differences in the implementation of knowledge management and organizational structure fields between the answers of the respondents concerning the requirements of implementing knowledge management due to the position. The study also detected that there are no significant statistical differences in the responses due to the position in the leadership and information technology fields, and as well that there are no significant statistical differences in the responses due to gender, years of experience. The study accomplished many recommendations, such as that the university should pay attention to hold a series of seminars, conferences, workshops, training courses and lectures in the field of knowledge management to raise awareness and culture of knowledge management and exchange of information and experiences in this field. The university should rely on developing creativity processes in knowledge management and making this as part of its day working, by following up the new creative opportunities, and then evaluating and choosing the best of them. The university also should make the practice of knowledge management activities as a basis for the competition among employees tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account