IAU Open Access

İLAÇ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 5*5 MATRİS, FİNE KİNNEY VE FMEA YÖNTEMLERİ İLE RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİR FİRMA ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Erten, Begüm
dc.date.accessioned 2019-04-20T07:41:23Z
dc.date.available 2019-04-20T07:41:23Z
dc.date.issued 2016-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1483
dc.description.abstract İş sağlığı ve güvenliği konusu, günümüz çalışma hayatı ve çalışma hukukunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınarak uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması işçiler, işverenler ve sosyal güvenlik sistemleri için önemli sonuçlar ortaya koyar. İş hukukunun temel ilkelerinden biri olan işçinin korunması ilkesi, yalnızca işçilerin işverenden bir alacağının ortaya çıkmasıyla sınırlı değildir. Önleyici politikalarla işçilerin fiziki ve psikolojik varlıklarıyla işçilerin muhtemel zararlardan korunması oldukça önemlidir. İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin temel amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmeden önce önlenmesidir. Dünyada uzun yıllar önce başlamış olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmaları ülkemizde köklü bir geçmişe sahip değildir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından hazırlanmış ve 2013 yılından itibaren aktif olarak çalışmalar izlenmeye başlanmıştır. Kanun, günümüzün modern iş sağlığı ve kültürü olarak kabul edilen, iş kazası ve meslek hastalıkları ortaya çıkmadan kaynağında yok etmeyi hedefleyen önleyici bir anlayışa sahip olarak düzenlenmiştir. Risklere ve tehlikelere karşı nasıl korunacağından çok, riskleri ortadan kaldırmaya yönelik yani korumacı anlayış yerine önleyici anlayış benimsenmiştir. Ancak yanlış İSG politikaları, sigortasız işçi çalıştırılması, çocuk işçiler eğitimsizlik, aşırı güven, maliyetten kaçınma, denetimlerin yetersizliği gibi sebepler ile hergün yine birçok sektöre iş kazaları yaşanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO ) verilerine göre dünyada her yıl ortalama 120.000.000 iş kazası meydana gelmektedir ve meydana gelen kazaların 210.000’i ölümle sonuçlanmaktadır. Ülkemizde ise özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmeden önce ve sonra elde edilen iş kazası sayıları incelendiğinde büyük bir artış görülmektedir. SGK istatistiklerine göre 2012 yılında 74.871 iş kazası meydana gelirken, 2013 yılında 191.389 iş kazası meydana geldi. 2013 yılında meydana gelen iş kazası sayısı 2012 yılına göre yaklaşık üç kat arttığı görülmektedir. 2011 yılında 573 meslek hastalığı tespit edilmişken, 2012 yılında 395 meslek hastalığı tespit edilmiş iken 2013 yılında 371 meslek hastalığı tespit edilmiştir. Teşhis edilen meslek hastalığı sayıları gerçekten çok daha azdır. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG uzmanlarına büyük sorumluluk düşmektedir. İşyerlerinde mevcut veya meydana gelebilecek riskleri önleyebilmek için çalışılan sektörü ve sektör faaliyetlerini doğru analiz etmek gerekmektedir. Sektörel ve operasyonel açıdan incelenerek hazırlanması gereken risk değerlendirme çalışması için günümüzde giderek daha çok önem kazanan lojistik faaliyetlerinden biri olan ilaç lojistiği alanında hizmet veren bir firma seçilmiştir. Sektör ile ilgili bilgi verildikten sonra çalışma alanındaki faaliyetler ve risk değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilgi verilerek uygulamalara geçilmiştir. Uygulamalara geçilmeden önce risk değerlendirme ekibi kurulmuştur. Çalışma alanı xvi ve faaliyetlerine göre tehlike ve riskler analiz edilmiştir. Risk değerlendirme yöntemlerinin uygunluğu ve etkinliğini karşılaştırmak için üç yöntem seçilmiştir. 5*5 Matris, Fine- Kinney ve FMEA yöntemleri ile hazırlanan rapor sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıştır. Son olarak üç farklı yöntem kullanılarak hazırlanan uygulamaların arasındaki ilişki irdelenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Risk Değerlendirme tr_TR
dc.subject 5X5 Matris Yöntemi tr_TR
dc.subject Fine Kinney Yöntemi tr_TR
dc.subject FMEA Yöntemi tr_TR
dc.subject Lojistik tr_TR
dc.subject Risk Assessment tr_TR
dc.subject 5X5 Matrix Method tr_TR
dc.subject Fine Kinney Method tr_TR
dc.subject FMEA Method tr_TR
dc.subject Lojistics tr_TR
dc.title İLAÇ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 5*5 MATRİS, FİNE KİNNEY VE FMEA YÖNTEMLERİ İLE RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİR FİRMA ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The subject of occupational health and safety, constitutes an important dimension of today's working life and labour law. the taking of occupational health and safety measures implementation, the reduction of occupational accidents and diseases, workers, employers and social security systems reveals important results. One of the basic principles of business law the principle of the protection of workers, the employer is not limited only to the emergence of the receivables from the workers. Workers with workers from potential hazards preventive policies with the entities of the physical and psychological protection is very important. The main objective of occupational health and safety measures before the occurrence of occupational accidents and diseases is prevention. Which began many years ago in the world of occupational health and safety does not have a long history in our country studies. 6331 occupational health and safety Code, The Ministry of Labor and social security began to actively pursue work prepared by and from 2013. Law, occupational health and accepted as today's modern culture, from the emergence of occupational accidents and diseases aims to destroy the source as a preventive understanding that you have settled. So it would be protected against risks and dangers, the risks so as to eliminate protectionist understanding, instead of Understanding the preventive is adopted. However, the wrong OHS policies, uninsured labour, child labour, lack of Education, over-confidence, cost avoidance, again with reasons such as lack of control every day, many occupational accidents are experienced in the sector. The International Labour Organization (ILO), according to the world every year, the average 120.000.000 work accidents is occurring, and of the accidents that occur 210,000% result in death. In our country, especially 6331 occupational health and Safety Act of occupational accidents before and after the enactment of the numbers obtained when we examined a large increase is observed. Social security according to statistics, 74.871 occupational accidents occurred in 2012, while in 2013 191.389 occupational accident occurred. The number of occupational accidents increased in 2013 compared to 2012 it is observed that approximately three times. 573 occupational disease have been detected in 2011, while in 2012 while in 2013, 371 395 occupational disease occupational disease has been detected have been identified. The number of diagnosed occupational diseases is really quite small. OHS professionals have a great responsibility to prevent occupational accidents and diseases. Workplaces in order to prevent risks that may occur or exist in the studied sector and sector activities, are required to analyze right. You need to get examined from a sectoral perspective and an operational risk assessment study for the logistics activities, which is gaining more and more importance nowadays, which is one of the company providing services in the field of pharmaceutical logistics was chosen. xviii Information is given on the industry and given information about risk assessment methods and activities in the workspace after the application started. Before proceeding to applications of a risk assessment team was established. According to the activities and hazards and risks in the study area have been analyzed. Three methods were selected to compare the effectiveness and the appropriateness of risk assessment methods. 5*5 Matrix , the Fine - Kinney method, and the FMEA methods prepared by the results of the evaluation were made according to the report. Finally, we explicated the relationship between applications prepared using three different methods. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account