IAU Open Access

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: PENDİK İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Bitiren, Ömer Faruk
dc.date.accessioned 2019-04-20T07:35:57Z
dc.date.available 2019-04-20T07:35:57Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1482
dc.description.abstract Bu araĢtırmayla okul yöneticilerinin değerlerinin çeĢitli demografik değiĢkenler açısından incelenerek bu konuda somut bir bulgu ortaya konması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma; GiriĢ, Ġlgili Literatür, Yöntem, Bulgular, TartıĢma ile Sonuç ve Öneriler olmak üzere beĢ ana bölümden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ili Pendik ilçesinde, devlet okullarında görev yapan 90 okul yöneticisini oluĢturmaktadır. Bu yöneticilerin 74‟ ü erkek 16‟sı kadındır. AraĢtırmaya 10‟u okul müdürü, 8‟i müdür baĢyardımcısı, 56‟sı müdür yardımcısı ve 16‟sı ise meslek lisesi alan Ģefidir. AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Ayrıca bu araĢtırmada; Demografik değiĢkenlerin toplanmasına yönelik kiĢisel bilgi formu ve „‟Aksiyonda Değerler Ölçeği‟‟ yer almaktadır. Bu ölçeğin alt boyutları olarak; yardım severlik, saygı gösterme, öz denetim ve öz değerlendirme kavramları ele alınmıĢtır. Okul yöneticilerinin değerleri çeĢitli demografik değiĢkenler açısından incelenmiĢtir. Bu araĢtırmanın sonucunda okul yöneticilerinin genel olarak değerlerinin çeĢitli demografik değiĢkenlere göre farklılık göstermediği, değer yargılarının yüksek derecede olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan yöneticilerin „‟yardımseverlik‟‟ düzeyi yüksek (4.104+-0,430) „‟saygı gösterme‟‟ düzeyi yüksek (3,845+-0,416) „‟öz denetim‟‟ düzeyi yüksek (3,730+-0,403) „‟öz değerlendirme‟‟ düzeyi orta (3,217+0,663) „‟ aksiyonda değerler genel‟‟ düzeyi yüksek (3,885+-0,377) olarak saptanmıĢtır. Bu veriler yöneticilerin değerlerinin genel itibariyle yüksek düzeyde olduğu gözlenmektedir. Bu araĢtırma sonucunda yöneticilerin; öğretmenlere ve öğrencilerine yardımsever olan, saygı gösteren, özdenetim ve aksiyonda değeri yüksek olan, öz değerlendirme düzeyi orta seviyede olan bireylerden oluĢtuğu söylenebilir. AraĢtırmaya katılan yöneticilerin öz değerlendirme puanları ortalamalarının görev değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur(F=3,215; p=0.027<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıĢtır. Görevi müdür yardımcısı olanların öz değerlendirme puanları (3,246 ± 0,613), görevi müdür başyardımcısı olanların öz değerlendirme puanlarından (2,625 ± 0,551) yüksek bulunmuştur. Görevi meslek lisesi alan şefi olanların öz değerlendirme puanları (3,469 ± 0,730), görevi müdür başyardımcısı olanların öz değerlendirme puanlarından (2,625 ± 0,551) yüksek bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject Değerler tr_TR
dc.subject Administrator tr_TR
dc.subject Values tr_TR
dc.title OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: PENDİK İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this research, it is aimed to examine the values of school administrators in terms of various demographical variables and to reveal a concrete finding in relation with this issue. The research is comprised of five main chapters, i.e. Introduction, Literature Review, Method, Findings, Discussion and Conclusion and Recommendations. The research universe is comprised of 90 school administrators employed in state schools in Pendik District, Istanbul Province. 74 of these administrators are male and 16 of them are woman. 10 of the research participants are employed as school principal, 8 of the same are employed as deputy headmaster, 56 of the same are employed as assistant principal and 16 of the same are employed as field chief in vocational schools. Survey model is used in the research. Also, this research includes personal information form for collecting demographical variables and “Action Values Scale”. The concepts of helpfulness, showing respect, self-control and selfassessment are discussed as the sub-sections of this scale. Values of school administrators are examined in terms of various demographical variables. As a result of this research, it is determined that the values of school administrators do not vary according to demographical variables and that their value judgements are at high level. It is determined that the “helpfulness” level of the administrators participated to the research is (4.104+-0,430), that the level of “showing respect” of the same is (3,845+-0,416), that the “self-control” level of the same is (3,730+-0,403), that the “self-assessment” level of the same is (3,730+0,403) and that the level of “general values in action” of the same is (3,885+-0,377). As may be seen from these data, it is observed that the values of the administrators are at a high level in general. As a result of the this research, it may be emphasized that the administrators are comprised of individuals, who are helpful towards the teachers and students, who show respect to the same and who have high level of selfcontrol and value in action and whose self-assessment levels are at moderate level. As a result of the one-way variance analysis (Anova) that was performed to determine whether the average of the self-assessment scores of the administrators participated to the research show any significant difference or not, the difference between group averages is found as significant statistically (F=3,215; p=0.027<0.05). Complementary post-hoc analysis was performed to determine the sources of such differences. It is determined that the self-assessment scores of the assistant principals (3,246 ± 0,613) are higher than the self-assessment scores of deputy headmasters (2,625 ± 0,551). It is determined that the self-assessment scores of the field chiefs in vocational schools (3,469 ± 0,730) are higher than the self-assessment scores of the deputy headmasters (2,625 ± 0,551). tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account