IAU Open Access

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Alkan, Mehmet Faruk
dc.date.accessioned 2019-04-20T07:07:01Z
dc.date.available 2019-04-20T07:07:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1480
dc.description.abstract Öğretmenlerin tükenmiĢlikleri sadece kendilerini ilgilendiren bir durum değildir. Eğitim ve öğretim ortamının rehberlik ve yönlendirme konumunda olan öğretmenlerin mesleğinden soğuması, kendini baĢarısız hissetmesi ve duygusal anlamda aĢırı derecede yıpranmaları eğitim öğretim ortamını etkileyecektir. Bu bağlamda öğretim ortamındaki kalitenin artması rehberlik konumundaki öğretmenlerin kendini iyi hissetmesi için gerekmektedir. Bu araĢtırmada, ortaokul öğretmenlerinin mesleki tükenmiĢlik düzeyleri ve nedenleri incelenmiĢtir. AraĢtırma karma yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nicel verilerin elde edilmesi için tarama modeli kullanılırken, nicel verilerden elde edilen sonuçların nedenlerinin ortaya çıkarılması için yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın evreni, Ġstanbul Ġli Esenler Güngören ve Bahçelievler ilçesi, örneklem grubu bu ortaokullarda görev yapan eĢit sayıda olmak üzere 264 öğretmeni kapsamaktadır. Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilen “Maslach TükenmiĢlik Envanteri (MTE) ve kiĢisel bilgiler içinse araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, “Duygusal Tükenme” alt boyutunda öğretmenlerin yüksek tükenmiĢlik duygusuna sahip oldukları, “DuyarsızlaĢma” alt boyutuna göre katılımcıların normal tükenmiĢlik düzeyine sahip oldukları ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutu incelendiğinde tükenmiĢlik düzeylerinin düĢük çıktığı görülmüştür. Cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenleri ele alındığında “Duygusal Tükenme”, “Duyarsızlaşma” ve “Düşük Kişisel Başarı” alt boyutlarında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir. Yaş, medeni durum ve eğitim düzeyine göre “Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve “Düşük Kişisel Başarı” alt boyutunda anlamlı farklılık görülmemiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Duygusal tükenme tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Ortaokul tr_TR
dc.subject Kişisel başarı tr_TR
dc.subject Burnout tr_TR
dc.subject Evotional tr_TR
dc.subject Drawn tr_TR
dc.subject Edvotion tr_TR
dc.subject Unior high school tr_TR
dc.subject Personol success tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The burnout level of the teachers is not only related to them. Feeling unsuccessful and fraying out sensually will affect the training atmosphere of the teachers that are responsible for counselling and leading. In this situation, to increase the quality of the training atmosphere, it is necessary that the teacher,who are responsible for counselling and leading, feel themselves well. In this reseach, the burnout levels of teachers in secondary schools and the reasons of burnout syndrome was investigated. The mixed method was used. The quantitative data was collected by the survey technique and qualitative data was obtained by the constructed interview form which was developed by the researchers to explain the reasons of high burnout level in teachers. “Maslach Burnout Inventory (MBI) scale which was developed by The Maslach and Jackson in 1981 was used as a measurement tool to obtain the data about the burnout levels of teachers who work Esenler, Güngören and Bahçelievler in Ġstanbul. Accarding to the investment Based on the Emotional extration at lower dimensions, participants seen to have a high degree of the feeling of extinction, besides, according to the ınsensitiviness basement, participants seen to have a normal degree of emotional extration on the other hand, when taking the „‟Low personal success‟‟ savement seen taken info consideration, their feeling of extinction degrees were at the lowest rates. This survey contains teachers who works at Bahçelievler, Esenler and Güngören. Samples are equaly divided into Esenler, Güngoren and Bahçelievler and it contains 263 teachers. To figure out teacher‟s burnout syndrome research of Maslach and Jackson (1981) “Maslach burnout Inventory” and for personal informations his “Personal information Form” were been used. Handling the differences in sexual and Professional seriorities, a meaning ful difference hasn‟t seen observed, in emotional Extinction, Depersonalization, and Low Personal success at lower dimensions and also a meaningful altenation hasn‟t been observed, according to the versatiles about age, educotional degrees, or morital statuses. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account