IAU Open Access

EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİNE GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ MÜFREDATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Gökçe
dc.date.accessioned 2019-04-19T06:33:30Z
dc.date.available 2019-04-19T06:33:30Z
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1448
dc.description.abstract Ülkemizin Cumhuriyet yönetimi ile başlayan çağdaş atılımları, eğitim sistemini de etkilemiş ve bu zaman zarfında, devletin kuruluş felsefesi ile değişen eğitim sistemi bütünleşerek eğitimde olumlu gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde monarşik-teokratik kurala göre uygulanan eski ders programları yerini, Cumhuriyet‟in kuruluş felsefesine uygun hazırlanmış çağdaş ders programlarına bırakmıştır. Bu bağlamda din temelli eğitim de yerini laik eğitim sistemine bırakmıştır. Fakat süreç içerisinde, eğitim felsefesinin etkin bir şekilde kullanılamayışı, kronikleşen sorunlar üretmiş ve bu durum, eğitim sisteminde günümüzde bile geçerliliğini koruyan problemlere kaynaklık etmiştir. Medreselerde eğitim dönemi programları, program öğeleri açısından incelenerek, eğitim sistemimizin temel felsefesi kabul edilen pragmatist ekole uygunluğunun değerlendirilmesini esas alan bu araştırmada ilk olarak, çağdaş eğitimin felsefi temelleri incelenmiştir. Bulgular bölümünde Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları program öğeleri açısından incelenerek faydacı ve ilerlemeci ekole uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca görüşme formu kullanılarak 2015 programına yönelik öğretmen görüşleri değerlendirilmiştir. Görüşme formu, İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki resmi okullarda görev yapan 361 öğretmene uygulanmıştır. Literatür taraması ve görüşme formundan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçta Cumhuriyetten günümüze okul programlarının teoride pragmatist ekole uygun olarak oluşturulduğu ancak uygulamada pragmatist yaklaşımın unsurlarından çok uzak kalındığı görülmüştür. Yapılan bu araştırmanın amacı epistemolojik inanç ölçeğine göre öğretmenlerin resmi müfredat düşüncelerine ilişkin algıları arasında cinsiyet, medeni durum, okulda çalışma süresi, mesleki kıdem yılı, eğitim durumu, yaş ve branşlarına göre olumlu ve olumsuz unsurlarını ortaya çıkarmak ve farklılığı araştırmaktır. Yapılan bu araştırmanın yöntemi konusunda, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının cinsiyete, akademik başarıya ve sınıf düzeyine olan ilişkisini incelemek için Schommer (1990) tarafından hazırlanmış olan „Epistemolojik İnançlar Ölçeği (EİÖ)‟nden yararlanılmıştır (Deryakulu, 2004: 264). x Araştırmanın evrenini İstanbul Bağcılar ilçesinde yer alan 15 resmi okulda görev yapan 361 öğretmen oluşturmaktadır. İstanbul ilinin bu ilçe alanlarında bulunan özel ilköğretim okulları ise bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Epistemolojik inanç ölçeğine göre ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin resmi müfredat kavramı ile ilgili elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirildiğinde, epistemolojik eğitim inancı yüksek olan öğretmenin başarılı öğretmen sayıldığı görülmektedir. Öğrenciler, öğretmenlerini çok benimsemekte ve doğrudan model almaktadırlar. Bu nedenle bir öğretmenin entelektüel birikimi, öğrencilerin bilişsel, sosyal duygusal alanları başta olmak üzere bütün gelişim alanlarında etkilidir. Eğitimde öğretmenlerin ne kadar önemli bir yeri olduğu tartışılmazdır. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerinden birisi de çalışma alışkanlığının henüz kazanılmamış olmasıdır. Bu alışkanlığı kazandırmada en büyük görev okul yöneticilerine ve öğretmenlere düşmektedir. Eğitim programları yenilenirken, yapılacak değişiklikler eğitimin sosyal, psikolojik, ekonomik ve felsefi özelliklerine uygun olmalıdır. Bir bütün içinde sistematik olarak geliştirilen programlar amacına ulaşabilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Okul Programları tr_TR
dc.subject Bilgi tr_TR
dc.subject İlerlemecilik tr_TR
dc.subject School programs tr_TR
dc.subject İnformation tr_TR
dc.subject Progressivism tr_TR
dc.title EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİNE GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ MÜFREDATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Starting with Turkey's modern republic breakthroughs, and during that time influenced the education system in the state of establishment of the basis of the belief that faith and the education system integration has led to the emergence of positive developments in education. During this period, monarchic-theocratic replace the old course program implemented by a rule, no longer based on the positivist philosophy, pragmatic attitude and, most importantly, prepared by ideology owned by the Republic left the new course and the place of religious education has come a secular education system. But in the process, effectively kullanılamayış of educational philosophy, led to the conclusion that the institution has created some problems and in this case, even if the source of the problems in the education system has still valid today. Education in Madrasah term programs, examining the terms of the program components, assessed based on pragmatic and progressive schools of compliance with accepted basic philosophy of our education system the first time in this research, philosophical foundations and training of contemporary culture are examined. In addition, the forms were evaluated using the 2015 program for the teachers' opinions. Work on the use of information are revealed various theories. Teachers have agreed to it in the questionnaire. Interview form, the province of Istanbul Bagcilar was applied to 361 teachers working in public schools in the district. In the analysis of data obtained in the form of literature and interviews content analysis techniques were used. Pragmatic and progressive theory of the present-day school program from the school no longer is created as a result of the Republic but appeared unable to comply with the appropriate philosophy based application. Made according to the purpose of epistemological beliefs scale of this research sex between perceptions of teachers' formal curriculum ideas, marital status, employment status at school, seniority years, education is age and reveal the positive and negative elements according to their branches and investigate differences. Made the process of this research, gender epistemological beliefs of school administrators, Schommer to examine the relationship between academic xii achievement and grade level (1990) prepared by the 'epistemological beliefs scale (EIO) from were utilized (Deryakulu of 2004: 264). Located in Istanbul's Bagcilar district population of the study constitutes of 361 school administrators and teachers working in 15 official. Istanbul is a private elementary school located in the district area of the province were excluded from the scope of this research. The results we obtained according to the findings of the research related to the concept of epistemological beliefs scale formal curriculum of primary and secondary school teachers: teachers who are considered highly successful epistemologically faith education teacher. Students, teachers and receive many direct model to adopt. Therefore, a teacher of knowing and learning information source, certainty regarding educational thought development of students' cognitive, in all development fields, particularly social-emotional areas of students and is effective in the development of self-efficacy beliefs. The training of teachers is indisputable that how important a place. One of the reasons is that it is yet to be attained failure of the study habits of students. My biggest job in bringing this habit is decreasing school administrators and teachers. Educational programs are renewed, education and innovation will be social, psychological, must be consistent with the economic and philosophical features. The programs aim to reach systematically developed a whole. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account