IAU Open Access

KÖY YOLLARINDA ASFALT VE BETON KAPLAMA KARġILAġTIRMASI ; BATMAN-SASON-DERĠNCE GRUP KÖY YOLU ÖRNEĞĠ

Show simple item record

dc.contributor.author Cansağ, Ferhat
dc.date.accessioned 2019-04-17T08:50:24Z
dc.date.available 2019-04-17T08:50:24Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1400
dc.description.abstract Bu çalışmada Köy yollarında Beton kaplama ve Asfalt kaplamalı yolların; yapımı, kullanılan malzemeler, avantaj – dezavantajları ve bakım - onarım teknikleri irdelenmiştir. Çalışmanın baĢlangıcında Köy yolları ağının genel tanımı yapılmıĢ, ikinci bölümde asfalt ve beton kaplama detaylı bir Ģekilde incelenmiĢ, üçüncü bölümü de Asfalt ve beton kaplama‟nın avantaj ve dezavantajları kıyaslanmıĢ olup, son bölümde Batman –Sason-Derince Grup Köy yolundaki asfalt kaplama ve Beton Kaplamanın zamanla uygulamada meydana gelen sonuçları irdelenmiĢtir. Asfalt Kaplamanın yapımında kullanılan ana madde bitüm olup, petrol türevli bir maddedir. Petrol konusunda dıĢa bağımlı olmamız bir dezavantaj olarak görülebilir. Ancak bitüm rafineride iĢlenen petrolün son türevidir ve asfalt betonu üretimi dıĢında kullanılma alanı çok azdır. Beton Kaplama yolun yapımında kullandığımız çimento, ülkemizde bol miktarda üretilmektedir. Ancak çimentoya, yol yapımından ziyade inĢaat sektörünün diğer alanlarında daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Beton kaplama ve asfalt kaplamanın birbirine karĢı avantaj ve dezavantajları vardır. Bu noktada yolun yapılacağı bölgenin karakteristik özellikleri (zeminin sağlamlığı, iklim, trafik, topoğrafya, vs…) avantajlar ve dezavantajların değerlendirilmesi açısından belirleyici olmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.subject Köyyolu tr_TR
dc.subject Asfalt kaplama yol tr_TR
dc.subject Beton kaplama yol tr_TR
dc.subject Village road tr_TR
dc.subject Asphalt coating road tr_TR
dc.subject Concrete coating road tr_TR
dc.title KÖY YOLLARINDA ASFALT VE BETON KAPLAMA KARġILAġTIRMASI ; BATMAN-SASON-DERĠNCE GRUP KÖY YOLU ÖRNEĞĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this study, building, using materials, advantage and disadvantages and maintenance and repair techniques of concrete paved and asfhalt paved roads in village roads. In the beginning of the study, the definition of village roads is made, in the second chapter, asfhalt and concrete paved are examined in detail . In the third chapter, the advantages and disadvantages of asfhalt and concrete pavement are compared, in the last chapter, the conclusions of execution by the time, of asphalt pavement and concrete pavement in group village roads of Batman Sason Derince. The main material in construction of asphalt paved road is bitümen. Bitüme is petroleum-derived material. To be foreign-dependent in petroleum production for our country is can be seen as disadvantage. But bitüme is the last derivation of petroleum that is processed in refinery. Using area of it is very less out of asphalt concrete production. The main material in concrete paved road is cement. In our country, it is being manufactured in large amount. But, rather than road constructions, cement is needed in another fields of building industry. There are advantages and disadvantages of concrete pavement and asphalt pavement towards each other. In this issue, the characteristic properties of the field that road is passing through, comes determinative in evaluation of advantages and disadvantages. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account