IAU Open Access

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ VE TEKNOLOJİK LİDERLİĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Sayracı, Nurbanu
dc.date.accessioned 2019-04-12T12:57:26Z
dc.date.available 2019-04-12T12:57:26Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1394
dc.description.abstract ÖZET Bu çalışma ilk ve ortaokul okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri ile teknolojik liderlik yeterliliklerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Araştırma Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan okul yöneticileri ile gerçekleşmiştir. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmeyip evren üzerinde çalışılmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan 203 okul yöneticileri ile gerçekleşmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış olup elde edilen veriler; “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeği” ve “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüş olup analizlerde aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlı fark çıkan durumlarda ise LSD testi uygulanmıştır. Okul yöneticilerinin “teknolojik liderlik” ve "değişim yönetimi" yeterlikleri arasındaki ilişki için ise korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliklerinin "büyük oranda" düzeyinde olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri alt boyutlar açısından incelendiğinde ise; dijital çağ öğrenme kültürünün diğer boyutlara göre en fazla yeterli oldukları boyut olduğu, sistematik gelişimin ise en az yeterli oldukları boyut olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterliklerinin "pek çok" düzeyinde olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterlikleri alt boyutlar açısından incelendiğinde ise; okulda değişimi değerlendirme yeterliliklerinin diğer boyutlara göre en fazla yeterli olduğu, okulda değişim ihtiyacını belirleme yeterlilikleri ise en az yeterli boyut olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik ve değişim yönetimi yeterlik alt boyutlarının görev yaptıkları okul türü değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlik alt boyutlarının yöneticilikteki kıdemlerine göre anlamlı ölçüde bir farklılaşma görülmemiştir. Okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterlik alt boyutlarından “okulda değişim sürecine hazırlama”, okulda değişimi uygulama” ve “okulda değişimi değerlendirme“ alt boyutlarının yöneticilikteki kıdemleri bakımından anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Fakat “okulda değişim ihtiyacını belirleme” alt boyutuna göre anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. Yöneticilik kıdemi 1-5 yıl olan okul yöneticilerinin kıdemi 11 yıl ve üzeri olana göre değişimi yönetme yeterliklerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin değişimi xii yönetme yeterlikleri ve teknolojik liderlik yeterlikleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.subject Değişim tr_TR
dc.subject Değişim Yönetimi tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Teknolojik Liderlik tr_TR
dc.subject Change tr_TR
dc.subject Change Management tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject Technological Leadership tr_TR
dc.title OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ VE TEKNOLOJİK LİDERLİĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol ABSTRACT This study aimed to determine primary and secondary school administrators' competencies of managing alteration and technological leadership capability. The study was conducted with school administrators working in official primary schools and secondary schools affiliated tothe Ministry of National Education in the provinces of Manisa, districts of Şehzadeler and Yunusemre. In this research, it was studied on the universe without taking samples. The study was conducted with 203 school administrators working in official primary schools and secondary schools affiliated to the Ministry of National Education in the provinces of Manisa, districts of Şehzadeler and Yunusemre in 2017-2018 academic year. In the study, the obtained data was gethered with “Technological Leadership Competency Scale of Educational Administraters” and “Elementary School Administrators’ Managing Alteration Scales”, by using descriptive scanning model. The data obtained were analyzed through the IBM SPSS Statistics package program. Arithmetic mean, t-test and one way analysis of variance (ANOVA) were used in the analyzes since it was determined that the data were normal distributions. LSD test was applied when the significant differences were seen. The correlation analysis was performed for the relationship between ”Technological Leadership” and “Alteration Management” competencies of school administrators. According to the research results; school administrators' technological leadership competencies was seen at a level of “high rate”. When school administrators’ technological leadership competencies were examined in terms of sub-dimensions, it is seen the “digital age learning culture” is the highest and “the systematic development” is the lowest rate. School administrators' alteration management competency was seen at the level of “most”. As the school administrators’ alteration management competencies were examined in terms of sub-dimensions; it was seen the alteration assessment competency at school is the most sufficent and the alteration necessity determination competency at school is the least sufficent according to other dimensions.According to the school type variance, there wasn’t seen any meaningful difference on school administrators’ technological leadership and alterartion management competency sub-dimension. No meaningful variation was seen on school administrators’ technological leadership competency sub-dimensions in complience with the seniority in management. In point of the seniority in management, no meaningful variation was seen on the school administrators’ alteration management competency sub-dimensions: “Preparing Alteration Process at School”, “Applying The Alteration at School” and “Alteration Assessment at School”. But, according to the sub-dimension “Alteration Necessity Determination at School”, there was seen a significant difference. School administrators who have 1 to 5 year of management seniority were determined to have higher alteration xiv management competency according to the administrators who have 11 years and over. It has been found that there is a moderate and statistically significant relationship between the positive effects of school managers' ability to manage change and technological leadership competencies. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account