IAU Open Access

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU HESAP PLANI ÖNERİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Çoban, Gürdal
dc.date.accessioned 2019-04-10T12:59:53Z
dc.date.available 2019-04-10T12:59:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1357
dc.description.abstract iii ÖZET Bir iĢletmenin mali nitelikteki iĢlemlerini toplayan, sınıflandıran, kayıt altına alan, özetleyen ve raporlayan muhasebe sistemi, bu iĢlevlerini yerine getirirken belli bir düzen ve sistematik halinde çalıĢmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilginin doğruluğu ve güvenilirliği, hem iĢletme içi hem de iĢletme dıĢı bilgi kullanıcıları için karar vermede kullanımı açısından oldukça önemlidir. Muhasebe bilgi sistemi içerisinde üretilen bilginin özellikle kayıt fonksiyonunu yerine getirirken izlenen sistematik, hesap çerçevesi ve hesap planı ile düzenlenmektedir. Bazı özellikli sektörler hariç, diğer tüm iĢletmeler için oluĢturulmuĢ hesap planı hem standardın sağlanması hem de karĢılaĢtırılma yapılabilmesi açısından kullanılmaktadır. Ticaretin ve iĢletme faaliyetlerinin çeĢitlenmesi zaman zaman kullanılan hesap planında bazı eklemeler yapılması sonucunu yaratsa da son yıllarda Türkiye’de muhasebe standartlarının kullanılmasının zorunluluğu, hesap planını oldukça yetersiz bırakmıĢtır. Bu nedenle hazırlanan bu çalıĢmada, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında kullanılan hesaplarında dahil olduğu bir hesap planı aktarılmaya çalıĢılmıĢtır.iv ABSTRACT Business transactions of a financial nature, collect, classify, record, field, summarizing, and reporting accounting system performing these functions in a particular order and systematic work. The accuracy of the information and reliability of the accounting information produced in the system, both to users and internal and external information for use in decision making is very important. Particular record of information that is produced within the accounting information system followed in performing the function of a systematic accounting Framework and is regulated with account plans. Some of the featured sectors, except for the standard plan and all the other businesses in terms of comparison can be made, and providing the created account is used. The diversification of trade and business activities, some additions are made from time to time, the account that is used in the plan, although in recent years the use of accounting standards in Turkey, the obligation of the account plan has left quite inadequate. Prepared therefore in this study, Turkish Financial Reporting Standards and international accounting standards that are used within the scope tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi tr_TR
dc.subject Hesap planı tr_TR
dc.subject TFRS tr_TR
dc.subject TMS tr_TR
dc.title TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU HESAP PLANI ÖNERİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account