Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5192
Title: BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN KURUM İMAJINA ETKİSİ: BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ENGELLİLER MERKEZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Authors: Aydın, Kadir
Keywords: Halkla İlişkiler
Yerel Yönetimler
Kurum İmajı
Public Relaitons
Local governments
İnstitution’s image
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÇağdaĢ kurumlar, hedef kitlenin güven ve desteğini sağlamak ve insanların kuruma saygısını kazanmak için planlı, dürüst ve aktif bir halkla iliĢkiler çabasına gereksinim duymaktadır. KentleĢmenin giderek yoğunlaĢtığı günümüzde, insanların yaĢamlarını kolaylaĢtıracak, hayat kalitesini arttıracak faaliyetlerin merkez noktası, yerel yönetim birimi olan belediyelerdir. Belediyeler, sıradan insanların yanı sıra ülkemizde sayıları on milyona yaklaĢan engelli bireylerin de ihtiyaç duyduğu çalıĢmaları yerine getirmekle sorumludur. Çünkü belediyeler, tüm belde halkına karĢı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Bu sorumluluğun baĢarıyla yerine getirilmesi kurumun ihtiyaç duyduğu halkın güven ve desteğini sağlamasına ve yalnızca belde halkının değil tüm toplumun saygısını kazanarak güçlü bir kurum imajına sahip olabilir. Bu çalıĢmada BayrampaĢa Belediyesinin engelli bireylere yönelik gerçekleĢtirmiĢ olduğu ―Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi‖ çalıĢmasının kurum imajı üzerine etkisi ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle BayrampaĢa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü ve Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Kurum Müdürü ile mülakat yapılmıĢtır. GerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda kurumlarda halkla iliĢkilere gereken önemin verilmediği görülmektedir. Öte yandan BayrampaĢa Belediyesi‘nin baĢta engelli ve yakınları olmak üzere gerçekleĢtirilen çalıĢma sayesinde kurumdan hizmet alan vatandaĢların düĢüncesinde olumlu bir imaj edindiği yapılan çalıĢmalar sonucunda ortaya koyulmuĢtur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5192
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10116243.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.