Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5191
Title: YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI: BAKIRKÖY ÖRNEĞİ
Authors: Tozanlı, Gülten
Keywords: Sosyal Politika
Yerel Yönetim
Sosyal Belediyecilik
Social Policy
Local Authority
Social Municipality
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÇalıĢmanın amacı, yerel yönetimlerden biri olan belediyelerde sosyal belediyecilik hizmetlerinin ne düzeyde ve hangi alanlarda uygulandığını belirlemektir. ÇalıĢma gerçekleĢtirilirken öncelikle geniĢ bir literatür taraması yapılmıĢ daha sonra Bakırköy Belediyesi‟nin, 2013 ve 2014 yılındaki sosyal belediyecilik anlamındaki tüm faaliyetleri Bakırköy Belediyesi‟nin faaliyet raporlarından, bülten, dergi vb. çalıĢmalarından hareketle tespit edilmiĢtir. Günümüzde yerel yönetimler, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal politikaların yerel düzeyde sağlanmasında ve kendi birimlerindeki vatandaĢların refahının bizzat kendi faaliyetleri ile artırılmasında etkin bir kurum olarak görev almaktadırlar. 21. yüzyılın bir önceki yüzyıldan aldığı temel miraslardan biri küreselleĢme olgusu ve süreçleri iken bir baĢkası yerelleĢmedir. YerelleĢme eğiliminin bir ürünü olan yerel yönetimlerin, akla gelen en önemli birimi Ģüphesiz ki belediyelerdir. Bu nedenle hazırlanan çalıĢmada yerel yönetim kavramı, Türkiye‟de uygulanan sosyal belediyecilik faaliyetleri, bu çerçevede sosyal devlet ve sosyal sorumluluk kavramları ve örnek olarak Bakırköy Belediyesi incelenmektedir. Sonuç olarak, Bakırköy Belediyesi tarafından 2013 - 2014 yılları arasında sosyal belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde yerine getirilmesi gereken birçok hizmetlerin bir önceki yıla göre artıĢ göstermek suretiyle gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Belediye tarafından yapılan bu çalıĢmalar, birçok fonksiyonları icra ettiği gibi, sosyal politikayı gerçekleĢtirmenin ve sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirmiĢ olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5191
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10111927.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.